Daňové odpisy technického zhodnocení hmotného a nehmotného majetku, 1. část

Vydáno: 19 minut čtení

Technickým zhodnocením se podle § 33 odst. 1 ZDP rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč.

Daňové odpisy technického zhodnocení hmotného a nehmotného majetku
Ing.
Ivan
Macháček
 
1. Vymezení technického zhodnocení hmotného majetku
Technickým zhodnocením jsou i uvedené výdaje nepřesahující stanovenou částku, které poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad) podle § 24 odst. 2 písm. zb) ZDP. Technickým zhodnocením se stávají uvedené výdaje až okamžikem dokončení nástavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku.
Pokud výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace jednotlivého majetku nepřesáhnou v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč, záleží na rozhodnutí daňového subjektu, zda půjde o technické zhodnocení, nebo zda výdaje poplatník zahrne do daňově uznatelných výdajů (nákladů).
Poplatník, který bude provádět, provádí nebo provedl zásah do majetku, může požádat podle znění § 33a ZDP příslušného správce daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzení, zda je tento zásah do majetku technickým zhodnocením hmotného majetku podle znění § 33 ZDP a technickým zhodnocením nehmotného majetku podle znění § 32a odst. 6 ZDP.
 
2. Odpisování technického zhodnocení na hmotném majetku
Podle § 29 odst. 1 ZDP je součástí vstupní ceny hmotného majetku i technické zhodnocení provedené po uvedení věci do stavu způsobilého obvyklému užívání (s výjimkou technického zhodnocení provedeného na nemovité kulturní památce a na hmotném majetku vyloučeném z odpisování), nejpozději však v prvním roce odpisování.
Pokud účetní jednotka má stanoven
v účetní směrnici
pro zařazení pořízeného majetku jako dlouhodobý hmotný majetek
limit nižší než 40 000 Kč
, nejedná se při pořízení tohoto majetku z hlediska daňového o hmotný majetek. V tomto případě jsou dle § 24 odst. 2 písm. v) bod 1 ZDP
daňovým výdajem (nákladem) zaúčtované účetní odpisy
. Pokud je na takovémto majetku provedeno technické zhodnocení, je nutno postupovat podle § 29 odst. 1 písm. f) ZDP. Zde se uvádí, že
vstupní cenou hmotného majetku je hodnota technického zhodnocení dokončeného na hmotném majetku
, jehož účetní odpisy jsou výdajem (nákladem) podle § 24 odst. 2 písm. v) bod 1 ZDP, zvýšená o ocenění tohoto odpisovaného hmotného majetku; přitom odpisy pro účely ZDP lze uplatnit jen do výše vstupní ceny snížené o dosud uplatněné účetní odpisy hmotného majetku podle § 24 odst. 2 písm. v) bod 1 ZDP.
V případě provedení technického zhodnocení na hmotném majetku, který je
odpisován rovnoměrným způs