Naturální bonus - společnost s r. o.

Vydáno: 7 minut čtení
Naturální bonus - společnost s r. o.
Marie
Valíková
Společnost s r. o. se zabývá prodejem zboží. Může naše společnost prodávat zboží za 1 Kč, např. k nákupu psacího stolu dostane zákazník (není spojená osoba) židli za 1 Kč atd. (důvodem je nalákání zákazníka, snaha prodat zboží)?
Byl by tento postup z hlediska zákona o daních z příjmů a DPH možný? Bude náklad na nákup židlí daňově uznatelný v plné výši a bude možno si odpočítat DPH? Při prodeji je nutné zdaňovat a odvádět DPH jen 1 Kč nebo bychom museli jít na cenu obvyklou?
Související předpisy:
*
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“),
*
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
V odborných kruzích jsou na daňové dopady výše uvedeného rozdílné názory. Tazatel správně uvádí, že ve smyslu ustanovení § 23 odst. 7 ZDP není společnost s. r. o. osobou kapitálově, ani jinak spojenou s kupujícím, tedy s běžným zákazníkem. Z tohoto titulu nemusí zachovávat tzv. „obvyklou cenu“ pro účely daňového řízení. Jsou ale jiná úskalí citovaného daňového zákona, na která musíme myslet a dát pozor. Níže poskytuji téma a text, který projednával Koordinační výbor (Komora daňových poradců ČR a Ministerstvo financí ČR). Obecně tento výbor projednává sporná ustanovení daňových zákonů, ustanovení, která je možno různě vykládat, takže níže poskytuji text, který se týkal právě poskytování „naturálních bonusů“. V dotazovaném případě poskytuje prodejce „naturální bonus“ za 1 Kč (jinými slovy za cenu jinou, než je cena obvyklá). Koordinační výbor - závěr je sice z roku 2004 a z roku 2005, avšak v tomto konkrétním případě jsem nezaznamenala změnu v legislativě. Úplně nesouhlasím s předkladateli příspěvku, resp. se všemi návrhy mých kolegů daňových poradců - v tomto konkrétním případě, a to při vystavení daňového dokladu. Na základě svých zkušeností a znalostí doporučuji postupovat tak, jak je uvedeno níže.
Doporučila bych následující postup, resp. formu vystavení daňového dokladu:
+--------------------+----------+
| 1 psací stůl    | 3 000 Kč |
| 1 židle      | 1 000 Kč |
| Sleva       | -999 Kč |
| Základ daně celkem | 3 001 Kč |
| 20 % DPH      |  600 Kč |
+--------------------+----------+
| Cena k úhradě   | 3 601 Kč |
+--------------------+----------+
Podle mého názoru je výše uvedený text a
postup
při vystavení daňového dokladu
správný
.
Nejedná se o zastřený stav právního úkonu stavem formálně právním, nejedná se o bezúplatné plnění, je zde jasně vyčíslená sleva.
Podle mého názoru a ve smyslu textu závěru Koordinačního výboru lze uplatnit odpočet při nákupu stolů i židlí. Na výstupu se DPH bude chovat tak, že se vyčíslí a odvede jenom z prodejní ceny, žádné „dodaňování“ základu daně na cenu obvyklou. Z hlediska daně z příjmů se použije obdobný princip, tzn. do nákladů daňových při pořízení, následně při prodeji výnos - cena prodejní.
Důležité upozornění:
Celá filozofie poskytování naturálního plnění nesmí být svým principem směřována ke „krácení daně“, jinými slovy poskytnutí naturálního bonusu, resp. prodej židle za 1 Kč spolu s pracovním stolem, by měl být skutečně marketingovým tahem, který tržby zvýší, nikoli, že bude ve své podstatě opakovaně vrhat společnost do daňové ztráty nebo že důsledkem bude skutečnost, že společnost bude trvale nárokovat odpočty DPH.
Naturální plnění za jinou cenu, než je cena obvyklá - Koordinační výbor KDP ČR a MF ČR
643/22.09.04 - Uplatnění nároku na odpočet DPH při poskytování naturálních bonusů
Cílem tohoto příspěvku je sjednotit výklady ustanovení zákona o DPH účinného od 1. 5. 2004 (dále jen „EuDPH“), které se týkají uplatnění nároku na odpočet DPH při poskytování naturálních bonusů. Jedná se o situaci, kdy společnost (plátce daně) poskytuje v rámci podpory prodeje svým odběratelům naturální bonusy. Tento naturální
bonus
zákazník samozřejmě neobdrží automaticky, nýbrž je jeho získání podmíněno splněním určitých, předem stanovených, obchodních podmínek. Podmínkou pro jeho poskytnutí je naplnění předem stanoveného odběrového rámce, tzn. nákupu produktů Společnosti v určité hodnotě za předem stanovené časové období. Jestliže zákazník tento odběrový limit naplní, má nárok na obdržení naturálního bonusu. Naturálním bonusem může být buď produkt ze sortimentu Společnosti, či jakýkoli jiný výrobek/produkt, tzn. zboží i služba které Společnost zákazníkovi poskytne bez následné úplaty, tzn. bez toho, aniž by po zákazníkovi požadovala úplatu v přímé a jediné vazbě za tento
bonus
. Společnost se poskytováním naturálních bonusů snaží zvýšit svůj obrat a získat loajální zákazníky. Domníváme se tedy, že přestože marketingová akce může využít například následujícího textového znění - „zakoupíte-li si za kalendářní měsíc XY kusů našich výrobků, obdržíte navíc jeden náš výrobek zdarma“, nejedná se ve skutečnosti o poskytování výrobků (či služeb) zdarma, nýbrž o slevu z ceny dodávaných výrobků. Obdobou může být reklamní text znění „při zakoupení dvou výrobků obdržíte třetí zdarma“ či „při zakoupení dvou výrobků obdržíte fotoaparát (či jiný výrobek mimo prodejní sortiment Společnosti) zdarma“. Důvodem proč se ve skutečnosti nejedná o poskytnutí výrobku/služby zdarma, je fakt, že zákazník pro obdržení bonusu musel splnit určité podmínky, bez jejichž naplnění, tzn. zdarma, žádný naturální
bonus
neobdrží.
Návrh na sjednocující řešení:
Poskytování naturálního bonusu za výše uvedených podmínek nepředstavuje poskytnutí zboží/služby bez úplaty, neboť poskytnutí daného naturálního bonusu je, co do úplaty, pokryto úplatou za podmiňované výkony/odběry. Jedná o poskytnutí slevy vyjádřené v nepeněžní podobě.
Nejedná se ani o použití přijatých zdanitelných plnění pro účely nesouvisející s podnikáním, jelikož cílem poskytovaného bonusu je zvýšení vlastních výnosů společnosti.
Společnost má tudíž nárok na odpočet daně u souvisejících přijatých zdanitelných plnění. Z hodnoty naturálních bonusů nemusí společnost odvést daň, jelikož ta již byla odvedena z dodaného zboží či poskytnutých služeb, ke kterým se tyto bonusy váží.
Stanovisko MF
Ministerstvo financí trvá na svém stanovisku, že v případě, že se jedná o poskytnutí plnění se slevou, je možno snížit základ daně o částku slevy v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 ZDPH. Pokud se jedná o bezúplatné plnění, je takové plnění předmětem daně podle § 13 odst. 4 a 5 ZDPH.