Daňové odpisy technického zhodnocení hmotného a nehmotného majetku, 1. část

Vydáno: 19 minut čtení

Technickým zhodnocením se podle § 33 odst. 1 ZDP rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč.

Daňové odpisy technického zhodnocení hmotného a nehmotného majetku
Ing.
Ivan
Macháček
 
1. Vymezení technického zhodnocení hmotného majetku
Technickým zhodnocením jsou i uvedené výdaje nepřesahující stanovenou částku, které poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad) podle § 24 odst. 2 písm. zb) ZDP. Technickým zhodnocením se stávají uvedené výdaje až okamžikem dokončení nástavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku.
Pokud výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace jednotlivého majetku nepřesáhnou v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč, záleží na rozhodnutí daňového subjektu, zda půjde o technické zhodnocení, nebo zda výdaje poplatník zahrne do daňově uznatelných výdajů (nákladů).
Poplatník, který bude provádět, provádí nebo provedl zásah do majetku, může požádat podle znění § 33a ZDP příslušného správce daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzení, zda je tento zásah do majetku technickým zhodnocením hmotného majetku podle znění § 33 ZDP a technickým zhodnocením nehmotného majetku podle znění § 32a odst. 6 ZDP.
 
2. Odpisování technického zhodnocení na hmotném majetku
Podle § 29 odst. 1 ZDP je součástí vstupní ceny hmotného majetku i technické zhodnocení provedené po uvedení věci do stavu způsobilého obvyklému užívání (s výjimkou technického zhodnocení provedeného na nemovité kulturní památce a na hmotném majetku vyloučeném z odpisování), nejpozději však v prvním roce odpisování.
Pokud účetní jednotka má stanoven
v účetní směrnici
pro zařazení pořízeného majetku jako dlouhodobý hmotný majetek
limit nižší než 40 000 Kč
, nejedná se při pořízení tohoto majetku z hlediska daňového o hmotný majetek. V tomto případě jsou dle § 24 odst. 2 písm. v) bod 1 ZDP
daňovým výdajem (nákladem) zaúčtované účetní odpisy
. Pokud je na takovémto majetku provedeno technické zhodnocení, je nutno postupovat podle § 29 odst. 1 písm. f) ZDP. Zde se uvádí, že
vstupní cenou hmotného majetku je hodnota technického zhodnocení dokončeného na hmotném majetku
, jehož účetní odpisy jsou výdajem (nákladem) podle § 24 odst. 2 písm. v) bod 1 ZDP, zvýšená o ocenění tohoto odpisovaného hmotného majetku; přitom odpisy pro účely ZDP lze uplatnit jen do výše vstupní ceny snížené o dosud uplatněné účetní odpisy hmotného majetku podle § 24 odst. 2 písm. v) bod 1 ZDP.
V případě provedení technického zhodnocení na hmotném majetku, který je
odpisován rovnoměrným způsobem, zvyšuje hodnota provedeného technického hodnocení vstupní cenu na tzv. zvýšenou vstupní cenu
. Při rovnoměrném odpisování hmotného majetku s provedeným technickým zhodnocením ze zvýšené vstupní ceny hmotného majetku se stanoví odpisy tohoto majetku za dané zdaňovací období ve výši jedné setiny součinu jeho zvýšené vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby platné pro zvýšenou vstupní cenu. V případě
provedení opakovaného technického zhodnocení
v průběhu odpisování hmotného majetku rovnoměrným způsobem se při prvním technickém zhodnocení zvýší vstupní cena na zvýšenou vstupní cenu a použije se odpisová sazba pro zvýšenou vstupní cenu. Při dalším technickém zhodnocení se již zvyšuje pouze zvýšená vstupní cena a použije se opět sazba pro zvýšenou vstupní cenu. Při každém novém technickém zhodnocení se použije vždy roční odpisová sazba pro zvýšenou vstupní cenu.
