Příjmy z pronájmu podle § 9 a 10 zákona o daních z příjmů

Vydáno: 9 minut čtení

Vlastní-li poplatník, fyzická osoba, nemovitost nebo movitou věc, kterou pronajímá, a nemá-li je zařazeny do svého obchodního majetku, uplatňuje veškeré příjmy a výdaje, které s tímto pronájmem souvisejí, podle § 9 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). V případě, že se jedná o příjmy z příležitostného pronájmu movitých věcí, řídí se zněním § 10 ZDP.

Příjmy z pronájmu podle § 9 a 10 zákona o daních z příjmů
Ing.
Miloš
Kořínek
 
Příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí
Za příjmy z pronájmu jsou podle § 9 odst. 1 ZDP považovány:
a)
příjmy z pronájmu nemovitostí (jejich částí) nebo bytů (jejich částí),
b)
příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP.
Příležitostným pronájmem podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP je zejména pronájem nahodilý a na kratší časové období (který se neopakuje). Základem daně (dílčím základem daně) u příjmů z pronájmů jsou příjmy uvedené v §