Kritérium obratu pro účetní a daňové účely v roce 2011

Vydáno: 25 minut čtení

Obrat je podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“ nebo „ZDPH“), základním kritériem pro vznik povinnosti osoby povinné k dani uskutečňující v tuzemsku ekonomickou činnost registrovat se zde k dani z přidané hodnoty (registrace plátce).

Kritérium obratu pro účetní a daňové účely v roce 2011
Ing.
Jiří
Vychopeň
Podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona o DPH jsou
osoby povinné k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku osvobozeny od uplatňování daně, pokud jejich obrat nepřesáhne částku 1 000 000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců
, pokud tento zákon nestanoví jinak. Toto osvobození od uplatňování daně znamená, že tuzemská osoba povinná k dani, která dosud není plátcem (v praxi se běžně používá označení „neplátce“) se nemusí registrovat v České republice k dani z přidané hodnoty (nestane se plátcem), pokud její obrat za stanovené období nepřesáhne stanovený limit a pokud se nestane plátcem z jiného zákonem stanoveného důvodu. Osoba osvobozená od uplatňování daně může kdykoliv sama z vlastního rozhodnutí podat přihlášku k registraci plátce.
Osobou povinnou k dani je podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona o DPH fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti, pokud tento zákon nestanoví v § 5a jinak. Podle ustanovení § 5a odst. 1 ZDPH se za samostatnou osobu povinnou k dani považuje i tzv. skupina, kterou se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí skupina spojených osob se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, která je registrována k dani podle § 95a ZDPH.
Za osoby povinné k dani se podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o DPH nepovažují při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy stát, kraje, obce, organizační složky státu, krajů a obcí, dobrovolné svazky obcí, hlavní město Praha a jeho městské části a právnické osoby založené nebo zřízené zvláštním právním předpisem nebo na základě zvláštního právního předpisu, a to ani v případě, kdy za výkon této své působnosti vybírají úplatu. Jestliže však tyto osoby uskutečňují činnosti uvedené v příloze č. 3, považují se vždy za osobu povinnou k dani.
Příklad 1
Obec kromě výkonu působnosti v oblasti veřejné správy provozuje cestovní agenturu a poskytuje technické služby. Pro účely zákona o DPH se obec považuje za osobu povinnou k dani, jelikož uskutečňuje činnost uvedenou v příloze č. 3 (provozování cestovní agentury). Pokud by obec kromě výkonu působnosti v oblasti veřejné správy poskytovala pouze technické služby, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 k zákonu o DPH, nebyla by považována za osobu povinnou k dani.
Ekonomickou činností se podle § 5 odst. 2 zákona o DPH rozumí soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů, zejména nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakož i nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců. Za ekonomickou činnost se podle uvedeného ustanovení považuje také využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud