Shrnutí změn v zákoně o DPH od 1. 4. 2011

Vydáno: 31 minut čtení

Většina z nás jistě zaznamenala poměrně rozsáhlou změnu zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), novelizovaného s účinností od 1. 4. 2011 zákonem č. 47/2011 Sb. (dále jen „novela zákona o DPH“). V následujícím příspěvku se s těmito změnami seznámíme. Podrobnější výklad zásadních a problematických změn v DPH bude uveden v samostatných tematicky zaměřených příspěvcích v dalších číslech časopisu.

Shrnutí změn v zákoně o DPH od 1. 4. 2011
Ing.
Veronika
Sobotková, daňový poradce
Jedním z hlavních důvodů pro tak „silnou“ novelizaci v zákoně o DPH byl závazek České republiky transponovat do právního řádu směrnice Rady Evropské unie. Změny, vycházející ze směrnice 2006/112/ES a jejích novel, mají charakter nejen obligatorních, ale i fakultativních změn. Novelizace zákona o DPH vychází mimo jiné i z judikatury Soudního dvora Evropské unie a z cíle minimalizovat daňové úniky v oblasti DPH. Řada provedených změn má též legislativně-technický charakter vyplývající z dosavadní praxe a ze zkušeností daňové správy.
Přestože samotné načasování novely zákona o DPH a změny některých ustanovení v zákoně nebyly v mnohých ohledech těmi nejšťastnějšími, je již od 1. 4. 2011 zákon č. 47/2011 Sb. v účinnosti. Hlavní legislativní změny v DPH lze spatřovat v těchto oblastech:
*
vymezení základních pojmů,
*
místo plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu,
*
místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy,
*
vymezení uskutečnění zdanitelného plnění a povinnosti přiznat daň při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou,
*
vymezení uskutečnění plnění a povinnosti přiznat poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko,
*
vystavování daňových dokladů,
*
základ daně,
*
oprava základu daně a výše daně včetně vymezení opravného dokladu,
*
oprava výše daně v jiných případech,
*
oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení,
*
osvobození od daně při dovozu zboží,
*
nárok na odpočet daně včetně podmínek nároku na odpočet daně, jeho uplatnění v částečné výši a oprav a úprav odpočtu daně,
*
nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace k dani,
*
režim přenesení daňové povinnosti,
*
náhradní způsob stanovení daně při nesplnění registrační povinnosti,
*
souhrnné hlášení,
*
ručení za nezaplacenou daň a zvláštní způsob zajištění daně.
 
1. Vymezení základních pojmů
Změny ve vymezení základních pojmů v § 4 odst. 1 zákona o DPH se týkají převážně technicko-legislativních změn, spočívajících ve vypuštění některých pojmů z ustanovení pro jejich nadbytečnost. Jedná se např. o vypuštění pojmu osvobození od daně s nárokem a bez nároku na odpočet daně, jejichž definice vyplývají přímo z § 51 a 63 zákona o DPH. Dále je vypuštěna definice daně na vstupu, která je nově zakotvena v