Zdaňování společností v Evropské unii, 23. část - Slovinsko

Vydáno: 12 minut čtení

Slovinsko, oficiálně Republika Slovinsko, vstoupilo do Evropské unie ve stejný den jako Česká republika, tj. 1. 5. 2004. Narozdíl od České republiky již Slovinsko přijalo Euro, a to k 1. 1. 2007. V roce 2004 došlo k zatím největší daňové reformě, neboť v návaznosti na vstup Slovinska do Evropské unie byly implementovány evropské směrnice, přijat OECD model převodních cen, mnoho daňových pobídek bylo zrušeno a byla představena pravidla nízké kapitalizace. Ve výsledku se tedy daňové zatížení zvýšilo. Další daňová reforma byla uskutečněna s účinností od 1. 1. 2007. Cílem bylo zjednodušení daňového systému a snížení daňového zatížení. Byla snížena sazba daně z příjmů právnických osob (z 25 % postupně na konečných 20 %) a rovněž sazba srážkové daně (z 25 % na 15 %), byly zavedeny slevy na dani na výzkum a vývoj, bylo odstraněno ekonomické dvojí zdanění a zavedeno speciální zdanění kapitálových zisků.

Zdaňování společností ve Slovinsku
Mgr. Ing.
Hana
Skalická,
Ph. D., BA,
advokátka, PETERKA & PARTNERS, vyučující ŠKODA AUTO, a. s., Vysoké školy
 
Typ daňového systému
Slovinsko uplatňuje klasický systém zdanění, což znamená, že zisky jsou nejprve zdaněny na úrovni společnosti a po rozdělení jsou opětovně zdaněny na úrovni příjemců dividend - fyzických osob. Dividendy vyplácené fyzickým osobám jsou zdaňovány srážkovou daní, která je považována za konečnou. Dividendy vyplácené právnickým osobám jsou od daně zcela osvobozeny. Společnosti podléhají dani z příjmů právnických osob (davek od dohodkov pravnih oseb). Společnosti ve Slovinsku nepodléhají žádné jiné dani z příjmů - např. regionální či místní dani.
 
Zákonný rámec
Problematika zdaňování společností je upravena v zákoně o dani z příjmů právnických osob (
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb
) účinném od 1. 1. 2007. Tento zákon upravuje pouze hmotně právní otázky. Správa daní je upravena v zákoně o správě daní (Zákon o davčnem postopku), rovněž účinném od 1. 1. 2007. Kromě zákonů je problematika daně z příjmů právnických osob upravena i v podzákonných předpisech vydávaných Ministerstvem financí -např.
Pravilnik o izvajanju davka od dohodkov pravnih oseb
obsahuje detailní ustanovení o implementaci zákona o dani z příjmů právnických osob.
 
Daňové subjekty
Daňovými subjekty daně z příjmů právnických osob jsou slovinské či zahraniční právní entity, a to konkrétně:
*
obchodní společnosti a partnershipy,
*
investiční fondy s výjimkou otevřených fondů,
*
banky,
*
pojišťovací společnosti,
*
družstevní společnosti,
*
neziskové organizace a další právnické osoby.
Dani podléhají i zahraniční partnershipy, které nemají právní subjektivitu, a to za situace, kdy nejsou považovány za daňové subjekty podléhající dani z příjmů fyzických osob. Partnershipy založené podle slovinského práva (veřejná obchodní společnost a komanditní společnost) jsou považovány za právnické osoby podle zákona o obchodních společnostech a jejich příjmy podléhají dani z příjmů právnických osob. Rezidenti ve Slovinsku zdaňují svůj celosvětový příjem, kdežto nerezidenti pouze příjem ze zdrojů ve Slovinsku. Za rezidenty jsou považovány ty společnosti, které mají ve Slovinsku sídlo nebo místo skutečného vedení. Detailní kritéria ohledně určování místa skutečného vedení specifikoval ministr financí.
 
