Účetní a zákonné rezervy

Vydáno: 15 minut čtení

V čísle 10/2011 časopisu jsme se zabývali opravnými položkami a hned v úvodu článku jsme konstatovali, že k tvorbě opravných položek mají účetní jednotky obvykle protichůdný vztah. To plně platí i pro rezervy. Účetní rezervy jsou obvykle odmítány jako zbytečné, pracné, účetním jednotkám snižují účetní výsledek hospodaření a k dovršení všech negativ ještě nejsou daňově uznatelné. Naopak zákonné rezervy jsou vítaným nástrojem ke snížení základu daně a snížení výsledku hospodaření. V následujících řádcích si vysvětlíme funkci účetních a zákonných rezerv a základní pravidla pro zacházení s nimi.

Účetní a zákonné rezervy
Ing.
Ivana
Pilařová
 
Zásada věrného zobrazení a zásada opatrnosti
Zákon o účetnictví stanoví základní zásady pro vedení účetnictví, kde na prvním místě stojí zásada věrného zobrazení. Účetnictví tedy „nastavuje zrcadlo realitě“ a tu má za úkol zobrazit v účetních výkazech. Pokud realitou je například hrozba náhrady škody z nepříliš dobře se vyvíjejícího soudního sporu, případně řada pozdě podaných daňových přiznání v kombinaci s pozdě placenými úhradami daní na účet správce daně, z nichž naprosto jistě bude vyměřen úrok z prodlení, je úkolem účetnictví toto zobrazit. Na pomoc této zásadě přichází ještě zásada opatrnosti kombinovaná se zásadou „profesního skepticismu“ a zásadou nepodhodnocení pasiv, která v momentě, kdy účetní váhá, zda je zobrazení budoucího rizika, ztráty či znehodnocení opravdu nutné, přiloží na druhou misku vah a riziko zobrazí.
Do třetice uplatňujeme zásadu významnosti. U rezerv je zvláště důležitá. Rezervy budeme tvořit na významné částky. Rizika, ztráty a znehodnocení nebudeme posuzovat izolovaně, ale v celkovém ročním součtu. Významná je taková částka, jejíž nezobrazení by znamenalo možnost chybného rozhodnutí uživatele účetních výkazů. Je to zbytečně teoretické a nekonkrétní? Chceme částku, limit, korunové vyjádření významnosti?
Příklad
Potencionální investor - nový vlastník společnosti zvažuje koupi společnosti. Mnoho informací o ní nemá, čerpá především z aktuálních účetních výkazů. Obchod je nakonec uzavřen a společnost je prodána novému majiteli. Po několika měsících je objevena chyba v loňském účetnictví, která se přenesla do účetních výkazů. Jedná se o středně velkou společnost s obraty do 60 mil. Kč ročně a obvyklým výsledkem hospodaření ve výši 1-2 mil. Kč. Jaká bude reakce nového majitele (neřešme nyní daňové dopady, ale soustře?me se jen na ú