Zaměstnanecké benefity v roce 2011

Vydáno: 26 minut čtení

V ustanovení § 6 odst. 9 písm. a) až d) , písm. g) , písm. i) , písm. p) zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), ve znění pozdějších předpisů, nalezneme řadu nepeněžních plnění poskytovaných zaměstnavatelem jeho zaměstnancům, které jsou u zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti, a tudíž nejsou rovněž zahrnovány do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Peněžní forma těchto plnění zaměstnavatele vyplácená přímo zaměstnancům podléhá vždy zdanění u zaměstnance ze superhrubé mzdy včetně zahrnutí tohoto plnění do vyměřovacího základu.

Zaměstnanecké benefity v roce 2011
Ing.
Ivan
Macháček
K dalším případům daňového osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti lze přiřadit i peněžní zvýhodnění v souvislosti s poskytováním půjček zaměstnancům dle § 6 odst. 9 písm. l) ZDP a poskytování sociální výpomoci zaměstnancům dle § 6 odst. 9 písm. o) ZDP.
Režim daňového řešení zaměstnaneckých benefitů u zaměstnavatele vychází především z ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP.
Podle tohoto ustanovení daňově uznatelnými jsou výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců vynaložené na práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. Mezi další specifická ustanovení zákona hovořící o daňových výdajích (nákladech) poskytovaných plnění zaměstnavatele jeho zaměstnancům patří znění § 24 odst. 2 písm. j) body 1 až 4, písm. zh), písm. zu) ZDP.
Ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP nelze využít s odvoláním na dovětek obsažený v tomto ustanovení v případech nepeněžního plnění poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnancům ve smyslu znění § 25 odst. 1 písm. h) a písm. zn) ZDP a podle obecného ustanovení § 25 odst. 1 písm. j) ZDP, hovořícího o tom, že daňovým výdajem (nákladem) nejsou výdaje nad limity stanovené zákonem o daních z příjmů nebo zvláštními předpisy.
V čísle 6 časopisu jsme se zabývali nejčastějším zaměstnaneckým benefitem - poskytováním stravenek. V následujícím textu se blíže podíváme na daňové řešení dalších vybraných nejžádanějších a nejvyužívanějších benefitů v současné době.
 
Vzdělávání zaměstnanců
K žádaným benefitům patří účast zaměstnavatele na odborném rozvoji zaměstnanců, především formou prohlubování a zvyšování jejich kvalifikace. Péčí zaměstnavatele o odborný rozvoj zaměstnanců se zabývá ustanovení § 227 až 235 zákoníku práce (dále jen „ZP“).
Péče o odborný rozvoj zaměstnanců zahrnuje zejména:
a)
zaškolení a zaučení,
b)
odbornou praxi absolventů škol,
c)
prohlubování kvalifikace, a
d)
zvyšování kvalifikace.
  
1. Daňové řešení u zaměstnance
Daňové řešení odborného rozvoje na straně zaměstnance nalezneme jak v