Zdaňovací období
Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Společnosti si však mohou zvolit zdaňovacím obdobím své účetní období, které se neshoduje s kalendářním rokem. V takovém případě musí oznámit své rozhodnutí o změně zdaňovacího období správci daně předem. Takto zvolené zdaňovací období nesmí přesáhnout 12 měsíců po sobě jdoucích s výjimkou situace, kdy by probíhala restrukturalizace, likvidace nebo ukončení činnosti. Zdaňovací období lze změnit nejvýše jednou za 3 roky.
 
Zdanitelný příjem a základ daně
Zdanitelný příjem se vypočítá jako rozdíl mezi veškerými hrubými příjmy (výnosy) a všemi výdaji (náklady) tak, jak jsou uvedeny ve výkazu zisků a ztrát (nebo ve finančních výkazech, které obsahově odpovídají výkazu zisků a ztrát). Jsou akceptovány jak Slovinské účetní standardy, tak IFRS. Při výpočtu základu daně se tedy vychází z účetního výsledku hospodaření, který je dále upravován pro daňové účely.
 
Daňově uznatelné a neuznatelné náklady
Daňově uznatelnými náklady jsou veškeré náklady, které slouží k získání zdanitelných příjmů.
O daňově neuznatelné náklady se jedná v následujících případech:
*
nevztahují se ke zdanitelnému příjmu,
*
není splněna přímá podmínka souvislosti s podnikatelskou činností nebo nejsou výsledkem podnikatelské činnosti,
*
soukromé náklady,
*
náklady neslučitelné s obvyklými obchodními praktikami.
Mezi nejčastější
daňově uznatelné náklady
patří:
*
mzdy,
*
úroky s určitými výjimkami, úroky z půjček od spřízněných osob, pouze pokud jsou ve výši stanovené Ministerstvem financí, tyto úrokové sazby ministerstvo zveřejňuje měsíčně,
*
servisní a manažerské poplatky (s výjimkou transferu pricingových omezení),
*
odpisy hmotného i nehmotného majetku,
*
rezervy a opravné položky pouze do výše 50 %,
*
50 % nákladů na reprezentaci.
Mezi nejčastější
daňově neuznatelné náklady
patří:
*
dividendy a jiná rozdělování zisku (pro společnost, která dividendy nebo jiná rozdělování zisku vyplácí),
*
úroky z prodlení za pozdní platby daní,
*
úroky z půjček od spřízněných osob, jejichž sídlo nebo místo skutečného vedení je v zemi jiné než členském státě Evropské unie a kde průměrná nominální sazba daně z příjmů je nižší než 12,5 %. Ministerstvo financí zveřejňuje seznam takových zemí (např. Bahamy, Barbados, Dominikánská republika, Costa Rica, Maurícius, Seychelly apod.),
*
dary.
 
Uplatnitelnost daňových ztrát
Daňové ztráty mohou být převáděny do dalších období neomezeně. Zpětný převod ztrát není povolen. Při snižování základu daně o ztráty z minulých let se nejprve „spotřebovávají“ nestarší ztráty. Základ daně nelze snížit maximálně o částku daňové povinnosti za to které zdaňovací období, tedy daň nelze snižovat „do mínusu“.
Převod ztrát však není možný v případě, kdy přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech daňového subjektu se v průběhu zdaňovacího období změnil o více než 50 %, přičemž změny v průběhu jednoho zdaňovacího období se sčítají.
 
Sazba daně
Sazba daně z příjmů právnických osob v roce 2011 činí 20 %. Během minulých let byla snižována z 25 % před rokem 2007 na 23 % v roce 2007, na 22 % v roce 2008, na 21 % v roce 2009 a na 20 % pro rok 2010 a následující roky.
Za splnění určitých podmínek se může uplatnit dokonce 0% sazba daně, a to pro investiční fondy, penzijní fondy a pojišťovací společnosti.
 
Skupinové zdanění
Skupinové zdanění ve Slovinsku není po 1. 1. 2007 možné. Daňové skupiny, které byly vytvořeny před 1. 1. 2007, mohly dále existovat po dobu své původní platnosti (maximálně 3 roky).
 
