Základ daně pro DPH u fikce úplatně dodaného zboží

Vydáno: 40 minut čtení

Předmětem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je zejména dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti. S ohledem na možné spekulace a zneužívání výhod systému DPH se ovšem za takováto zdanitelná dodání zboží za úplatu považují i určité situace, kdy žádná úplata není a třeba ani nemůže být poskytnuta. Jako například dary nebo soukromé využití obchodního majetku samotným plátcem či jeho zaměstnanci bez úplaty. V těchto případech tzv. fiktivně úplatných zdanitelných plnění se pak ale dostává na pořad dne otázka stanovení základu daně, z něhož má plátce vypočíst, přiznat a také zaplatit DPH na výstupu.

Základ daně pro DPH u fikce úplatně dodaného zboží
Ing.
Martin
Děrgel
 
Fiktivně úplatná dodání zboží
Abychom věděli, o jakých fiktivně úplatných typech zdanitelných dodání zboží se budeme bavit, a že tedy rozhodně nejde o nějaké pouhé akademické kratochvíle, uvedeme si, co konkrétně se jimi rozumí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Najdeme je v § 13 odst. 4 až 6 ZDPH, podle nichž se za dodání zboží za úplatu považuje také:
*
Použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce.
To jest
trvalé použití obchodního majetku plátcem pro jeho osobní spotřebu
nebo jeho zaměstnanců, trvalé použití pro jiné účely než související s uskutečňováním jeho ekonomických činností,
a poskytnutí
obchodního majetku
bez úplaty, pokud byl
u tohoto majetku nebo jeho části
uplatněn odpočet daně
.
*
Uvedení do stavu způsobilého k užívání dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností
, pokud plátce použije tento majetek pro účely, pro které má nárok na „
odpočet daně v částečné výši
“ (kvůli využití zčásti i pro neekonomickou činnost plátce nebo zčásti také pro plnění osvobozená bez nároku na odpočet).
*
Vydání vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku v nepeněžité podobě
ve hmotném majetku, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně.
*
Při rozpuštění sdružení bezúplatné přenechání věcí
vnesených nebo bezúplatné přenechání získaného podílu majetku v nepeněžité podobě ve hmotném majetku vytvořeného společnou činností ostatním účastníkům sdružení do jejich vlastnictví.
*
Při vystoupení nebo vyloučení účastníka ze sdružení bezúplatné přenechání věcí
vnesených ostatním účastníkům sdružení do jejich vlastnictví nebo vydání podílu majetku vytvořeného společnou činností v nepeněžité podobě ve hmotném majetku účastníkovi sdružení, který vystupuje nebo je vyloučen.
*
Vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě ve hmotném majetku, pokud vkladatel při nabytí majetku nebo u jeho části uplatnil odpočet daně
, s výjimkou vložení hmotného majetku, který je součástí vkladu podniku nebo jeho části, tvořící organizační složku podniku.
*
Dodání vratného obalu spolu se zbožím v tuzemsku plátcem, který uvádí vratné obaly spolu se zbožím na trh
, jestliže vratný obal stejného druhu nebyl tomuto plátci vrácen k poslednímu dni příslušného účetního období daného plátce nebo k poslednímu dni příslušného kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví (s výjimkou plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně podle § 63 ZDPH).
*
Přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu
, čímž se rozumí odeslání nebo přeprava majetku tímto plátcem nebo jím zmocněnou třetí osobou z tuzemska do jiného členského státu pro účely uskutečňování jeho ekonomických činností v jiném členském státě.
Příklad
Použití obchodního majetku ne pro podnikání
Paní Petra podniká v maloobchodním prodeji dámské obuvi, přičemž je plátcem DPH.
V roce 2009 si koupila pro svou ekonomickou (podnikatelskou) činnost osobní automobil a uplatnila u něj plný nárok na odpočet DPH na vstupu. V roce 2011 se rozhodla tento automobil vyřadit ze svého obchodního majetku a využívat jej pouze pro své soukromé (rodinné) potřeby. Toto trvalé použití obchodního majetku pro osobní spotřebu plátce bude považováno za fiktivně úplatné dodání zboží
alias
zdanitelné plnění, kdy paní Petře (plátci) vzniká povinnost přiznat DPH na výstupu. Dodejme, že zde nevznikají důvody pro tzv. úpravu odpočtu daně dle § 78 ZDPH, protože nedochází ke změně v účelu použití, pro který je toto speciální ustanovení určeno.
V září 2011 koupila za účelem dalšího prodeje novou kolekci dámských bot. V prosinci jeden pár těchto bot využila jako vánoční dárek pro svou sestru. Toto poskytnutí obchodního majetku - dodání zboží - bez úplaty, u něhož byl uplatněn odpočet daně, se považuje za „fiktivně úplatné“ dodání zboží podléhající DPH na výstupu.
Paní Petra našla pod stromečkem nový výkonný přenosný počítač - dar od neplátce DPH - proto se rozhodla ještě v prosinci 201