Odpočet daně z přidané hodnoty u výstavby nájemních bytů

Vydáno: 3 minuty čtení
Odpočet daně z přidané hodnoty u výstavby nájemních bytů
Ing.
Kateřina
Kurková
Jsme obchodní firma (obchodní družstvo, plátce DPH, vedeme účetnictví) a jsme vlastníky čtyřpodlažního objektu, který máme v obchodním majetku. Budova se skládá ze suterénu, kde pronajímáme skladovací prostory, přízemí, kde provozujeme supermarket potravinami na ploše cca 800 m2, v 1. patře pronajímáme celou plochu, tj. cca 800 m2, pro obchodní činnost a ve 2. patře jsme do konce loňského roku pronajímali prostor pro restaurační činnost. V letošním roce představenstvo družstva rozhodlo o ukončení tohoto pronájmu a o výstavbě 6 sociálních bytů (do 75 m2) na původním pronajímaném prostoru o celkové výměře 293 m2. Byty budou určeny pro zaměstnance družstva nebo jiné osoby, v každém případě neplátce DPH. Stavební firma - dodavatel nám vystavil první fakturu, ve které počítá s 10% DPH. Je použití snížené sazby DPH v tomto případě správné a jsme oprávněni nárokovat si odpočet DPH nebo budeme celou částku za výstavbu bytů včetně DPH řádně odepisovat v 5. odpisové skupině?
Související předpisy:
*
§ 48a, § 51, § 56, § 75 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 48a odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty se použije snížená sazba daně při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení, včetně jejího příslušenství, změnou dokončené stavby pro sociální bydlení vymezenou stavebním zákonem, včetně jejího příslušenství, nebo v souvislosti s opravou této stavby. Snížená sazba daně se uplatní také při poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se bytový dům, rodinný dům, byt nebo prostor, který byl určen k jiným účelům než k bydlení, mění na stavbu pro sociální bydlení. A co se rozumí sociálním bydlením? To je hned vysvětleno v následujících odstavcích § 48a. Bytem pro sociální bydlení se rozumí byt, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 120 m2. Celkovou podlahovou plochou bytu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu. Do celkové podlahové plochy bytu pro sociální bydlení se nezapočítává podíl na společných částech domu. Vzhledem k tomu, že byt bude mít velikost do 75 m2, tak splňujete podmínku a snížená sazba DPH (10 %) je správná.
Nájem bytů je dle § 56 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty osvobozen od daně, a to bez nároku na odpočet daně. Nárok na uplatnění odpočtu daně nemá plátce u přijatých zdanitelných plnění, která použije k uskutečnění plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně (§ 75 odst. 1 . To znamená, že budete evidovat celou investici včetně DPH a odepisovat v 5. odpisové skupině.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty