Konec zákazu přepadových kontrol

Vydáno: 2 minuty čtení
Konec zákazu přepadových kontrol
Ondřej
Lichnovský
Stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 8. 11. 2011, sp. zn. Pl. ÚS-st 33/11.
K předpisům:
*
§ 16 ZSDP,
*
„Legitimním cílem v případě daňové kontroly prováděné dle § 16 zákona o správě daní a poplatků je veřejný zájem státu na řádném stanovení a výběru daní zakotvený v § 2 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků. Omezení osobní sféry jednotlivce při realizaci daňové kontroly správcem daně je nutno posuzovat z hlediska principu přiměřenosti v každém konkrétním případě tak, aby byl vyloučen svévolný postup správce daně (jako např. šikanózní postup zvolený ve věci sp. zn. I. ÚS 1835/07). Za takovýto postup však nelze bez dalšího považovat, s ohledem na účel daňové kontroly, postup, při němž při zahájení či průběhu daňové kontroly neexistuje důvodné podezření řádného neplnění povinností daňového subjektu.“
Na konci roku 2008 způsobil Ústavní soudu pozdvižení svým nálezem ve vztahu k daňovým kontrolám. Na základě něj měl správce daně povinnosti seznámit daňový subjekt s důvodným podezřením, že daňová povinnost je stanovena nesprávně. Tento nález byl správci daně a soudy od počátku přijímán kriticky. Jak vidno, 8. 11. 2011 se k celé věci opětovně vyjádřil Ústavní soud, tentokráte v plenárním složení. Výsledkem pak je konstatování, že správce daně může zahájit daňovou kontrolu nezávisle na tom, zda disponuje či nikoliv důvodným podezřením nasvědčujícímu zkrácení daně. To neplatí pouze tam, kde se bude jednat o šikanózní postup ze strany správce daně. V čem však Ústavní soud spatřuje onu šikanóznost, již zůstalo nevyřčeno, když bylo toliko odkázáno na revidovaný nález.