V případě provedení technického zhodnocení na hmotném majetku, který je
odpisován zrychleným způsobem, zvyšuje hodnota provedeného technického hodnocení jednak vstupní cenu a současně i zůstatkovou cenu na tzv. zvýšenou zůstatkovou cenu
příslušného majetku a to v tom zdaňovacím období, kdy je technické zhodnocení dokončeno a uvedeno do stavu způsobilého obvyklému užívání. Při zrychleném odpisování hmotného majetku s provedeným technickým zhodnocením (zůstatková cena zvýšená o technické zhodnocení) se stanoví odpisy:
*
v roce zvýšení zůstatkové ceny o hodnotu technického zhodnocení jako podíl dvojnásobku zvýšené zůstatkové ceny majetku a přiřazeného koeficientu zrychleného odpisování platného pro zvýšenou zůstatkovou cenu,
*
v dalších zdaňovacích obdobích jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny majetku a rozdílu mezi přiřazeným koeficientem zrychleného odpisování platným pro zvýšenou zůstatkovou cenu a počtem let, po které byl odpisován majetek ze zvýšené zůstatkové ceny.
V případě
provedení opakovaného technického zhodnocení
v průběhu odpisování hmotného majetku zrychleným způsobem se zvýší při prvním technickém zhodnocení o technické zhodnocení zůstatková cena v roce uvedení technického zhodnocení do užívání a pro výpočet odpisů použijeme koeficient pro zvýšenou zůstatkovou cenu. Při dalším technickém zhodnocení opět zvýšíme zůstatkovou cenu na zvýšenou zůstatkovou cenu a znovu použijeme pro stanovení odpisu koeficient pro zvýšenou zůstatkovou cenu. Při každém novém technickém zhodnocení se použije vždy koeficient pro zvýšenou zůstatkovou cenu.
Příklad 1
Podnikatel zakoupil v roce 2011 nový počítač o vstupní ceně 42 000 Kč a vložil jej do obchodního majetku. V roce 2013 na něm provede modernizaci v částce 41 000 Kč.
Varianta rovnoměrného odpisování
Podnikatel je prvním vlastníkem počítače, proto uplatní zvýšený odpis v 1. roce odpisování dle § 31 odst. 1 písm. d) ZDP.
 +------------------+------------------------------------------------+ |    roky    |       výpočet odpisů v Kč        | +------------------+------------------------------------------------+ | 2011       | 42 000 x 30 / 100 = 12 600           | | 2012       | 42 000 x 35 / 100 = 14 700           | | 2013       | (42 000 + 41 000) x 33,3 / 100 = 27 639    | | 2014       | 83 000 x 33,3 / 100 = 27 639          | | 2015       | 422                      | | celkem      | 83 000                     | +------------------+------------------------------------------------+
Varianta zrychleného odpisování
Podnikatel je prvním vlastníkem počítače, proto uplatní zvýšený odpis o 10% vstupní ceny v 1. roce odpisování dle § 32 odst. 2 písm. a) bod 3 ZDP.
 +------------------+------------------------------------------------+ |    roky    |       výpočet odpisů v Kč        | +------------------+------------------------------------------------+ | 2011       | 42 000 / 3 = 14 000              | |         | zvýšení o 10 % vstupní ceny 4 200       | |         | celkový odpis v roce 2011 18 200        | | 2012       | 2 x 23 800 / (4 - 1) = 15 867         | | 2013       | 2 x (7 933 + 41 000) / 3 = 32 622       | | 2014       | 2 x 16 311 / (3 - 1) = 16 311         | | celkem      | 83 000                     | +------------------+------------------------------------------------+
Příklad 2
Společnost realizuje přístavbu provozní budovy v letech 2010 a 2011. Budova je odpisována od roku 2007 rovnoměrným způsobem ze vstupní ceny 4 500 000 Kč. V roce 2010 jsou vynaloženy náklady na přístavbu ve výši 1 150 000 Kč a v roce 2011 ve výši 589 000 Kč. K 20. 7. 2011 je přístavba dokončena a provedena
kolaudace
.
Technickým zhodnocením se stává přístavba až při jejím dokončení, do data dokončení přístavby jsou náklady spojené s touto akcí účtovány na účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Po dokončení přístavby se přeúčtují v roce 2011 tyto náklady z účtu 042 na účet 021 - Stavby.
Daňové řešení odpisů rovnoměrným způsobem při zařazení budovy do 5. odpisové skupiny bude následující:
 +------------------+------------------------------------------------+ |    roky    |       výpočet odpisů v Kč        | +------------------+------------------------------------------------+ | 2007, 2008    | 4 500 000 x 1,4 / 100 = 63 000         | |         |                        | | 2009       | 4 500 000 x 3,4 / 100 = 153 000        | | 2010, 2011    | 4 500 000 x 3,4 / 100 = 153 000        | |         |                        | | 2012 atd.    | 4 500 000 x 3,4 / 100 = 153 000        | |         | (4 500 000 + 1 739 000) x 3,4 / 100 = 212 126 | |         | 6 239 000 x 3,4 / 100 = 212 126        | +------------------+------------------------------------------------+
Příklad 3
Podnikatel zakoupil do své provozovny v roce 2010 počítač za pořizovací cenu 24 000 Kč. Podnikatel vede daňovou evidenci. V roce 2012 provede modernizaci počítače za částku 41 000 Kč.
Částku 24 000 Kč za pořízení počítače může podnikatel uplatnit do daňových výdajů, ale modernizace počítače v částce převyšující 40 000 Kč je technickým zhodnocením. Toto technické zhodnocení bude ve smyslu § 26 odst. 3 písm. a) ZDP odpisováno samostatně jako tzv. jiný majetek, a to rovnoměrným nebo zrychleným způsobem. Pokud podnikatel zvolí zrychlený způsob odpisování, budou daňové odpisy následující:
 +------------------+------------------------------------------------+ |   období    |       výpočet odpisů v Kč        | +------------------+------------------------------------------------+ | 2012       | 41 000 / 3 = 13 667              | | 2013       | 2 x 27 333 / (4 - 1) = 18 222         | | 2014       | 2 x 9 111 / (4 - 2) = 9 111          | +------------------+------------------------------------------------+
Příklad 4
Společnost s r. o. odpisuje nákladní automobil zařazený pod SKP 34.10.4 od roku 2007 ze vstupní ceny 900 000 Kč. V roce 2011 provede na automobilu jeho modernizaci za částku 90 000 Kč.
Varianta rovnoměrného odpisování
Společnost je prvním vlastníkem hmotného majetku, proto uplatní zvýšený odpis v 1. roce odpisování dle § 31 odst. 1 písm. d) ZDP.
 +------------------+------------------------------------------------+ |    roky    |       výpočet odpisů v Kč        | +------------------+------------------------------------------------+ | 2007       | 900 000 x 21 / 100 = 189 000          | | 2008       | 900 000 x 19,75 / 100 = 177 750        | | 2009       | 900 000 x 19,75 / 100 = 177 750        | | 2010       | 900 000 x 19,75 / 100 = 177 750        | | 2011       | (900 000 + 90 000) x 20 / 100 = 198 000    | | 2012       | 69 750                     | | celkem      | 990 000                    | +------------------+------------------------------------------------+
Varianta zrychleného odpisování
Společnost je prvním vlastníkem hmotného majetku, proto uplatní zvýšený odpis o 10 % vstupní ceny v 1. roce odpisování dle § 32 odst. 2 písm. a) ZDP.
 +------------------+------------------------------------------------+ |    roky    |       výpočet odpisů v Kč        | +------------------+------------------------------------------------+ | 2007       | 900 000 / 5 = 180 000             | |         | zvýšení o 10% vstupní ceny 90 000       | |         | celkový odpis 270 000             | | 2008       | 2 x 630 000 / (6 - 1) = 252 000        | | 2009       | 2 x 378 000 / (6 - 2) = 189 000        | | 2010       | 2 x 189 000 / (6 - 3) = 126 000        | | 2011       | 2 x (63 000 + 90 000) / 5 = 61 200       | | 2012       | 2 x 91 800 / (5 - 1) = 45 900         | | 2013       | 2 x 45 900 / (5 - 2) = 30 600         | | 2014       | 2 x 15 300 / (5 - 3) = 15 300         | | celkem      | 990 000                    | +------------------+------------------------------------------------+
V daném případě technické zhodnocení provedené v posledním roce odpisování nákladního automobilu prodloužilo dobu odpisování u rovnoměrného způsobu odpisování o 1 rok zatímco u zrychleného odpisování o 3 roky oproti době odpisování majetku bez technického zhodnocení.
Příklad 5
Podnikatel zakoupil v září roku 2011 počítač za pořizovací cenu 26 000 Kč. Podnikatel vede dobrovolně účetnictví a ve směrnici pro vedení účetnictví má stanovenu hranici 25 000 Kč pro zařazení majetku jako dlouhodobý hmotný majetek a v odpisovém plánu je uvedena doba odpisování tohoto druhu dlouhodobého hmotného majetku 36 měsíců. V dubnu 2012 je provedena modernizace počítače za 41 000 Kč.
