JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D.

 • Článek
V návaznosti na článek s názvem „Skutečný majitel podle právní úpravy účinné od 1. 6. 2021“, který vyšel v časopisu Daně a právo v praxi v čísle 9/2021, vám nyní přinášíme bližší informace o evidenci skutečných majitelů a o tom, jak a kdy skutečného majitele do této evidence zapsat. V tomto článku budeme vycházet zejména ze zákona č. 37/2021 Sb. , o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“), vyhlášky č. 180/2021. Sb., o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, a Příručky evidování skutečných majitelů vydané Ministerstvem spravedlnosti ve spolupráci s Finančním analytickým úřadem (dále jen: „Příručka“), stejně jako z informací dostupných přímo na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti: https://esm.justice.cz/ias/issm/napoveda - zmenyNew.
Vydáno: 22. 10. 2021
 • Článek
V návaznosti na článek s názvem Novela zákona o praní špinavých peněz a nový zákon o evidenci skutečných majitelů, který vyšel v časopisu Daně a právo v praxi v čísle 7-8/2021, nyní přinášíme bližší informace o definici skutečného majitele v návaznosti na zákon č. 37/2021 Sb. , o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZEMS“). Definice dle ZEMS byla stručně zmíněna již v minulém článku. Nyní se zaměříme na výklad pojmu skutečný majitel zejména z pohledu Příručky evidování skutečných majitelů, vydané Ministerstvem spravedlnosti ve spolupráci s Finančním analytickým úřadem (dále jen „Příručka“) 1) a Metodického pokynu Finančního analytického úřadu č. 3 – zjišťování skutečného majitele čj.: FAU-46193/2021/03 2) (dále jen „Pokyn“). Obojí vychází z právní úpravy účinné od 1. 6. 2021. Je nutno podotknout, že ani Příručka ministerstva spravedlnosti, ani Pokyn Finančního analytického úřadu (dále jen: „FAÚ“), nejsou právně závazné. Jedná se o výklad pojmů těmito orgány, který může být určitým vodítkem či návodem zejména pro evidující osoby při určování skutečného majitele Jak je ale uvedeno i v samotném úvodu Příručky, závazným způsobem vykládat právní předpisy může jedině soud.
Vydáno: 14. 09. 2021
 • Článek
Problematika opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu není v České republice ničím novým, neboť již v roce 2008 byl přijat zákon č. 253/2008 Sb. , o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „AML zákon“). Ten byl však významně novelizován s účinností od 1. 1. 2021, resp. též od 3. 6. 2021, a část novely by měla nabýt účinnosti 1. 8. 2021. Podívejme se nyní, jaké změny tyto novely přinášejí ve vztahu k daňovým poradcům, advokátům, auditorům či účetním jako povinným osobám a rovněž jaké plynou těmto osobám povinnosti v návaznosti na nový zákon o evidenci skutečných majitelů.
Vydáno: 11. 08. 2021
 • Článek
Cílem tohoto příspěvku je zhodnotit právní úpravu solárního odvodu, posoudit její soulad s ústavním pořádkem České republiky, zanalyzovat dostupnou judikaturu k tématu, nalézt možnosti obrany dotčených subjektů proti této právní úpravě a posoudit, zdali tito mají ještě šanci docílit vrácení daně či nikoli.
Vydáno: 19. 04. 2017
 • Článek
JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA, advokátka, PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář1, vedoucí Katedry finančního a daňového práva ŠKODA AUTO a.s. Vysoké školy Tento rozsudek se týkal situace doměření daně z příjmů fyzických osob na základě pomůcek. Na tom samotném by nebylo nic až tak zvláštního, nicméně velmi zajímavým je právě důvod tohoto doměrku: padělání účetnictví samotnou účetní a následná rekonstrukce účetnictví účetní firmou. O co přesně v tomto případu šlo?
Vydáno: 24. 04. 2012
 • Článek
Víte, že s účinností od 1. 1. 2012 právnická osoba může být odpovědná i za trestné činy spáchané jejími zaměstnanci? Zajímá Vás, jak omezit riziko přičitatelnosti trestného činu spáchaného zaměstnanci právnické osobě? Víte, jak nastavit vnitřní kontrolní mechanismy za účelem předcházení a odhalování trestné činnosti na pracovišti? Zajímá Vás, co udělat, aby trestní odpovědnost právnické osobě v případě již spáchaného trestného činu zanikla? Zajímá Vás, jaké lze právnické osobě uložit tresty? Víte, že údaje z evidence Rejstříku trestů o právnických osobách jsou veřejně přístupné? Máte podezření ze spáchání trestného činu Vaším zaměstnancem, vedením Vaší společnosti, dodavatelem či konkurentem? Víte, jak tuto situaci řešit? Odpovědi na (nejen) tyto otázky můžete najít v následujícím článku.
Vydáno: 21. 03. 2012
 • Článek
Velká Británie, oficiálně Spojené království Velké Británie a Severního Irska, je konstituční monarchií. Rozkládá se na Britských ostrovech a skládá se ze čtyř zemí: Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska. Je jedním ze zakládajících členů NATO. Je rovněž členem Evropské unie, avšak nepřijala Euro. Tamní měnou zůstává britská libra (GBP).
Vydáno: 04. 08. 2011
 • Článek
Švédsko (oficiálně „Švédské království“), švédsky „Sverige“, leží na Skandinávském poloostrově. Je členem Evropské unie, avšak nepřijalo Euro, tamní měnou je stále švédská koruna. Spolu s Dánskem, Finskem, Norskem a Islandem uzavřelo několik tzv. Severských smluv (The Nordic Income and Capital Tax Treaty, The Inheritance and Gift Tax Treaty, The Mutual Assistance Treaty, The Nordic Social Security Agrement). Jedná se o jedny z mála multilaterálních smluv o zamezení dvojího zdanění. Pro daňové účely se za území Švédska považuje švédská pevnina a teritoriální moře (tj. mořské vody do vzdálenosti 12 námořních mil od pobřežní čáry). Území Švédska rovněž zahrnuje kontinentální šelf a využívání přírodních zdrojů podle mezinárodních smluv.
Vydáno: 24. 06. 2011
 • Článek
Španělsko, oficiálně Španělské království (Reino de España), se skládá ze španělské pevniny na Pyrenejském poloostrově, Baleárských ostrovů, Kanárských ostrovů, a dále španělských enkláv, kterými jsou Ceuta a Melilla v severní Africe. Španělská autonomní území Baskicko a Navarra mají své vlastní daňové systémy, ačkoli pro účely smluv o zamezení dvojího zdanění tvoří součást Španělska.
Vydáno: 02. 06. 2011
 • Článek
Slovinsko, oficiálně Republika Slovinsko, vstoupilo do Evropské unie ve stejný den jako Česká republika, tj. 1. 5. 2004. Narozdíl od České republiky již Slovinsko přijalo Euro, a to k 1. 1. 2007. V roce 2004 došlo k zatím největší daňové reformě, neboť v návaznosti na vstup Slovinska do Evropské unie byly implementovány evropské směrnice, přijat OECD model převodních cen, mnoho daňových pobídek bylo zrušeno a byla představena pravidla nízké kapitalizace. Ve výsledku se tedy daňové zatížení zvýšilo. Další daňová reforma byla uskutečněna s účinností od 1. 1. 2007. Cílem bylo zjednodušení daňového systému a snížení daňového zatížení. Byla snížena sazba daně z příjmů právnických osob (z 25 % postupně na konečných 20 %) a rovněž sazba srážkové daně (z 25 % na 15 %), byly zavedeny slevy na dani na výzkum a vývoj, bylo odstraněno ekonomické dvojí zdanění a zavedeno speciální zdanění kapitálových zisků.
Vydáno: 05. 05. 2011
 • Článek
Slovensko není třeba příliš představovat, neboť s Českou republikou až do konce roku 1992 tvořilo jeden stát - Československo. Z této doby pochází i některé stále účinné zákony (např. na Slovensku zákon č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v České republice č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník), tedy dalo by se říci, že právní systém České i Slovenské republiky je velmi podobný. To však neplatí o zákonu o daních z příjmů, neboť v České republice je stále účinný zákon č. 586/1992 Sb., který byl přijat ještě za trvání společného státu, kdežto na Slovensku je od 1. 1. 2004 účinný zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, který už má zcela jinou strukturu než dřívější slovenské zákony o dani z príjmov se stejnou strukturou jako český zákon (zákon č. 366/1999 Z. z., o daniach z príjmov, účinný od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2003, a zákon č. 286/1992 Zb., o daniach z príjmov, účinný od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1999).
Vydáno: 07. 04. 2011
 • Článek
Řecko, oficiálně Helénská republika, je stát ležící v jižní Evropě - na jihu Balkánského poloostrova. K Řecku patří okolo dvou tisíc ostrovů a ostrůvků, které jsou převážně v Egejském moři. Hlavním městem jsou Athény. Řecká daň z příjmů právnických osob je uvalována na společnosti na celém území Řecka tak, jak je geograficky vymezeno, s výjimkou mnišského státu Athos, kde společnosti nejsou zakládány. Úředním jazykem je řečtina. Řecko je členskou zemí Evropské unie od roku 1981 a členem NATO od roku 1952.
Vydáno: 03. 03. 2011
 • Článek
Dne 12. ledna 2011 rozšířený senát Nejvyššího správního soudu vydal dlouho očekávaná rozhodnutí ve dvou případech týkajících se sporu o počátek běhu lhůty pro vyměření či doměření daně podle § 47 zákona č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků (dále jen „ZSDP“).
Vydáno: 03. 03. 2011
 • Článek
Rumunsko, rumunsky Romänia, je stát ležící v jihovýchodní části Evropy. Z geografického hlediska se daňový systém v Rumunsku vztahuje na území Rumunska. Rumunsko nemá vlastní zámořské destinace či jiná území, kde by se rumunský daňový systém uplatnil. Od roku 2007 je Rumunsko členem Evropské unie a od roku 2004 je členem Severoatlantické aliance.
Vydáno: 03. 02. 2011
 • Článek
Rakousko, oficiálně Republika Rakousko (Republik Österreich), je jednou ze zemí sousedících s Českou republikou. Jedná se o zemi (nejen) rozlohou podobou České republice. Je však podobný i systém zdanění? Rakousko již v roce 1988 představilo model osvobození dividend, který učinil z Rakouska atraktivní zemi pro umísťování holdingových společností.
Vydáno: 07. 01. 2011