Nové parametry sociálního pojištění pro rok 2012

Vydáno: 28 minut čtení

U základních parametrů sociálního pojištění nastaly od roku 2012 změny především v důsledku zákona č. 220/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb. , o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a v návaznosti na tento zákon v důsledku vydání vyhlášky č. 286/2011 Sb. , o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, výši přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2012 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2012 a o zvýšení důchodů v roce 2012. Stanovení nových základních parametrů podle uvedené vyhlášky ovlivňuje především výpočet důchodů z důchodového pojištění a účast některých osob na důchodovém pojištění, stanovení denního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění a povinnost platit pojistné na sociální pojištění a výši vyměřovacích základů pro toto pojistné. První změnou oproti předchozí právní úpravě je již to, že hodnoty základních parametrů důchodového pojištění stanoví vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, nikoliv jako dosud nařízení vlády; vzhledem k tomu, že na základě zákona č. 220/2011 Sb. pravidla stanovení všech základních parametrů důchodového pojištění stanoví nyní jednoznačně přímo zákon o důchodovém pojištění bez možnosti odchýlení se od těchto pravidel (není zde žádný prostor pro uvážení při stanovení těchto parametrů), došlo od roku 2012 k uvedené změně formy právního předpisu, který stanoví tyto parametry.

Nové parametry sociálního pojištění pro rok 2012
JUDr.
Jan
Přib
Průřezový význam (tj. význam i pro další systémy než je důchodové pojištění) mají nové hodnoty všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu, přičemž pro rok 2012 se používají hodnoty těchto parametrů stanovené za rok 2010. Podle vyhlášky č. 286/2011 Sb.:
*
výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010 činí částku
24 526 Kč
,
*
výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010 má hodnotu
1,0249
.
 
1. Důchodové pojištění
V zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, slouží uvedené parametry (tj. všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient) především při stanovení
základu pro vyměřování důchodů
(jedná se o stanovení tzv. koeficientu nárůstu všeobecného vyměřovacího základu, jímž se při zjišťování osobního vyměřovacího základu násobí úhrn vyměřovacích základů v jednotlivých kalendářních letech rozhodného období, a prostřednictvím těchto dvou parametrů se stanoví dále výše redukčních hranic pro omezení osobního vyměřovacího základu, s jejichž použitím se pak určuje výpočtový základ).
Vedle toho však tyto parametry ovlivňují
účast osob samostatně výdělečně činných na důchodovém pojištění
a tím i placení pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, neboť povinnost platit toto pojistné a příspěvek vzniká za podmínky, že těmto osobám vznikla účast na důchodovém pojištění.
 
Výpočtový základ
V roce 2012 se výpočtový základ, z něhož se příslušnou procentní sazbou vyměřují přímé důchody (tj. důchody starobní a invalidní), stanoví tak, že se z osobního vyměřovacího základu:
*
do částky 11 061 Kč (tj. do částky první redukční hranice) počítá 100 %,
*
z částky nad 11 061 Kč do částky 29 159 Kč (tj. do částky druhé redukční hranice) se počítá 28 %,
*
z částky nad 29 159 Kč do částky 100 548 Kč (tj. do částky třetí redukční hranice) se počítá 16 % a
*
z částky nad 100 548 Kč se počítá 8 %.
Tato pravidla stanovení výpočtového základu v roce 2012 jsou důležitá především pro pojištěnce, kteří zvažují odchod do důchodu právě v tomto roce. Uvedené částky redukčních hranic v návaznosti na zákonná pravidla určení jejich výše (k těmto pravidlům srov. § 15 odst. 3 a 4 zákona o důchodovém pojištění, ve znění zákona č.