Stravování zaměstnanců z pohledu daně z příjmů a daně z přidané hodnoty

Vydáno: 20 minut čtení

K nejčastějším zaměstnaneckým výhodám stále patří poskytování příspěvku zaměstnavatele na stravování jeho zaměstnanců a daňové výhody s tím související. V příspěvku si ukážeme daňové řešení příspěvku zaměstnavatele na stravování u zaměstnance a daňové řešení různých forem poskytování stravování u zaměstnavatele. Pozornost bude věnována rovněž uplatnění daně z přidané hodnoty u různých forem stravování.

Stravování zaměstnanců z pohledu daně z příjmů a daně z přidané hodnoty
Ing.
Ivan
Macháček
 
Stravování a zákoník práce
Podle ustanovení § 236 zákoníku práce je
zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování, přičemž tuto povinnost nemá vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu
. Zaměstnavatel nemá povinnost přímo zajistit stravování svým zaměstnancům, má jen povinnost umožnit zaměstnancům stravování.
Jde o
fakultativní
plnění zaměstnavatele
, vyplývající z jeho vlastního rozhodnutí.
Poskytování stravování zaměstnancům lze dohodnout v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu zaměstnavatele. Zároveň mohou být dohodnuty nebo stanoveny další podmínky pro vznik práva na toto stravování a výše finančního příspěvku zaměstnavatele, jakož i bližší vymezení okruhu zaměstnanců, kterým se stravování poskytuje, organizace stravování, způsob jeho provádění a financování zaměstnavatelem, pokud tyto záležitosti nejsou upraveny pro určený okruh zaměstnavatelů zvláštním právním předpisem.
Podíl zaměstnavatele na úhradě stravování může jít zčásti na vrub daňově uznatelných výdajů (nákladů), anebo může být poskytnut z prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb, sociálního fondu či jiného obdobného fondu, ze zisku po zdanění zaměstnavatele, resp. jako nedaňový výdaj (náklad) zaměstnavatele.
Cenově zvýhodněné stravování může být poskytováno podle znění § 236 odst. 3 zákoníku práce rovněž dalším třem skupinám zaměstnanců za podmínky, že toto je dohodnuto v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpisu zaměstnavatele. Jedná se o následující skupiny zaměstnanců:
*
bývalí zaměstnanci zaměstnavatele, kteří u něj pracovali do odchodu do starobního nebo invalidního důchodu,
*
zaměstnanci po dobu čerpání jejich dovolené,
*
zaměstnanci po dobu jejich dočasné pracovní neschopnosti.
 
Daňové řešení příspěvku zaměstnavatele na stravování u zaměstnance
Daňové řešení poskytnutého příspěvku zaměstnavatelem na stravování je u zaměstnance závislé na tom, zda se jedná o nepeněžní plnění anebo jde o peněžní plnění zaměstnavatele.
V případě
p