Příspěvek na marketingovou podporu

Vydáno: 3 minuty čtení
Příspěvek na marketingovou podporu
Bc.
Věra
Solnická
Společnost s r. o., plátce DPH, je autorizovaným prodejcem automobilů. Dne 21. 3. 2011 jsme obdrželi pokyn od dovozce automobilů k vyfakturování příspěvku na marketingovou podporu asistence MES za rok 2010. Marketingový příspěvek vychází z počtu námi registrovaných vozů k asistenci v roce 2010, ale předem jsme nevěděli, že bychom měli na tento příspěvek nárok. Fakturovanou částku časovým rozlišením zaúčtuji do roku 2010, ale kdy odvedu DPH? Musím podat dodatečné daňové přiznání za prosinec 2010 nebo mohu DPH zahrnout do března 2011?
Související předpisy:
*
§ 21, 104 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
Pro určení do kterého zdaňovacího období zahrnout fakturu za příspěvek na marketingovou podporu asistence MES je rozhodující správně stanovit datum uskutečnění zdanitelného plnění. V souladu s § 21 odst. 1 ZDPH je plátce povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen DUZP). Při poskytnutí služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu, a to tím dnem, který nastane dříve. Pokud marketingová podpora probíhala v roce 2010, pak k uskutečnění zdanitelného plnění došlo v roce 2010 - tedy dříve, než byl vystaven daňový doklad. Ke stanovení přesného dne zdanitelného plnění je rozhodující znění smlouvy - tedy jak jsou ve smlouvě stanoveny podmínky pro vyfakturování marketingového příspěvku a jeho výpočet. Pokud je smluvně dohodnuto, že k vyfakturování dojde po ukončení kalendářního roku, pak DUZP je 31. 12. daného roku. Pokud je ve smlouvě pro výpočet a fakturaci marketingové podpory stanoven jiný interval -např. čtvrtletní, měsíční, pak se jedná o dílčí plnění, které se považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě (např. DUZP je stanoveno vždy na poslední den kalendářního čtvrtletí nebo měsíce) - viz § 21 odst. 9 ZDPH.
Je-li tedy DUZP stanoveno na 31. 12. 2010, pak je nutno podat dodatečné daňové přiznání k DPH za zdaňovací období prosinec 2010.
Pokud plátce nepodá dodatečné daňové přiznání za prosinec 2010, ale fakturu zahrne do daňového přiznání k DPH za měsíc březen 2011, bude-li za dané zdaňovací období provedena daňová kontrola, správce daně uplatní úrok z prodlení - jak vyplývá ze znění § 104 odst. 2 ZDPH.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty