Opravy základu daně a opravy výše daně podle § 42 a 43 zákona o DPH platného od 1. 4. 2011

Vydáno: 27 minut čtení

Příspěvek se zaměřuje na opravy základu daně a opravy výše daně na výstupu podle § 42 a 43 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), a na změny, které jsou v dané problematice od 1. 4. 2011 v platnosti. Téma článku ovšem nevysvětluje problematiku tzv. skont a bonusů, o ní pojednáme samostatně až v příštím čísle časopisu.

Opravy základu daně a opravy výše daně podle § 42 a 43 zákona o DPH platného od 1. 4. 2011
Ing.
Veronika
Sobotková
daňový poradce
 
Obecně k opravě základu daně a opravě výše daně
V praxi se velmi často setkáváme s případy, kdy je třeba opravit základ daně nebo např. sazbu daně dříve uvedenou na daňovém dokladu. Za daných okolností pak aplikujeme ustanovení § 42 a 43 zákona o DPH, které byly od 1. 4. 2011 novelizovány zákonem č. 47/2011 Sb.
Pro úplnost připomeňme, že v rámci oblasti oprav základu daně a výše daně byl od 1. 4. 2011:
*
novelizován § 42 zákona o DPH, který řeší
opravy základu daně a výše daně
z důvodů převážně vyplývajících z dodavatelsko odběratelských vztahů nejen tuzemských, ale nyní přímo i zahraničních, tzn. situace, pokud dochází k vrácení zboží, vrácení úplaty atp.,
*
původní § 49 nahrazen § 43 zákona o DPH, který řeší
opravy výše daně v jiných případech
(než uvedených v § 42 zákona o DPH) bez změny základu daně, tzn. situace, pokud byla daň uplatněna chybně v důsledku chybně uvedené sazby daně, chybně uvedeného místa plnění či předmětu daně atp.,
*
původní § 43 a 50 nahrazen § 45 zákona o DPH, který řeší vystavování
opravného daňového dokladu
v důsledku oprav podle § 42 a 43 zákona o DPH (bylo vypuštěno ustanovení o daňovém dobropise a vrubopise, tyto pojmy se nahrazují pojmem opravný daňový doklad).
Novelou zákona o DPH byly také zcela
zrušeny původní § 4446a
, které samostatně řešily opravu základu daně a výše daně při dovozu zboží, při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou, při pořízení zboží z jiného členského státu a při dodání zboží do jiného členského státu. Opravy základu daně a výše daně v uvedených případech se budou nyní řídit revidovaným § 42 zákona o DPH.
Opravy základu daně a výše daně dle