Nejvyšší správní soud judikuje prekluzi "3 + 0"

Vydáno: 21 minut čtení

Dne 12. ledna 2011 rozšířený senát Nejvyššího správního soudu vydal dlouho očekávaná rozhodnutí ve dvou případech týkajících se sporu o počátek běhu lhůty pro vyměření či doměření daně podle § 47 zákona č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků (dále jen „ZSDP“).

Nejvyšší správní soud judikuje prekluzi „3 + 0“
Mgr. Ing.
Hana
Skalická
Ph. D., BA
advokátka*, advokátní kancelář PETERKA & PARTNERS, vyučující Škoda Auto Vysoké školy
Nejvyšší správní soud se v obou usneseních čj. 5 Afs 15/2009-122 a 1 Afs 27/2009-98, www.nssoud.cz, nakonec přiklonil k teorii „3 + 0“, neboť výrok rozhodnutí v obou případech zněl: „Výklad § 47 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění účinném do 31. 12. 2009, učiněný v nálezu Ústavního soudu ze dne 2. 12. 2008, sp. zn. I. ÚS 1611/07, se uplatní ve všech případech daní, u nichž je dána povinnost podat daňové přiznání nebo hlášení a kde je toto ustanovení používáno.“
V usnesení ve věci sp. zn. 1 Afs 27/2009 rozšířený senát NSS uvedl ještě další výrok, a to:
„Chce-li se tříčlenný senát odchýlit od názoru vysloveného v obdobné právní věci Ústavním soudem, musí tak učinit výslovně, jednoznačně a předestřením konkurujících právních úvah. Pokud již existuje předchozí a s názorem Ústavního soudu souladná
judikatura
Nejvyššího správního soudu, musí věc podle § 17 odst. 1 s.ř.s. předložit rozšířenému senátu.“
Nad některými dopady výše uvedených výroků se zamyslíme v tomto článku.
Vývoj sporu „3 + 1“
versus
„3 + 0“
Ačkoli spor o běh lhůty pro vyměření či doměření daně ve smyslu 3 + 0
versus
3 + 1 je medializován, zrekapitulujme si jeho vývoj2.
Správní soudy včetně Nejvyššího správního soudu mnoho let judikovaly, že počátkem běhu této lhůty je konec zdaňovacího období, v němž je daňový subjekt povinen podat daňové přiznání. Tento přístup lze nazvat teorií „3 + 1“, neboť lhůta začne běžet až koncem zdaňovacího období následujícího po období, za něž se daňové přiznání podává, tudíž je ve skutečnosti čtyřletá.
Dne 2. 12. 2008 Ústavní soud ČR (dále jen „ÚS“) vydal nález č. I. ÚS 1611/07 (dále jen „nález“), v němž uvedl, že
prekluzivní lhůta
pro vyměření daně se počítá podle tzv. pravidla 3 + 0 a nikoli 3 + 1, jak se až doposud judikovalo. Neboli Ústavní soud váže počátek běhu p