Zdaňování společností v Evropské unii, 20. část - Rumunsko

Vydáno: 11 minut čtení

Rumunsko, rumunsky Romänia, je stát ležící v jihovýchodní části Evropy. Z geografického hlediska se daňový systém v Rumunsku vztahuje na území Rumunska. Rumunsko nemá vlastní zámořské destinace či jiná území, kde by se rumunský daňový systém uplatnil. Od roku 2007 je Rumunsko členem Evropské unie a od roku 2004 je členem Severoatlantické aliance.

Zdaňování společností v Evropské unii Rumunsko
Mgr. Ing.
Hana
Skalická,
Ph. D., BA,
advokátka, PETERKA & PARTNERS
 
Typ daňového systému
Rumunsko uplatňuje klasický systém zdanění, neboť zisky společností jsou zdaněny nejprve na úrovni společnosti a po rozdělení jsou zdaněny opět, avšak na úrovni společníků. Zisk na úrovni společníků však může být za určitých podmínek od daně osvobozen.
 
Zákonný rámec
Daňové zákony v Rumunsku procházejí častými novelami, a to nejen v důsledku vstupu Rumunska do Evropské unie k 1. 1. 2007. K tomuto datu byly do rumunského práva plně či částečně implementovány rovněž směrnice týkající se zdanění, včetně směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností, směrnice o zdaňování úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států, směrnice o zdanění při fúzích apod. Tyto směrnice byly implementovány do Daňového zákoníku (Codul Fiscal z roku 2003), což je základní předpis pro zdaňování korporací. K němu je vydáváno i poměrně velké množství podzákonných předpisů, zejména vyhlášky a jiná upřesnění od Ministerstva financí.
V určitých případech jsou pramenem finančního práva i rozhodnutí Ústavního soudu Rumunska, která ruší určitá daňová ustanovení - např. penále ve výši 100 % ze splatné částky daně vyměřované zároveň s úroky z prodlení, bylo Ústavním soudem shledáno protiústavní, tudíž rozhodnutí Ústavního soudu zrušilo příslušná zákonná ustanovení.
 
Daňové subjekty