Daňová evidence versus účetnictví OSVČ

Vydáno: 27 minut čtení

Podnikající fyzické osoby nejsou paušálně povinny vést účetnictví, na rozdíl od jakkoli malých s. r. o., nebo jiných obchodních společností. Mohou tak pro účely daně z příjmů vést jen jednoduchou tzv. daňovou evidenci příjmů, výdajů, majetku a závazků (dále také jen „DE“) ve smyslu § 7b zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Anebo mohou ještě jednodušeji uplatňovat tzv. paušální výdaje procentem z příjmů podle druhu příjmů, kde vystačí s pouhým soupisem příjmů. Nicméně v některých - spíše výjimečných - případech musí nebo mohou také fyzické osoby začít účtovat o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Protože jde o značnou komplikaci, zpravidla to bude kvůli povinnosti uložené zákonem, nicméně mohou se svobodně rozhodnout začít vést účetnictví dobrovolně. Je vhodné předeslat, že i v těchto případech mohou pro účely daně z příjmů uplatnit paušální výdaje stanoveným procentem z příjmů, zdůrazněme že - „z příjmů“ - a nikoli z účetních výnosů.

Daňová evidence versus účetnictví OSVČ
Ing.
Martin
Děrgel
 
Daňová evidence
Daňová evidence (dále také jen „DE“) je zjednodušeným nástupcem dřívějšího tzv. jednoduchého účetnictví, a její základní pravidla najdeme v jednom útlém ustanovení § 7b ZDP. Daňová evidence slouží pouze pro zjištění základu daně z příjmů, pročež ZDP vyžaduje následující minimální členění:
 +-----------------------------------------------------------+-------------------------+---------+---------+ |               Příjmy            |      Výdaje    | Majetek | Závazky | +------------------------+------------------------+---------+---------------+---------+---------+---------+ | zdanitelné dle § 7 ZDP | zdanitelné dle § 8 ZDP | ostatní | daňově účinné | ostatní |     |     | +------------------------+------------------------+---------+---------------+---------+---------+---------+ 
Pro lepší přehled o hospodářském stavu a výsledcích podnikání si ale poplatníci dobrovolně život komplikují a DE vedou v podstatně obsažnější formě, čemuž samozřejmě předpisy nijak nebrání.
Poznámka: S ohledem na přetrvávající časté chyby v praxi připomeňme, že mezi příjmy z kapitálového majetku podle § 8 ZDP patří mimo jiné úroky z podnikatelských běžných účtů (které banka nesmí zdanit tzv. srážkovou daní), úroky z poskytnutých půjček a úvěrů (i když jde o peníze z podnikatelské činnosti věřitele) a také příjmy ze smluvních sankcí - úroky z prodlení a poplatky z prodlení - opět, i když souvisejí s podnikáním! Výhodou začlenění příjmů do § 8 ZDP je, že takto uniknou nemalým pojistným odvodům na sociální a zdravotní pojištění.
Pro obsahové vymezení složek majetku
(což se v praxi týká zejména zásob)
se použijí účetní předpisy
, pokud ZDP nestanoví jinak (hmotný majetek ve smyslu § 26 odst. 2 ZDP). I v DE se tak rozlišují: peněžní prostředky, ceniny, zásoby, pohledávky, podíly, cenné papíry, hmotný majetek a nehmotný majetek [který bude bez ohledu na ocenění okamžitým daňově účinným výdajem podle § 24 odst. 2 písm. zn) ZDP]. Toto členění ale nemá až takový význam jako v účetnictví, protože v DE jsou stěžejní realizované příjmy a výdaje. Podstatné je, že vše, co se objeví v daňové evidenci, je součástí tzv. obchodního majetku dotyčné fyzické osoby ve smyslu § 4 odst. 4 ZDP. Což má zejména dva důsledky pro daň z příjmů:
*
příznivý - oprava a údržba tohoto majetku bude daňově účinná [§ 25 odst. 1 písm. u) ZDP],
*
nepříznivý - příjem z prodeje nebude osvobozen od daně [§ 4 odst. 1 písm. a) až c) ZDP].
Podstatou daňové evidence je
sledování peněžních zdanitelných příjmů a peněžních daňových výdajů
, které obecně jediné mají vliv na daňový základ, existuje však
několik výjimek z tohoto pravidla
:
*
tzv. hmotný majetek není okamžitým daňovým výdajem, ale ovlivní daňový základ až postupně během 3 až 50 let prostřednictvím odpisů, případně v rámci zůstatkové ceny (např. při prodeji neodepsaného majetku),
*
jedině a pouze u tzv. finančního leasingu hmotného majetku je u nájemce daňově účinné nájemné vždy jen v odpovídajícím časovém rozlišení rovnoměrně po celou dobu nájmu, tedy zcela bez ohledu na jeho úhradu,
*
daňově jsou
relevantní
i nepeněžní operace, jako je směna, vzájemný zápočet pohledávek apod.,
*
koupě některého majetku je daňovým výdajem až při následném prodeji (cenné papíry, podíly, pozemky),
*
naopak v určitý