Další zdanění příjmů společností (kromě daně z příjmů)
Ve Slovinsku příjmy společností nepodléhají jiné dani.
 
Správa daní
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob se podává do 3 měsíců od konce zdaňovacího období. Pokud je zdaňovacím obdobím kalendářní rok, pak se daňové přiznání podává do 31. 3. roku následujícího. Lhůtu pro podání daňového přiznání není možné prodloužit. Povinnou přílohou daňového přiznání jsou účetní výkazy. Daňové přiznání je možné podat pouze elektronicky. Lhůta pro vyměření daně a úroků a pro výběr daně činí 5 let od data splatnosti daně. Lhůta může být za určitých okolností prodlužována, avšak činí nejdéle 10 let. Daň je splatná do 30 dnů od lhůty pro podání daňového přiznání - tj. v případě, kdy je zdaňovacím obdobím kalendářní rok, je daň splatná do 30. 4. roku následujícího. Daňový subjekt je povinen si daň sám vypočítat, uvést do daňového přiznání a takto spočtená daň je rovněž vyměřena (pokud se nestane jinak - např. na základě úkonu správce daně). Zálohová daň je splatná měsíčně, a to podle poslední známé daňové povinnosti (1/12 z daňové povinnosti uvedené v posledním daňovém přiznání). Pokud výše poslední známé daňové povinnosti nepřekročí 400 EUR, zálohy na daň jsou placeny čtvrtletně.
Od 1. 1. 2007 je ve Slovinsku možné žádat o závazná posouzení s následujícími výjimkami:
*
daňový subjekt již ukončil určitou transakci nebo činnost,
*
správce daně zahájil daňovou kontrolu u daňového subjektu,
*
jedná se o otázku převodních cen mezi daňovým subjektem a spřízněnou osobou.
Správce daně má k vydání závazného posouzení 6 měsíců od podání žádosti o závazné posouzení včetně kompletní dokumentace.
 
Srážková daň
Výplaty dividend od slovinské společnosti jiné slovinské společnosti nepodléhají srážkové dani (za předpokladu, že příjemce dividendy sdělí své daňové identifikační číslo společnosti, která dividendy vyplácí). Slovinsko prostřednictvím zákona o zdaňování společností implementovalo směrnici o společném systému zdanění mateřských a dceřinných společností (90/435/EHS). Za předpokladu, že mateřská společnost drží alespoň 10% podíl na kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti, která dividendy vyplácí, a tento podíl drží alespoň po dobu 2 let, jsou tyto dividendy osvobozeny. Pokud toto dvouleté období ještě neuplynulo a společnost chce využít osvobození dividend, poté může tohoto osvobození využít za předpokladu, že příjemce dividendy složí bankovní záruku (která mu je po uplynutí příslušné lhůty vrácena). V případě švýcarských rezidentů se vyžaduje držba alespoň 25% (místo držby 10% podílu). Srážková daň se neuplatní v případě výplat dividend od rezidentních společností nerezidentním společnostem, investičním fondům, penzijním fondům a pojišťovacím společnostem, které řídí penzijní fond, a jsou rezidenty v některém z členských států Evropské unie, Islandu nebo v Norsku, a to dále za podmínky, že příjemce dividendy si nemůže započíst ve státě jeho rezidence srážkovou daň, protože stát rezidence aplikuje metodu vynětí nebo příjemce podléhá ve státě své rezidence 0% dani. Slovinsko implementovalo rovněž směrnici o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států (2003/49/ES), podle níž úroky a licenční poplatky jsou od daně osvobozeny, pokud skutečný příjemce úrokové platby je společnost přidružená (alespoň 25% podíl po dobu 2 let) ke společnosti vyplácející úroky a je rezidentní v jiném státě Evropské unie nebo ve Švýcarsku. Ve všech ostatních případech plateb dividend, úroků a licenčních poplatků rezidentním i nerezidentním společnostem se uplatní 15% srážková daň. Srážková daň z dividend a úroků vyplácených fyzickým osobám činí 20 % a z licenčních poplatků vyplácených fyzickým osobám činí 25 %.
 
