Stravování zaměstnanců z pohledu daně z příjmů a daně z přidané hodnoty

Vydáno: 20 minut čtení

K nejčastějším zaměstnaneckým výhodám stále patří poskytování příspěvku zaměstnavatele na stravování jeho zaměstnanců a daňové výhody s tím související. V příspěvku si ukážeme daňové řešení příspěvku zaměstnavatele na stravování u zaměstnance a daňové řešení různých forem poskytování stravování u zaměstnavatele. Pozornost bude věnována rovněž uplatnění daně z přidané hodnoty u různých forem stravování.

Stravování zaměstnanců z pohledu daně z příjmů a daně z přidané hodnoty
Ing.
Ivan
Macháček
 
Stravování a zákoník práce
Podle ustanovení § 236 zákoníku práce je
zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování, přičemž tuto povinnost nemá vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu
. Zaměstnavatel nemá povinnost přímo zajistit stravování svým zaměstnancům, má jen povinnost umožnit zaměstnancům stravování.
Jde o
fakultativní
plnění zaměstnavatele
, vyplývající z jeho vlastního rozhodnutí.
Poskytování stravování zaměstnancům lze dohodnout v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu zaměstnavatele. Zároveň mohou být dohodnuty nebo stanoveny další podmínky pro vznik práva na toto stravování a výše finančního příspěvku zaměstnavatele, jakož i bližší vymezení okruhu zaměstnanců, kterým se stravování poskytuje, organizace stravování, způsob jeho provádění a financování zaměstnavatelem, pokud tyto záležitosti nejsou upraveny pro určený okruh zaměstnavatelů zvláštním právním předpisem.
Podíl zaměstnavatele na úhradě stravování může jít zčásti na vrub daňově uznatelných výdajů (nákladů), anebo může být poskytnut z prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb, sociálního fondu či jiného obdobného fondu, ze zisku po zdanění zaměstnavatele, resp. jako nedaňový výdaj (náklad) zaměstnavatele.
Cenově zvýhodněné stravování může být poskytováno podle znění § 236 odst. 3 zákoníku práce rovněž dalším třem skupinám zaměstnanců za podmínky, že toto je dohodnuto v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpisu zaměstnavatele. Jedná se o následující skupiny zaměstnanců:
*
bývalí zaměstnanci zaměstnavatele, kteří u něj pracovali do odchodu do starobního nebo invalidního důchodu,
*
zaměstnanci po dobu čerpání jejich dovolené,
*
zaměstnanci po dobu jejich dočasné pracovní neschopnosti.
 
Daňové řešení příspěvku zaměstnavatele na stravování u zaměstnance
Daňové řešení poskytnutého příspěvku zaměstnavatelem na stravování je u zaměstnance závislé na tom, zda se jedná o nepeněžní plnění anebo jde o peněžní plnění zaměstnavatele.
V případě
poskytnutí příspěvku na stravování zaměstnavatelem zaměstnanci formou nepeněžního plnění, bude toto nepeněžní plnění
dle § 6 odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), od daně z příjmů osvobozeno. Podle tohoto ustanovení je od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozena hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti, nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů.
Na osvobození od daně z příjmů u zaměstnance nemá vliv výše daňové uznatelnosti výdajů (nákladů) vynaložených zaměstnavatelem na stravování, a to ani v tom případě, kdyby zaměstnavatel poskytl svým zaměstnancům stravování zdarma.
V případě, že zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům stravenky a to buď za úplatu, která je nižší než nominální hodnota stravenky, anebo je poskytuje bezplatně, pak celá nominální hodnota stravenky je na straně zaměstnance osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti.
Pokud by však zaměstnavatel poskytoval svým zaměstnancům
peněžní příspěvek k úhradě stravování
např. formou peněžní částky zahrnuté do jejich mzdy, jedná se na straně zaměstnance o peněžní příjem, podléhající zdanění ze superhrubé mzdy v příslušném měsíci. Tento peněžní příjem by rovněž vstupoval do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
 
Daňové řešení příspěvku na stravování u zaměstnavatele
Daňové řešení výdajů (nákladů) zaměstnavatele, vynaložených na stravování jeho zaměstnanců, vyplývá z ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP. Zákon o daních z příjmů rozlišuje dvě formy stravování zaměstnanců, přičemž pro každou z těchto forem platí jiný daňový režim daňové uznatelnosti výdajů (nákladů). Jedná se o:
*
závodní stravování zajišťované ve vlastním zařízení,
*
závodní stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů.
 
1. Závodní stravování zajišťované ve vlastním zařízení
Za závodní stravování provozované ve vlastním zařízení se pro účely ZDP považuje:
*
závodní kuchyně s jídelnou, popř. kantýna, provozovaná zaměstnavatelem,
*
příprava a výdej jídel ve vlastním zařízení zaměstnavatele, zabezpečovaná prostřednictvím jiného subjektu formou služby v tomto zařízení (mimo pronájem).
Výdaji (náklady) vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení příjmů jsou výdaje (náklady) na provoz vlastního stravovacího zařízení kromě hodnoty potravin.
K nákladům na provoz vlastního stravovacího zařízení počítáme např.:
*
spotřebu energií,
*
údržbu a opravu stravovacího zařízení,
*
daňové odpisy hmotného majetku využívaného v rámci stravování (daňové odpisy vybavení kuchyně a objektu, v němž se stravování uskutečňuje, pokud je ve vlastnictví zaměstnavatele),
*
výdaje na nakoupení drobného hmotného majetku (vybavení a zařízení kuchyně a jídelny nesplňující podmínku pro zařazení jako hmotný majetek),
*
daňové odpisy nehmotného majetku,
*
vytištění a prodej stravenek,
*
náklady na spoje,
*
mzdy včetně pojistného na sociální pojištění a na zdravotní pojištění pracovníků zabezpečujících stravování a další.
V zákoně o daních z příjmů se neuvádí pro tento druh poskytování stravování daňové omezení výdajů (nákladů), proto
platí daňová účinnost těchto výdajů (nákladů) nejen pro stravování poskytované zaměstnancům, ale i při poskytování tohoto stravování důchodcům - bývalým zaměstnancům.
Výdaje (náklady) vynaložené zaměstnavatelem na potraviny spotřebované na zajištění stravování jsou však daňově neuznatelné.
Jejich úhrada je prováděna buď zaměstnancem, nebo zčásti, nebo úplně z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu nebo ze zisku zaměstnavatele po jeho zdanění.
Pokud by zaměstnavatel chtěl hradit výdaje (náklady) vynaložené na potraviny zčásti nebo zcela prostřednictvím svých výdajů (nákladů), jde o daňově neúčinné výdaje (náklady) vyloučené ze základu daně z příjmů. Příjmy od zaměstnanců a důchodců až do výše výdajů (nákladů) na spotřebované potraviny jsou příjmy (výnosy), které nepodléhají dani z příjmů. Pokud by tyto příjmy byly vyšší než vynaložené výdaje (náklady) na spotřebu potravin, nutno u zaměstnavatele rozdíl zdanit daní z příjmů.
Jak je tomu s uplatněním DPH u stravování zajišťovaného ve vlastním zařízení? Poskytnutí stravování v závodní jídelně je z hlediska DPH zdanitelným plněním,
a to jako služba, která je zařazena v SKP v kódu 55.51.10 - služby závodních jídelen. Podmínkou je, že
s podáváním jídel jsou spojeny doplňkové služby
, jako např. poskytnutí prostor ke konzumaci jídla včetně vybavení těchto prostor nábytkem, nádobím, příbory apod. Není podstatné, zda zaměstnavatel zajišťuje přípravu a výdej jídel vlastními zaměstnanci, nebo tyto služby jsou zajišťovány prostřednictvím jiného subjektu v tomto zařízení zaměstnavatele.
Stravovací služba se zdaňuje základní sazbou ve výši 20 %, přičemž základem daně je částka, kterou hradí strávník (zaměstnanec, popř. důchodce) svému zaměstnavateli
, snížená o daň. DPH se z této částky vypočte podle § 37 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), vynásobením částky hrazené strávníkem koeficientem 0,1667. Zaměstnavatel (plátce DPH) má přitom nárok na odpočet DPH na vstupu, a to jak z nakoupených potravin, tak ze souvisejících nákladů s provozem kuchyně.
Stravování poskytované zaměstnancům v závodní jídelně lze považovat za opakované zdanitelné plnění a ve smyslu § 21 odst. 10 ZDPH se toto zdanitelné plnění považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období (tedy posledním dnem kalendářního měsíce nebo kalendářního čtvrtletí podle toho, zda je plátce daně měsíčním nebo čtvrtletním plátcem DPH).
Příklad
Zaměstnavatel - plátce DPH zajišťuje svým zaměstnancům stravování ve vlastní závodní jídelně. Zaměstnanec hradí za oběd částku 20 Kč. Za měsíc červen 2011 odebere 18 obědů, za které zaplatí částku 18 x 20 Kč = 360 Kč.
Částka zaplacená zaměstnancem je základem daně včetně DPH a daň na výstupu lze vypočítat s použitím koeficientu ve výši 360 Kč x 0,1667 = 60 Kč.
V případě bezplatného poskytnutí stravování zaměstnancům jde o poskytnutí služeb zaměstnancům bez úplaty ve smyslu § 14 odst. 3 písm. a) a odst. 4 písm. b) ZDPH a toto bezúplatné plnění se považuje pro účely DPH za službu poskytnutou za úplatu. Základem daně je podle § 36 odst. 6 písm. b) ZDPH výše celkových nákladů vynaložených na poskytnutí služby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (půjde o náklady na výrobu poskytnutých jídel v rámci stravování).
Příklad
Zaměstnavatel - plátce DPH zajišťuje svým zaměstnancům stravování ve vlastní závodní jídelně. Toto stravování poskytuje zaměstnancům zdarma. Celkové náklady na 1 jídlo činí u zaměstnavatele 34 Kč, přičemž si zaměstnavatel uplatňuje odpočet na vstupu u přímo souvisejících přijatých plnění.
Základem daně bude částka 34 Kč na 1 jídlo poskytnuté zdarma zaměstnancům. Bude uplatněna základní sazba DPH 20 % z tohoto základu daně.
 
2. Závodní stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů
Za stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů se považuje
stravování smluvně zabezpečené zaměstnavatelem v jiném než ve vlastním stravovacím zařízení nebo ve vlastním stravovacím zařízení, které je pronajaté na základě smlouvy o pronájmu
. Půjde o následující případy zabezpečení stravování zaměstnanců:
*
stravování zaměstnanců je smluvně zajištěné ve stravovacím zařízení jiného provozovatele stravování,
*
dochází k dovážení stravy jiným provozovatelem stravování a výdej stravy je ve vlastní výdejně zaměstnavatele,
*
zabezpečení stravování zaměstnanců je v restauračním zařízení,
*
stravování zaměstnanců v provozovnách veřejného stravování probíhá na základě nakoupených stravenek a jejich poskytnutí zaměstnancům,
*
stravování je ve vlastním stravovacím zařízení pronajatém na základě smlouvy o pronájmu cizí organizaci.
Ve všech těchto případech je podle znění § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP daňově uznatelným výdajem zaměstnavatele v případě stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů příspěvek, jehož výše je stanovena pomocí dvou kritérií, která je nutné plnit současně:
*
příspěvek je poskytovaný zaměstnavatelem až do výše 55 % ceny jednoho jídla
(v úrovni bez DPH) za jednu směnu a
*
hodnota příspěvku zaměstnavatele činí maximálně do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) ZDP při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin.
Příspěvek zaměstnavatele na stravování lze uplatnit jako daňový výdaj (náklad), pokud přítomnost zaměstnance v práci během stanovené směny trvá alespoň 3 hodiny.
Směnou se podle § 78 odst. 1 písm. c) zákoníku práce rozumí část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat. Pracovní doba je definována jako doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele.
Daňově účinný příspěvek nelze uplatnit za zaměstnance, kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné v souvislosti s pracovní cestou zaměstnance podle zákoníku práce.
Pokud se zaměstnanec nezúčastní pracovní směny anebo odpracuje pouze její část kratší 3 hodin (z titulu dovolené, pracovní neschopnosti, poskytnutí neplaceného volna apod.), nemá nárok na daňově uznatelný příspěvek zaměstnavatele na stravování. Na daňově uznatelný příspěvek není nárok ani v případě, že zaměstnanec konal pracovní cestu v trvání od 5 hodin v příslušném kalendářním dni, tj. v případě, že zaměstnanci přísluší stravné.
Příspěvek
na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad)
na další jedno jídlo
za zaměstnance, pokud délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zákoníku práce, bude delší než 11 hodin. Pro posouzení doby trvání pracovní směny je rozhodná délka pracovní směny stanovená zaměstnavatelem konkrétnímu zaměstnanci v souladu se zákoníkem práce.
Pro výši maximálního daňově uznatelného příspěvku zaměstnavatele je stanovena podmínka výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) ZDP při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin. V ustanovení § 6 odst. 7 písm. a) ZDP je uveden odkaz na výši náhrad cestovních výdajů poskytovaných v souvislosti s výkonem závislé činnosti do výše stanovené nebo umožněné zákoníkem práce pro zaměstnavatele státní správy. Pro tyto zaměstnavatele je v § 176 zákoníku práce stanoveno pro pracovní cesty trvající 5 až 12 hodin stravné v určitém rozmezí (pro rok 2011 je to rozmezí 63 až 74 Kč). Pro zaměstnavatele podnikatelské sféry platí povinnost dle § 163 zákoníku práce poskytnout stravné při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin ve výši nejméně 63 Kč v roce 2011, horní hranice však není limitována.
Při výši stravného např. 74 Kč by činil maximální daňově účinný příspěvek zaměstnavatele poskytovaný zaměstnancům na stravování ve výši 0,70 x 74 Kč = 51,80 Kč.
Daňově účinný příspěvek zaměstnavatele, který je podnikatelem, nesmí přesáhnout 70 % z horní hranice, a to i v případě, že by bylo stravné stanovené zaměstnavatelem vyšší než tato horní hranice.
Vzhledem k tomu, že jedním z limitujících požadavků pro daňovou účinnost příspěvku na stravování na straně zaměstnavatele je podmínka přítomnosti zaměstnance v práci během směny aspoň 3 hodiny,
nelze příspěvek poskytnutý zaměstnavatelem na stravování bývalým zaměstnancům (důchodcům), zaměstnancům po dobu čerpání jejich dovolené, resp. zaměstnancům po dobu jejich dočasné pracovní neschopnosti považovat za daňově uznatelný výdaj (náklad) na straně zaměstnavatele.
Podle znění bodu 21 k § 24 odst. 2 v pokynu D-300 jsou při zajišťování závodního stravování prostřednictvím jiných subjektů formou dovážení jídel do vlastních výdejen daňovým výdajem také výdaje spojené s dovozem a výdejem jídel (tedy výdaje na dopravu hotových jídel, výdaje na mzdy personálu výdejny včetně výdajů na sociální a zdravotní pojištění, výdaje na nákup várnic apod.).
Příklad
Podnikatelský subjekt (neplátce DPH) zajišťuje stravování pro své zaměstnance dovozem stravy od cizího provozovatele stravování do vlastní výdejny. Smluvně dohodnutá cena 1 oběda fakturovaná dodavatelem obědů činí včetně DPH 65 Kč. Zaměstnavatel stanovil pro uplatnění stravného při tuzemských pracovních cestách v interní směrnici horní výši rozpětí stravného stanoveného pro státní správu.
Splnění limitů:
*
55 % ceny jídla z částky 65 Kč činí 35,75 Kč,
*
70 % horní hranice stravného z částky 74 Kč činí 51,80 Kč.
U zaměstnavatele je daňově účinným příspěvkem na stravování maximálně částka 35,75 Kč na 1 jídlo. Daňovým výdajem budou rovněž výdaje spojené s dovozem a výdejem jídel.
Příklad
Společnost s r. o. zajišťuje stravování pro své zaměstnance formou smluvního zabezpečení v provozovně stravování sousední firmy. Smluvně dohodnutá cena 1 oběda fakturovaná dodavatelem obědů činí bez DPH 120 Kč. Zaměstnavatel stanovil pro uplatnění stravného při tuzemských pracovních cestách v interní směrnici horní výši rozpětí stravného stanoveného pro státní správu.
Splnění limitů:
*
55 % ceny jídla z částky 120 Kč činí 66 Kč,
*
70 % horní hranice stravného z částky 74 Kč činí 51,80 Kč.
U zaměstnavatele je daňově účinným příspěvkem na stravování maximálně částka 51,80 Kč na 1 jídlo.
Jak je tomu s uplatněním DPH?
Pokud zajišťuje zaměstnavatel - plátce DPH stravování pro své zaměstnance nákupem stravování od jiného subjektu, který je plátcem daně, uplatní si nárok na odpočet DPH na vstupu. Pokud zaměstnavatel - plátce DPH zajišťuje stravování pro své zaměstnance nákupem stravování od jiného subjektu, který je neplátcem DPH, nemůže si uplatnit nárok na odpočet. V obou případech
odvede zaměstnavatel - plátce DPH daň na výstupu z částky, kterou platí zaměstnanec a to v úrovni včetně daně. Je použita základní sazba daně. Pouze v případě, že zaměstnavatel nakupuje hotová teplá jídla v obalech a dodává je bez poskytování jakýchkoliv doplňujících služeb přímo na pracoviště zaměstnancům, půjde na straně zaměstnavatele o poskytování stravování formou dodání zboží, u kterého je uplatněna snížená sazba daně (jedná se o číselný kód 01-05, 07-23, 25 položek uvedených v příloze č. 1 k ZDPH).
 
3. Poskytování stravenek
K nejčastějším formám stravování zaměstnanců patří poskytování stravenek zaměstnavatelem. Poskytnutou stravenku může zaměstnanec použít nejen k zakoupení hlavního jídla (obědu) ve veřejném stravovacím zařízení, ale velmi často zaměstnanec libovolně dle svého uvážení stravenkou platí nákup v prodejnách potravin, supermarketech apod., tedy všude tam, kde se dá stravenkou platit za příslušný nákup. Rozhodování o způsobu uplatnění poskytnuté stravenky je tedy výlučně na zaměstnanci.
Výše nominální hodnoty stravenky není nijak omezena, vždy záleží na rozhodnutí zaměstnavatele a ani není stanoveno, za jakou částku z nominální hodnoty stravenky bude tato stravenka prodávána zaměstnancům. Může dojít i k situaci, že stravenka je zaměstnancům poskytována bezplatně. Poskytování stravenek se považuje za zajištění stravování zaměstnanců prostřednictvím jiných subjektů.
Podle stanoviska Ministerstva financí se za cenu jednoho jídla považuje jmenovitá hodnota poskytované stravenky.
Z toho důvodu je nutno i v případě poskytování stravenek vycházet ze dvou limitů pro daňovou uznatelnost příspěvku na stravování obsažených v § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP, tj. z 55 % nominální hodnoty stravenky max. do výše 70 % z horní hranice stravného.
Cenou jídla, ze které se počítá maximální výše příspěvku, se podle pokynu D-300 rozumí hodnota stravenky včetně poplatku za zprostředkování prodeje stravenek.
Pokud zajišťuje zaměstnavatel stravování prostřednictvím nákupu a prodeje poukázek na stravování k použití ve vybrané síti stravovacích zařízení (popř. obchodů), které mají vyznačenou jmenovitou (nominální) hodnotu poukázky v Kč,
nepodléhají poukázky na stravování při nákupu i prodeji dani z přidané hodnoty
. Jedná se totiž o platební prostředek nahrazující peníze. Zaměstnavatel nakupuje stravenky od distributora nebo od restaurace za cenu bez DPH. Prodej těchto stravenek zaměstnancům rovněž není zdanitelným plněním.
Distributor poukázek, pokud je plátcem DPH, zdaňuje svou provizi základní sazbou daně jako zprostředkovatelskou činnost. Odběratel, plátce daně, může uplatnit nárok na odpočet daně uplatněné u provize za zprostředkování na vstupu v plné výši.
Příklad
Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům bezplatně stravenky s vyznačenou nominální hodnotou 90 Kč.
U zaměstnance se bude jednat o nepeněžní plnění, které je podle § 6 odst. 9 písm. b) ZDP plně osvobozeno od daně z příjmů ze závislé činnosti. Zaměstnavatel pro stanovení daňové uznatelnosti příspěvku na stravenku bude postupovat dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP a může uplatnit do daňových nákladů 55 % z nominální hodnoty stravenky, tj. 49,50 Kč, zbývající hodnota bezplatně poskytnuté stravenky 40,50 Kč bude daňově neuznatelná.
Příklad
Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům stravenky v nominální hodnotě 110 Kč za sníženou cenu 25 Kč.
Z poskytnutého příspěvku zaměstnavatele zaměstnanci ve výši 85 Kč na jednu stravenku je daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele částka 51,80 Kč (limit 70 % z částky 74 Kč). Zbývající část 33,20 Kč musí být hrazena buď ze sociálního fondu, nebo jako nedaňový výdaj zaměstnavatele.
 
Stravování a pracovní cesta
Příspěvek na stravování nelze uplatnit na stravování za zaměstnance, kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné podle zákoníku práce.
Pokud je zaměstnanec vyslán v průběhu směny na pracovní cestu, je důležité, zda v průběhu směny uplyne doba rozhodná pro vznik nároku na stravné, tzn. zda pracovní cesta v průběhu směny trvala alespoň 5 hodin.
Příklad
Zaměstnanec se stanovenou pracovní dobou od 7 hodin do 15.30 hodin uskutečnil pracovní cestu s nástupem na pracovní cestu v 10 hodin.
Zaměstnanci vzniká nárok na stravné při pracovní cestě po 5 hodinách pracovní cesty tj. v 15 hodin, tedy v průběhu jeho směny. Zaměstnanci tedy nelze poskytnout daňově účinný příspěvek na závodní stravování, i když splnil podmínku přítomnosti v práci v průběhu stanovené směny aspoň 3 hodiny.
Příklad
Zaměstnanec se stanovenou pracovní dobou od 7 hodin do 15.30 hodin uskutečnil pracovní cestu s nástupem na pracovní cestu ve 13 hodin.
Zaměstnanci vzniká nárok na stravné při pracovní cestě po 5 hodinách pracovní cesty, tj. v 18 hodin, tedy mimo průběh jeho směny. Zaměstnanci lze poskytnout daňově účinný příspěvek na závodní stravování. Je splněna podmínka, že přítomnost zaměstnance v práci v průběhu stanovené směny trvala více než 3 hodiny.
Příklad
Zaměstnanec se stanovenou pracovní dobou od 6 hodin do 14.30 hodin uskutečnil pracovní cestu od 10.30 hodin do 15.00 hodin. Jídelna zaměstnavatele, ve které je podáván oběd, je otevřena od 11.30 hodin.
Zaměstnanci nevznikl nárok na stravné, protože pracovní cesta netrvala v kalendářním dni alespoň 5 hodin. Pracovní cesta však znemožnila zaměstnanci stravování obvyklým způsobem, protože jídelna je otevřena až od 11.30 hodin. Proto lze v souladu s vnitřním předpisem zaměstnavatele ve smyslu § 176 odst. 2 zákoníku práce přiznat zaměstnanci stravné. Zaměstnanci pak v tomto případě nelze poskytnout daňově účinný příspěvek na závodní stravování, i když je splněna podmínka, že přítomnost zaměstnance v práci v průběhu stanovené směny trvala více než 3 hodiny.