Zdaňování společností v Evropské unii, 22. část - Slovensko

Vydáno: 22 minut čtení

Slovensko není třeba příliš představovat, neboť s Českou republikou až do konce roku 1992 tvořilo jeden stát - Československo. Z této doby pochází i některé stále účinné zákony (např. na Slovensku zákon č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v České republice č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník), tedy dalo by se říci, že právní systém České i Slovenské republiky je velmi podobný. To však neplatí o zákonu o daních z příjmů, neboť v České republice je stále účinný zákon č. 586/1992 Sb., který byl přijat ještě za trvání společného státu, kdežto na Slovensku je od 1. 1. 2004 účinný zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, který už má zcela jinou strukturu než dřívější slovenské zákony o dani z príjmov se stejnou strukturou jako český zákon (zákon č. 366/1999 Z. z., o daniach z príjmov, účinný od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2003, a zákon č. 286/1992 Zb., o daniach z príjmov, účinný od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1999).

Zdaňování společností na Slovensku
Mgr. Ing.
Hana
Skalická
Ph. D.
BA, advokátka zapsaná u České advokátní komory a u Slovenské advokátní komory, PETERKA & PARTNERS Praha - Bratislava, vyučující ŠKODA AUTO, a. s., Vysoké školy
 
Typ daňového systému
Od 1. 1. 2004 má Slovensko systém jediného zdanění, neboli systém vynětí, neboť zisky společností jsou plně zdaněny na úrovni společnosti a rozdělené zisky nejsou zdaňovány na úrovni společníků (a to jak fyzických, tak právnických osob).
 
Zákonný rámec
Zdaňování společností je upraveno v zákoně č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov (dále jen „zákon o dani z príjmov“), který obsahuje úpravu zdanění jak fyzických, tak právnických osob. Na rozdíl od dříve účinných zákonů o daních z příjmů či českého zákona jsou v § 2 obsaženy definice základních pojmů (podobně jako tomu je v § 4 českého zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, což naopak neobsahuje slovenský zákon č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty). Procesním předpisem je zákon č. 511/1992 Zb., o správe daní a poplatkov, který bude s účinností od 1. 1. 2012 nahrazen novým daňovým řádem - zákon č. 563/2009 Z. z., o správe daní (daňový poriadok).
 
Daňové subjekty
Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou:
*
akciové společnosti,
*
společnosti s ručením omezeným,
*
komanditní společnost,
*
družstvo,
*
a veškeré další právní entity, které nejsou zdaňovány jako fyzické osoby.
Veřejné obchodní společnosti nejsou poplatníky daně z příjmů právnických osob, neboť jejich příjmy jsou zdaňovány na úrovni jejich společníků. Podobná pravidla se uplatní pro komplementáře komanditních společností, zisk alokovatelný komanditistům se zdaní na úrovni komanditní společnosti.
Slovenští rezidenti na Slovensku zdaňují svůj celosvětový příjem, kdežto nerezidenti pouze příjem ze zdrojů na Slovensku. Podle § 2 písm. d) bod 2 zákona o dani z príjmov se za rezidenty považují právnické osoby, které mají na území Slovenské republiky sídlo anebo místo skutečného vedení. Místem skutečného vedení se rozumí místo, kde se přijímají řídící a obchodní rozhodnutí statutárních orgánů a dozorčích orgánů právnické osob