Systém kalkulace daně
 Účetní hospodářský výsledek + přičteme daňově neuznatelné náklady - odečteme daňově uznatelné náklady, které nejsou zohledněny v účetním hospodářském výsledku,  osvobozený příjem a daňové pobídky a případné daňové ztráty převedené z minulých let = základ daně x sazba daně 20 % = daň.
Příklad
Představme si slovinskou rezidentní společnost, která má hospodářský rok shodný s kalendářním rokem. Celkové výnosy za rok 2010 činily 100 000 EUR, celkové náklady činily 90 000 EUR. Společnosti byly vyplaceny dividendy ve výši 8 000 EUR. Příjem společnosti osvobozený na základě mezinárodních smluv činil 1 000 EUR. Zvýšení příjmu v důsledku transfer pricingových úprav mezi spřízenými osobami činilo 2 000 EUR, stejně jako snížení nákladů a ztráty v důsledku transfer pricingových úprav činilo rovněž 2 000 EUR. Výše 50% rezerv činila 5 000 EUR, podobně jako 50 % nákladů na reprezentaci činilo 3 000 EUR. Úrok převyšující pravidla nízké kapitalizace činil 2 000 EUR. Náklady související s osvobozenými dividendami činily 400 EUR. Daňové pobídky na výzkum a vývoj činily 5 000 EUR a na zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 000 EUR. Společnost rovněž uhradila daň v zahraničí 300 EUR (s touto zemí smlouva o zamezení dvojího zdanění umožňuje zápočet). Na zálohách bylo zaplaceno 700 EUR. Kolik činí daň z příjmů právnických osob za rok 2010?
 Celkové výnosy:                          +100 000 - Celkové náklady:                         -90 000 Účetní hospodářský výsledek před zdaněním - k 31. 12. 2010:                         +10 000 Připočteme: + transfer pricingové úpravy:                    +2 000 + 50 % rezerv:                           +5 000 + 50 % nákladů na reprezentaci:                   +3 000 + úrok převyšující pravidla nízké kapitalizace:           +2 000 + náklady související s osvobozenými dividendami:           +400 Celkem připočteme                         = 12 400 Odečteme: - dividendy:                            -8 000 - příjem osvobozený dle mezinárodních smluv:            -1 000 - transfer pricingové úpravy:                    -2 000 - daňové pobídky na výzkum a vývoj:                 -5 000 - daňové pobídky na zaměstnávání osob se zdravotním postižením:   -1 000 Celkem odečteme                          = 17 000 
Základ daně tedy činí: 10 000 + 12 400 - 17 000 = 5 400 EUR.
Aplikujeme sazbu daně z příjmů právnických osob ve výši 20 %, tj.: 5 400 x 20 % = 1 080 EUR.
Dále odečteme daň uhrazenou v zahraničí ve výši 300 EUR: 1 080 - 300 = 780 EUR, což je daňová povinnost.
Odečteme zaplacené zálohy: 780 - 700 = 80 EUR.
Splatná daň tedy činí 80 EUR.
Společnost bude nadále platit měsíční zálohy ve výši 1/12 ze 780 EUR, tj. 65 EUR.
Poznámka: Tento článek je zpracován k právnímu stavu ke dni 1. 1. 2011.
Použité prameny
:
*
SKALICKÁ, H. Harmonizace zdaňování korporací v EU. Disertační práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008, 236 s. Vedoucí disertační práce Doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. Edice PhD Thesis, sv. 509, ISSN 1213-4198. ISBN 978-80-214-3814-9.
*
Databáze International Bureau of Fiscal Documentation, duben 2011, dostupné zde: http://www.ibfd.org/portal/app?bookmarkablePage=home

Související dokumenty