Dopady novely zákona o DPH do účetnictví podnikatelů

Vydáno: 8 minut čtení

Novela zákona o DPH č. 47/2011 Sb. , která nabyla účinnosti dnem 1. 4. 2011, mění mimo jiné i podmínky uplatňování nároku na odpočet daně stanovené v § 72 až 79 zákona o DPH. Blíže jsou tyto změny vysvětleny v informaci MF ČR (viz www.mfcr.cz). Nejvíce diskutovanou změnou je stanovení možnosti uplatnit nárok na odpočet daně až ve zdaňovacím období, ve kterém má plátce k dispozici příslušný daňový doklad. Toto ustanovení si vynutí i změnu v účetních metodách u většiny plátců daně.

Dopady novely zákona o DPH do účetnictví podnikatelů
Ing.
Pavel
Uminský
 
1. Právní úprava účtování o nároku na odpočet DPH
O nároku na odpočet daně z přidané hodnoty účtujeme v účetních knihách na základě vystaveného účetního dokladu. Podle § 11 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jsou účetní jednotky povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují. Prakticky to znamená, že účetní jednotka je povinna bez zbytečného odkladu po obdržení daňového dokladu vyhotovit účetní doklad, na jehož základě zaúčtuje nárok na odpočet DPH v souladu s