Změny sazeb daně od 1. 1. 2012 a od 1. 1. 2013

Vydáno: 20 minut čtení

V současné době je již zřejmé, že od 1. 1. 2012 začne platit novela zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), ve které je obsažena především změna, zvýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14 % a také některé další změny zákona o DPH. Stejný zákon obsahuje i zavedení jednotné sazby DPH s účinností od 1. 1. 2013, kdy místo snížené sazby 14 % a základní sazby 20 % bude platit jedna sazba daně, a to 17,5 %.

Změny sazeb daně od 1. 1. 2012 a od 1. 1. 2013
Ing.
Ladislav
Pitner
Tyto změny jsou obsaženy ve vládním návrhu novely zákona o DPH (sněmovní tisk 377, senátní tisk 181), k datu zpracování článku je tento návrh zařazen na program pléna Poslanecké sněmovny, které začalo dne 25. 10. 2011, kam se vrátil zpět k opakovanému hlasování poté, co byl dne 7. 10. 2011 zamítnut Senátem. Text návrhu a průběh projednávání je možné nalézt na adrese www.psp.cz nebo www.senat.cz. Dne 6. 11. 2011 Poslanecká sněmovna znovu hlasovala o návrhu zamítnutém Senátem a setrvala na návrhu, který schválila dne 2. 9. 2011. Schválený návrh zákona je v současné době předložen k podpisu prezidentovi republiky, následně bude zveřejněn ve Sbírce zákonů.
Vláda předložila tento návrh jako součást přípravy důchodové reformy a návrh obsahuje kromě změn v zákoně o DPH i změny zákona o daních z příjmů, rozpočtových pravidel, zákona o rozpočtovém určení daní a změnu zákona o územních finančních orgánech.
Hlavními a nejdůležitějšími změnami zákona o DPH jsou postupné změny sazeb daně, a to nejprve od 1. 1. 2012, tj. zvýšení snížené sazby z 10 % na 14 % a následně zavedení jednotné sazby daně 17,5 % od 1. 1. 2013 včetně souvisejících změn řady dalších ustanovení zákona, které se vztahují k sazbám daně a přechodných ustanovení k jednotlivým datům změn sazeb. Novela totiž obsahuje jak změny k 1. 1. 2012, tak změny k 1. 1. 2013 i přechodná ustanovení k oběma datům.
 
1) Novela zákona o DPH k 1. 1. 2012
K tomuto datu se tedy, jak již bylo uvedeno výše, zvýší snížená sazba daně z 10 % na 14 %, základní sazba daně se však nezmění, zůstane ve výši 20 %.
Protože zůstane zachován systém dvou sazeb daně, nezmění se žádné z ustanovení, které stanovuje použití snížené sazby daně pro zboží nebo služby, ani žádné ustanovení, které se sníženou nebo základní sazbou, popř. s oběma sazbami souvisí. Zůstane tak od 1. 1. 2012 v platnosti beze změny jak příloha č. 1 (zboží se sníženou sazbou), tak příloha č. 2 (služby se sníženou sazbou), i § 48 a 48a, které stanovují podmínky pro použití snížené sazby při poskytnutí stavebně montážních prací spojených se změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného domu a bytu včetně příslušenství, stejně tak i při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení a změnou dokončené stavby pro sociální bydlení včetně příslušenství.
Beze změny budou také od 1. 1. 2012 dále platit ustanovení

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty