Náhrada nákladů řízení

Vydáno: 5 minut čtení
Náhrada nákladů řízení
Ing.
Martin
Děrgel
Společnost s. r. o., plátce DPH: na jaký účet zaúčtovat náhradu nákladů řízení v případě výhry soudního sporu (částku, kterou nám vyúčtuje právník, nám uhradí odpůrce) a jak v případě prohry (firma je povinna druhé straně uhradit náklady řízení)?
Jak je to s jejich daňovou uznatelností a DPH v obou případech? Například soud určí platebním rozkazem náhradu nákladů řízení ve výši 50 000 Kč. Platební rozkaz nabyl právní moci 10. 10. 2010, tyto náklady řízení nám právník vyúčtoval daňovým dokladem s DUZP 8. 4. 2011 ve výši 50 000 Kč včetně DPH (40 000 Kč daňový základ + 10 000 Kč DPH). Firma, která soud prohrála, nám je v této výši uhradila 10. 4. 2011. Kdy vzniká povinnost o této skutečnosti účtovat a jakým způsobem? Je z faktury právníka možné uplatnit nárok na odpočet? Musí firma, která vyhrála soudní spor vystavovat na částku týkající se přiznaným nákladům řízení daňový doklad a odvádět z této částky DPH? Pokud ano, tak kdy a z jakého titulu? Lze využít § 36 odst. 11 zákona o dani z přidané hodnoty?
Související předpisy:
*
§ 23 odst. 1, 2 a 10, § 24 odst. 1, odst. 2 písm. p) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
*
§ 2 odst. 1, § 4 odst. 2, § 14 odst. 1, § 36 odst. 1, 3 a 11, § 72, 73 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Náklady na právní zastoupení při vymáhání pohledávky se budou účtovat přímo do nákladů jako ostatní externí služby (například MD 518/D 325), a to k datu vzniku závazku vůči advokátovi, což bude zpravidla den nabytí právní moci předmětného soudního rozsudku. Pokud jsou advokát i mandant plátci DPH, přizná advokát ze své odměny (nikoli ze soudních poplatků, znaleckých posudků od neplátců apod., které pouze přefakturovává mandantovi) DPH na výstupu, kterou si mandant může za standardních podmínek zákona o DPH nárokovat k odpočtu.
Soudem přiznaný nárok na náhradu nákladů řízení vykáže oprávněná strana (věřitel) jako ostatní provozní výnos (např. MD 315/D 648), a to k datu nabytí právní moci soudního rozhodnutí.
Advokát zastupující vítěznou stranu sporu - pro přehlednost např. firmu A - nemůže vystavit daňový doklad protistraně (např. firma B), která prohrála soudní spor, protože vůči firmě B ani žádnou DPH na výstupu neuplatňuje. Firma B zkrátka pouze nahrazuje soudní výlohy, které s tímto sporem vznikly firmě A, tedy zejména výdaje za její právní zastoupení. Předmětnou právní službu (zdanitelné plnění v návaznosti na mandátní smlouvu) ale samozřejmě uskutečnil advokát pro firmu A, nikoli pro firmu B. Výlohy na právní zastoupení fakticky představují škodu firmy A utrpěnou předmětným soudním sporem, a proto jí v souladu s občanským soudním řádem soud přiznal nárok na jejich náhradu, jinak by vítěz sporu (firma A) nespravedlivě nesl břemeno spojené s uplatněním svých práv, byť mu dal soud plně za pravdu.
Náhrada škody tedy nepředstavuje úplatu za nějaké uskutečněné zdanitelné nebo osvobozené plnění ve smyslu DPH, ale je pouhým finančním vyrovnáním, přičemž samotné převáděné peníze nejsou pro účely DPH považovány za zboží. Takže jednoduše řečeno, pohledávka z titulu náhrady škody není předmětem DPH a žádná DPH na výstupu se z této úplaty nepřiznává a nehradí. Adekvátně tomu proto nemůže ani osoba platící náhradu škody (firma B) nárokovat odpočet DPH, třebaže výši náhrady škody advokát firmy A vyčíslí včetně své DPH.
Pokud si ale vítězná strana (firma A) uplatnila plný odpočet předmětné DPH za právní službu svého advokáta, který jí ve sporu zastupoval, neměla by být tato DPH již soudem zahrnuta do výše náhrady škody, protože by takto vítěz sporu (A) nespravedlivě obdržel náhradu za tuto DPH fakticky dvakrát - poprvé formou odpočtu na přiznání k DPH a podruhé v náhradě škody od firmy B.
Dodejme, že ani žádná faktura na úhradu náhrady škody -ať už od firmy A nebo od jejího právního zástupce - není zapotřebí, jelikož povinnost k její úhradě vyplývá přímo z příslušného soudního rozhodnutí, které je tak podkladem pro účetní doklad firmy B. Pro ni přitom představuje náhrada škody určená soudem zákonnou povinnost vyplývající ze zmíněného občanského soudního řádu související s jeho podnikáním, takže ve vazbě na § 24 odst. 2 písm. p) ZDP je pro firmu B daňově účinným nákladem (účtováno např. na MD 548/D 325).