Poplatník uplatňující paušál a daň z přidané hodnoty z pohonných hmot

Vydáno: 2 minuty čtení
Poplatník uplatňující paušál a daň z přidané hodnoty z pohonných hmot
Ing.
Vlasta
Ptáčková
Poplatníkovi, který si uplatňuje výdaje 60 % z příjmů, byl darován osobní automobil. Je plátce DPH a zaplatil darovací daň (III. skupina). Může si nárokovat odpočet DPH na PHM z darovaného automobilu, případně od kdy (od data darování nebo až od data přepisu automobilu)?
Související předpisy:
*
§ 72, 73, 100 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
Vlastníkem se stáváte od data darování, tj. dnem nabytí účinnosti darovací smlouvy. Následné zapsání údajů do registru vozidel a do technického průkazu vozidla je již pouze deklaratorním aktem. Nárok na odpočet DPH a podmínky pro jeho uplatnění jsou stanoveny v § 72 a 73 ZDPH. Plátce má právo uplatnit nárok na odpočet, pokud přijme od jiného plátce zdanitelná plnění, použije je pro svoji ekonomickou činnost a doloží je daňovým dokladem. Dodržení těchto podmínek v daňovém řízení musí prokázat plátce. Vždy je na plátci daně, jakými důkazními prostředky užití motorového vozidla a spotřebu pohonných hmot pro ekonomickou činnost doloží. Plátci DPH podle § 100 ZDPH jsou povinni vést pro účely daně veškeré údaje vztahující se k jeho daňové povinnosti, zejména údaje potřebné pro správné stanovení daňové povinnosti, tj. v tomto případě evidenci jízd (například deník jízd), kterou prokazují nejen daňovou uznatelnost výdajů na pohonné hmoty a další náklady související s používáním motorového vozidla pro podnikatelskou činnost.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty