Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

Vydáno: 11 minut čtení

Podle znění zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, platného do konce března 2011 nebyla možná oprava výše daně v případě, že plátce daně uskutečnil zdanitelné plnění, přiznal daň na výstupu a odběratel jako dlužník mu za toto zdanitelné plnění nezaplatil. Novelou zákona o DPH provedenou zákonem č. 47/2011 Sb. se s účinností od 1. 4. 2011 uvedený přístup změnil. Podle nového znění § 44 zákona o DPH je plátce jako věřitel, jemuž při uskutečnění zdanitelného plnění vůči jinému plátci vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň a jehož pohledávka z tohoto plnění dosud nezanikla, oprávněn za stanovených podmínek provést opravu výše daně na výstupu z hodnoty zjištěné pohledávky. K tomuto postupu byla v březnu 2011 zveřejněna metodická informace Ministerstva financí a návazně v červenci 2011 metodická informace Generálního finančního ředitelství. Jedná se o problematické ustanovení, k němuž jsou rozdílné právní názory, než právní názory Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství, jak je vysvětleno v následujícím textu.

Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení
Ing.
Václav
Benda
 
Základní podmínky pro opravu výše daně
Podle § 44 odst. 1 zákona o DPH je plátce jako věřitel, jemuž při uskutečnění zdanitelného plnění vůči jinému plátci vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň a jehož pohledávka, která vznikla ve lhůtě 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku z tohoto plnění, dosud nezanikla, oprávněn provést opravu výše daně na výstupu z hodnoty zjištěné pohledávky, a to za splnění stanovených podmínek. Podle právního názoru Ministerstva financí přitom pohledávka vzniká datem uskutečnění zdanitelného plnění a oprava je možná u pohledávek, které vznikly dříve než 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku. Vzhledem k nejednoznačné formulaci v zákoně o DPH však bývá tato podmínka často zpochybňována.
Další nezbytnou podmínkou je, že dlužník jako plátce, vůči němuž má věřitel tuto pohledávku, se nachází v insolvenčním řízení a insolvenční soud rozhodl o způsobu řešení úpadku. Návazně musí být splněna podmínka, že věřitel přihlásil tuto svoji pohledávku nejpozději ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu o úpadku, tato pohledávka byla zjištěna a v insolvenčním ří