Počítač je v roce 2011 zařazen v účetnictví jako dlouhodobý hmotný majetek a jsou účtovány od září do prosince roku 2012 jeho účetní odpisy ve výši:
*
26 000 Kč /36 měsíců = 722,22 Kč/měsíc,
*
celkem 2 889 Kč za rok 2011.
Tyto účetní odpisy může podnikatel v souladu se zněním § 24 odst. 2 písm. v) bod 1 ZDP uplatnit ve zdaňovacím období roku 2011 jako daňový náklad.
S odvoláním na znění ustanovení § 29 odst. 1 písm. f) ZDP bude podnikatel počínaje rokem 2012 uplatňovat daňové odpisy vypočítané ze vstupní ceny hmotného majetku, která je součtem hodnoty technického zhodnocení dokončeného na hmotném majetku, jehož účetní odpisy jsou daňovým nákladem podle § 24 odst. 2 písm. v) bod 1 ZDP, a ocenění tohoto odpisovaného hmotného majetku; přitom odpisy pro účely ZDP lze uplatnit jen do výše vstupní ceny snížené o dosud uplatněné účetní odpisy hmotného majetku podle § 24 odst. 2 písm. v) bod 1 ZDP.
Na základě výše uvedeného bude uplatněn následující daňový odpis provedeného technického zhodnocení při zvolení způsobu rovnoměrného odpisování:
 +------------------+------------------------------------------------+ |   období    |       výpočet odpisů v Kč        | +------------------+------------------------------------------------+ | 2012       | (26 000 + 41 000) x 20 / 100 = 13 400     | | 2013       | 67 000 x 40 / 100 = 26 800           | | 2014       | 23 911                     | +------------------+------------------------------------------------+
Ve zdaňovacím období roku 2012 již nelze uplatnit účetní odpis jako daňový výdaj. Daňový odpis je vypočten ze vstupní ceny počítače a jeho technického zhodnocení, tj. z částky (26 000 + 41 000) = 69 000 Kč. V posledním roce daňového odpisování (rok 2014) však nebude uplatněn vypočtený daňový odpis ze vstupní ceny 67 000 Kč ve výši 26 800 Kč, ale pouze částka 23 911 Kč. Daňové odpisy lze uplatnit dle § 29 odst. 1 písm f) ZDP jen do výše vstupní ceny snížené o dosud uplatněné účetní odpisy jako daňový výdaj, tj. do částky (67 000 - 2 889 Kč) = 64 111 Kč.
Příklad 6
Podnikatel zakoupil v roce 2008 osobní automobil za pořizovací cenu 500 000 Kč a uplatňoval odpisy po dobu 5 let, tj. naposledy v roce 2012. V roce 2013 provede modernizaci vozidla ve výši 56 000 Kč.
Varianta rovnoměrného odpisování
Technické zhodnocení provedené v roce 2013 na již odepsaném automobilu zvýší vstupní cenu a bude odpisováno ze zvýšené vstupní ceny (osobní automobil je zařazen do 2. odpisové skupiny):
Odpis v roce 2013 činí (500 000 + 56 000) x 20 / 100 = = 111 200 Kč.
Vzhledem k tomu, že možný daňový odpis je vyšší než hodnota technického zhodnocení, zahrne podnikatel v roce 2013 celé technické zhodnocení ve výši 56 000 Kč formou jeho odpisu do daňových výdajů.
Varianta zrychleného odpisování
Technické zhodnocení provedené v roce 2013 zvýší zůstatkovou cenu a bude odpisováno koeficientem ze zvýšené zůstatkové ceny. Zůstatková cena je nulová.
 +------------------+------------------------------------------------+ |   období    |       výpočet odpisů v Kč        | +------------------+------------------------------------------------+ | 2013       | 2 x     (0 + 56 000) / 5 = 22 400         | | 2014       | 2 x 33 600 / (5 - 1) = 16 800         | | 2015       | 2 x 16 800 / (5 - 2) = 11 200         | | 2016       | 2 x 5 600 / (5 - 3) = 5 600          | +------------------+------------------------------------------------+
Pro poplatníka (platí to bez ohledu na to, zda vede účetnictví anebo vede daňovou evidenci), který hodlá v budoucnu po odepsání příslušného hmotného majetku dále hmotný majetek užívat (neprodat jej, nevyřadit ho z evidence, resp. z obchodního majetku) a provádět na něm technické zhodnocení po skončení jeho odpisování, je výhodnější majetek od samého počátku po jeho pořízení odpisovat rovnoměrným způsobem.
