Odpisová skupina vodovodní přípojky

Vydáno: 3 minuty čtení
Odpisová skupina vodovodní přípojky
Ing.
Martin
Děrgel
Do jaké odpisové skupiny zařadit vodovodní přípojku? Je to skupina 5-14 nebo jiná?
Související předpisy:
*
§ 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,
*
§ 26 odst. 2, § 30 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
*
příloha č. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je vodovodní přípojka samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řádu k vodoměru, není-li vodoměr, pak k vnitřnímu závěru připojeného pozemku nebo stavby.
Vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci. Zodpovídá za jejich správné připojení na vodovod nebo kanalizaci. Zodpovídá za jejich správné provedení a užívání. Náklady na zřízení přípojek hradí ten, v jehož prospěch jsou zřízeny.
Dále pak záleží na rozhodnutí vlastníka, zda bude přípojku odpisovat, provozovat a opravovat sám nebo požádá provozovatele distribuční soustavy, aby ji provozoval a udržoval. Rovněž se může dohodnout s provozovatelem, že mu přípojku úplatně nebo bezúplatně převede.
Inženýrské sítě jsou stavbou a podle stavebních právních předpisů podléhají příslušnému stavebně-právnímu řízení. Přípojka není součástí stavby, nepatří ani do ocenění dotyčné hlavní stavby, k jejímuž provozu bude sloužit, jedná se o samostatný majetek dlouhodobé povahy. Z účetního hlediska se tudíž jedná o samostatný dlouhodobý hmotný majetek a z pohledu daní z příjmů o samostatný hmotný majetek, a to bez ohledu na výši jejich ocenění pořizovací, resp. vstupní cenou!
Podle Klasifikace stavebních děl CZ-CC jsou dálková vedení trubní, telekomunikační a elektrická zařazena v položce 221, a v položce 222 jsou zařazena vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační. V příloze č. 1 k zákonu o daních z příjmů jsou uvedené položky zařazeny ve 4. odpisové skupině (položka s pořadovým číslem 4-13 (vedení dálková...) a 4-14 (vedení místní...). Pro tuto odpisovou skupinu stanoví § 30 odst. 1 zákona o daních z příjmů minimální dobu daňového odpisování 20 let.
Přesněji řečeno, spadá místní vodovodní přípojka do kódu CZ-CC 222211 - „Sítě místní vodovodní rozvodné“, kterému není přiřazena samostatná položka v rámci přílohy č. 1 zákona o daních z příjmů, proto spadá do obecnějšího kódu CZ-CC 222 - „Vedení místní trubní...“, který je uveden pod výše zmíněnou položkou (4-14) Přílohy č. 1 zákona o daních z příjmů, a spadá tudíž do odpisové skupiny 4.
Dodejme, že do tazatelem uváděné položky (5-14) patří kód CZ-CC 221279 - Podzemní stavby vodního hospodářství, a to v rámci obecnější kategorie „Vedení vody dálková trubní“.