Věcné břemeno

Vydáno: 2 minuty čtení
Věcné břemeno
PhDr.
Milan
Skála
Fyzická osoba vlastní příjezdovou cestu k několika rodinným domům, na které je zřízeno věcné břemeno. Rozhodla se prodat cestu příslušné obci, která ji koupí za symbolickou cenu 1 Kč. Bude muset fyzická osoba zaplatit daň z převodu nemovitosi z odhadní ceny (která je cca 400 000 Kč) nebo je převod od daně osvobozen, jde-li o obec? Případně lze nějakým způsobem bez daňových dopadů cestu převést na obec?
Související předpisy:
*
§ 10 odst. 1 písm. e), § 20 odst. 14, § 21 odst. 5 zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDDPN“),
*
zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Jde-li o převod nemovitostí z vlastnictví nebo do vlastnictví územního samosprávného celku (obce), pak základem daně z převodu nemovitostí je cena sjednaná [§ 10 odst. 1 písm. e) ZDDPN]. Nepoužije se tedy pro zjištění základu daně obvyklá
konfrontace
ceny sjednané a ceny zjištěné podle zákona o oceňování majetku. V dotazovaném případě by základem daně byla ona symbolická cena 1 Kč. Základ daně se však zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru, tj. na 100 Kč (§ 17 ZDDPN), daň z převodu nemovitostí by měla být 3 %, tj. 3 Kč (§ 15 ZDDPN), ale nebude. Činí-li daň z převodu nemovitostí méně než 100 Kč, daňové přiznání se podává; vyměřenou daň však správce daně nepředepíše a poplatník daň neplatí (§ 18 odst. 6 ZDDPN). Fyzická osoba bude mít za povinnost zpracovat a podat daňové přiznání, ale daň nezaplatí. Jako vhodnější se asi jeví darování dotazovaných pozemků obci. Od daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku územním samosprávným celkem [§ 20 odst. 1 písm. b) ZDDPN]. Pozemky majetkem nepochybně jsou a jejich darování tedy bude osvobozeno. Daňové přiznání k dani darovací se v tomto případě nepodává (§ 21 odst. 5 viz odkaz na § 20 odst. 1 ZDDPN).