Příklad 7
Na nákladním automobilu zařazeném do obchodního majetku v roce 2007 o vstupní ceně 800 000 Kč je provedeno technické zhodnocení ve 3. roce užívání ve výši 80 000 Kč a ve 4. roce užívání ve výši 50 000 Kč.
Varianta rovnoměrného odpisování
Podnikatel je prvním vlastníkem hmotného majetku, proto uplatní zvýšený odpis v 1. roce odpisování dle § 31 odst. 1 písm. d) ZDP.
 +------------------+------------------------------------------------+ |   období    |       výpočet odpisů v Kč        | +------------------+------------------------------------------------+ | 2007       | 800 000 x 21 / 100 = 168 000          | | 2008       | 800 000 x 19,75 / 100 = 158 000        | | 2009       | (800 000 + 80 000) x 20 / 100 = 176 000    | | 2010       | (880 000 + 50 000) x 20 / 100 = 186 000    | | 2011       | 930 000 x 20 / 100 = 186 000          | | 2012       | 56 000                     | +------------------+------------------------------------------------+
V roce 2012 bude uplatněna výše odpisu 56 000 Kč, protože lze odpisovat pouze do výše zvýšené vstupní ceny.
Varianta zrychleného odpisování
Podnikatel je prvním vlastníkem hmotného majetku, proto uplatní zvýšený odpis o 10 % vstupní ceny v 1. roce odpisování dle § 32 odst. 2 písm. a) ZDP.
 +------------------+------------------------------------------------+ |   období    |       výpočet odpisů v Kč        | +------------------+------------------------------------------------+ | 2007       | 800 000 / 5 + (800 000 x 0,10) = 240 000    | | 2008       | 2 x 560 000 / (6 - 1) = 224 000        | | 2009       | 2 x (336 000 + 80 000) / 5 = 166 400      | | 2010       | 2 x (249 600 + 50 000) / 5 = 119 840      | | 2011       | 2 x 179 760 / (5 - 1) = 89 880         | | 2012       | 2 x 89 880 / (5 - 2) = 59 920         | | 2013       | 2 x 29 960 / (5 - 3) = 29 960         | +------------------+------------------------------------------------+
Z výše uvedeného vyplývá, že opakované technické zhodnocení při odpisování zrychleným způsobem prodloužilo v našem případě dobu odpisování déle než u odpisování rovnoměrným způsobem.
 
3. Technické zhodnocení na hmotném majetku s uplatněnými mimořádnými odpisy
Ze znění § 30a odst. 5 ZDP vyplývá, že
technické zhodnocení provedené na hmotném majetku, který je odpisován formou mimořádných odpisů podle § 30a ZDP, nezvyšuje vstupní cenu tohoto hmotného majetku
. Ukončené technické zhodnocení se v tomto případě zařadí do odpisové skupiny, ve které je zařazen hmotný majetek, na němž je technické zhodnocení provedeno, a
odpisuje se samostatně jako hmotný majetek
metodou rovnoměrného nebo zrychleného odpisování.
Technické zhodnocení provedené na hmotném majetku zařazeném v odpisové skupině 1 bude odpisováno po dobu 3 let, technické zhodnocení provedené na hmotném majetku zařazeném v odpisové skupině 2 bude odpisováno po dobu 5 let. Bude tak docházet k situaci, že
zatímco hmotný majetek pořízený v období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010 s uplatněnými mimořádnými odpisy bude již daňově odepsán, technické zhodnocení provedené na tomto hmotném majetku bude odepisováno ještě v dalších zdaňovacích obdobích
.
Výše uvedený postup podle § 30a odst. 5 ZDP se vztahuje pouze ke stanovení daňových odpisů technického zhodnocení provedeného na hmotném majetku s uplatněnými mimořádnými odpisy.
Z hlediska účetních předpisů je technické zhodnocení součástí ocenění příslušného dlouhodobého hmotného majetku a je odpisováno současně s hmotným majetkem.
Příklad 8
Společnost s r. o. zakoupila v říjnu 2009 stavební dopravní prostředek o vstupní ceně 1 800 000 Kč a od měsíce listopadu 2009 uplatňuje mimořádné odpisy pro hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 podle § 30a ZDP. Na prostředku provede v roce 2011 technické zhodnocení ve výši 160 000 Kč.
