Změny v daňových odpisech v zákoně o daních z příjmů od 1. 1. 2011

Vydáno: 19 minut čtení

Novela zákona o daních z příjmů, zveřejněná ve Sbírce zákonů pod č. 346/2010 Sb. , přinesla od 1. 1. 2011 pro určitou skupinu poplatníků zásadní změny. Nejenže zrušila osvobození příjmů z ekologických zdrojů energie, ale dokonce stanovila pro některá ekologická zařízení speciální metodu odpisování, která nebyla dosud v zákoně zakotvena. Dále mimo jiné reagovala na zavedení komponentního odpisování do účetních předpisů. Konkrétními změnami se zabývá následující příspěvek.

Změny v daňových odpisech v zákoně o daních z příjmů od 1. 1. 2011
Ing.
Veronika
Sobotková
daňový poradce
 
Úvodem ke zdaňování a odpisování ekologických zařízení na straně poplatníka
Zákonem č. 346/2010 Sb. bylo zrušeno s účinností od 1. 1. 2011 jak u právnických, tak u fyzických osob, osvobození příjmů plynoucích z provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW, větrných elektráren, tepelných čerpadel, solárních zařízení, zařízení na výrobu a energetické využití bioplynu a dřevoplynu, zařízení na výrobu elektřiny nebo tepla z biomasy, zařízení na výrobu biologicky degradovatelných látek a zařízení na využití geotermální energie. Časově omezené osvobození, vztahující se na příjmy z daného zařízení pouze v roce jeho uvedení do provozu a v následujících pěti letech, bude možné uplatnit naposledy za zdaňovací období započaté v roce 2010, jak vyplývá z přechodných ustanovení zákona. Tzn. že zrušení osvobození příjmů se vztahuje i na příjmy z těch zařízení, která byla uvedena do provozu před začátkem roku 2011 a nevztahuje se pouze na ekologická zařízení uvedená do provozu až od 1. 1. 2011.
Od zdaňovacího období započatého v roce 2011 již tedy nebude k osvobození příjmů z těchto zařízení docházet.
Příjmy z ekologických zařízení se stanou předmětem daně z příjmů
, které se u fyzických osob zdaní podle § 7 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), a u právnických osob dle § 18 odst. 1 ZDP. Po uplatnění příslušných výdajů (nákladů) na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů odvedou fyzické osoby 15% a právnické osoby 19% daň z příjmů.
Samozřejmě sazba daně z příjmů uvalená na zmíněné příjmy není totožná
s odvodem za elektřinu ze slunečního zařízení
(dále jen „odvod“). Ten byl s účinností od 1. 1. 2011 stanoven diferencovaně zákonem č. 402/2010 Sb., který novelizoval zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Výše odvodu byla stanovena v případě hrazení elektřiny formou výkupní ceny na 26 % a v případě zeleného bonusu na 28 % ze základu odvodu, kterým je myšlena částka bez daně z přidané hodno