Technické zhodnocení je v souladu se zněním § 26 odst. 3 písm. a) ZDP jiným majetkem - podle tohoto ustanovení je jiným majetkem technické zhodnocení, pokud nezvyšuje vstupní cenu a zůstatkovou cenu hmotného majetku. Jiný majetek vymezený v § 26 odst. 3 je podle znění § 26 odst. 2 písm. f) ZDP hmotným majetkem. Z těchto důvodů bude počínaje rokem 2011 odpisováno technické zhodnocení samostatně jako hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 rovnoměrným nebo zrychleným způsobem ze vstupní ceny 160 000 Kč po dobu 5 let.
Daňové mimořádné odpisy u dopravního prostředku
 +------------------+------------------------------------------------+ | zdaňovací období |    výpočet mimořádných odpisů Kč      | +------------------+------------------------------------------------+ | 2009       | 90 000 Kč x 2 měsíce = 180 000         | | 2010       | 90 000 Kč x 10 měsíců + 60 000 Kč x      | |         | x 2 měsíce = 1 020 000             | | 2011       | 60 000 Kč x 10 měsíců = 600 000        | +------------------+------------------------------------------------+
Zrychlené odpisy u technického zhodnocení
 +------------------+------------------------------------------------+ | zdaňovací období |       výpočet odpisů v Kč        | +------------------+------------------------------------------------+ | 2011       | 160 000 Kč / 5 = 32 000 Kč           | | 2012       | 2 x 128 000 Kč / (6 - 1) = 51 200 Kč      | | 2013       | 2 x 76 800 Kč / (6 - 2) = 38 400 Kč      | | 2014       | 2 x 38 400 Kč / (6 - 3) = 25 600 Kč      | | 2015       | 2 x 12 800 Kč / (6 - 4) = 12 800 Kč      | +------------------+------------------------------------------------+
 
4. Technické zhodnocení hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření
Hmotný majetek označený v SKP kódem skupiny 31.10, 31.20 nebo 32.10 využívaný k výrobě elektřiny ze zařízení pro výrobu elektřiny ze slunečního záření se podle znění § 30b ZDP odpisuje rovnoměrně bez přerušení po dobu 240 měsíců do 100 % vstupní ceny nebo zvýšené vstupní ceny. Odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce; přitom poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po měsíci, v němž byly splněny podmínky pro odpisování.
Technické zhodnocení provedené na tomto hmotném majetku zvyšuje jeho vstupní cenu. Poplatník pokračuje v odpisování hmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy
od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo technické zhodnocení ukončeno, a to rovnoměrně bez přerušení po zbývající dobu odpisování, nejméně však po dobu 120 měsíců.
 
5. Technické zhodnocení na nehmotném majetku
Na odpisování nehmotného majetku se vztahuje ustanovení § 32a ZDP. Pro poplatníky s příjmy podle § 7 nebo 9, kteří nevedou účetnictví, je důležité znění § 24 odst. 2 písm. zn) ZDP, podle kterého jsou u těchto poplatníků považovány za daňově uznatelné výdaje na pořízení nehmotného majetku. Pokud podnikatel (fyzická osoba) není ze zákona o účetnictví povinen vést účetnictví (podvojné) ani je nevede dobrovolně, a vede tudíž daňovou evidenci pro zjištění základu daně z příjmů, může veškeré výdaje na pořízení nehmotného majetku zahrnout do daňově uznatelných výdajů při jejich zaplacení, a to bez ohledu na jejich výši.
Na technické zhodnocení nehmotného majetku se nevztahuje ustanovení § 33a ZDP, protože technické zhodnocení nehmotného majetku je vymezeno přímo v § 32a odst. 6 ZDP.
Za technické zhodnocení se považují výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nehmotného majetku anebo zásahy, které mají za následek změnu účelu nehmotného majetku, pokud po ukončení u jednotlivého nehmotného majetku převýší částku 40 000 Kč. Za technické zhodnocení se považují i uvedené výdaje nepřesahující stanovenou částku (40 000 Kč), pokud je poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad) podle znění § 24 ZDP.
Technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu nehmotného majetku. Poplatník pokračuje v odpisování nehmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy
od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo technické zhodnocení ukončeno, a to rovnoměrně bez přerušení po zbývající dobu odpisování stanovenou pro nehmotný majetek, nejméně však:
*
audiovizuální dílo po dobu 9 měsíců,
*
software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje po dobu 18 měsíců,
*
nehmotný majetek s právem užívání sjednaným na dobu určitou, do konce doby sjednané smlouvou,
*
ostatní nehmotný majetek po dobu 36 měsíců.
Přitom technické zhodnocení ukončené na již odepsaném nehmotném majetku se odpisuje samostatně po výše uvedenou dobu.
Dojde-li po ukončení technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku s pořizovací cenou nižší než 60 000 Kč, jehož účetní odpisy byly uplatňovány jako daňový výdaj (náklad) podle § 24 odst. 2 písm. v) bod 2 ZDP, ke zvýšení pořizovací ceny na částku převyšující 60 000 Kč, odpisuje se tento nehmotný majetek ze vstupní ceny jako nově pořízený nehmotný majetek; přitom daňové odpisy lze uplatnit jen do výše vstupní ceny snížené o dosud uplatněné účetní odpisy.
Příklad 9
Podnikatel, který vede účetnictví, si pořídil v roce 2009 software na provádění veškerých ekonomických činností za pořizovací cenu (vč. nákladů s pořízením souvisejících) 100 000 Kč. Právo užívat software je ve smlouvě stanoveno na dobu neurčitou, smlouva nabyla účinnosti dnem 25. 8. 2009. V listopadu roku 2011 je pořízen a uveden do užívání upgrade stávajícího softwaru v pořizovací ceně 50 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že smlouva o užívání softwaru je uzavřena na dobu neurčitou, bude nehmotný majetek daňově odpisován rovnoměrně po dobu 36 měsíců následovně:
Zdaňovací období roku 2009
*
daňový odpis: 100 000 Kč / 36 měsíců x 4 měsíce = 11 112 Kč.
Zdaňovací období roku 2010
*
daňový odpis: 100 000 Kč / 36 měsíců x 12 měsíců = 33 334 Kč.
Zdaňovací období roku 2011
*
období od 1. 1. 2011 do 30. 11. 2011: daňový odpis: 100 000 Kč: 36 měsíců x 11 měsíců = = 30 556 Kč.
Po provedení technického zhodnocení nehmotného majetku zbývá do konce doby odpisování:
36 měsíců - (4 měsíce + 12 měsíců + 11 měsíců) = 9 měsíců, což je méně, než je stanovená doba odpisování pro technické zhodnocení podle znění § 32a odst. 6 ZDP, která činí pro technické zhodnocení provedené u softwaru nejméně 18 měsíců.
Měsíční odpis počínaje měsícem prosincem 2011 tedy činí:
(100 000 Kč + 50 000 Kč - 11 112 Kč - 33 334 Kč - 30 556 Kč) / 18 měsíců = 4 166,55 Kč
Za měsíc prosinec 2011 bude uplatněn daňový odpis z nehmotného majetku s technickým zhodnocením ve výši 4 167 Kč.
Celkové odpisy za rok 2011 činí 30 556 + 4 167 = 34 723 Kč.
Zdaňovací období roku 2012
*
daňový odpis: 4 166,55 Kč x 12 měsíců = 49 999 Kč.
Zdaňovací období roku 2013
*
daňový odpis: 4 166,55 Kč x 5 měsíců = 20 832 Kč (to je částka do celkové zvýšené vstupní ceny 150 000 Kč).
Příklad 10
Společnost s r. o. si pořídila v červenci 2011 upgrade ke stávajícímu softwaru pořízenému v roce 2007. Software je již zcela daňově odepsán. Za pořízení upgradu zaplatí společnost částku 140 000 Kč.
Jedná se o technické zhodnocení provedené na již odepsaném nehmotném majetku (softwaru), a proto se technické zhodnocení odpisuje samostatně po dobu 18 měsíců počínaje měsícem srpnem 2011.
Za zdaňovací období roku 2011 bude uplatněn daňový odpis:
*
140 000 Kč / 18 měsíců x 5 měsíců = 38 889 Kč.
Za zdaňovací období roku 2012 daňový odpis:
*
140 000 Kč / 18 měsíců x 12 měsíců = 93 334 Kč.
Za zdaňovací období roku 2013 daňový odpis:
*
140 000 Kč / 18 měsíců x 12 měsíců = 7 777 Kč.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů