Sleva na dani na vyživované dítě v roce ukončení studia

Vydáno: 3 minuty čtení
Sleva na dani na vyživované dítě v roce ukončení studia
JUDr.
Marcela
Smutná
Osoba samostatně výdělečně činná, neplátce, vede daňovou evidenci. Jaká bude sleva na dani na vyživované dítě, které v roce 2010 v květnu odmaturovalo, na vysokou školu se nedostalo, v září nastoupilo na úřad práce a od října do zaměstnání?
Považuje se za studenta do konce srpna a sleva se použije poměrnou částí, tedy 967 Kč x 8 měsíců? Nebo se považuje za studenta jen do května?
Související předpisy:
*
§ 35c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
*
§ 10, 12, 13 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytování daňového zvýhodnění na vyživované dítě, které poplatník uplatňuje formou slevy na dani, daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu, upravuje § 35c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Podle odst. 6 se za vyživované dítě poplatníka považuje zletilé dítě do dovršení 26 let, které se soustavě připravuje na budoucí povolání. Příprava na budoucí povolání se posuzuje podle § 1214 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Podle § 13 odst. 2 se za soustavnou přípravu na budoucí povolání na střední škole považuje také:
*
doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky, je-li tato zkouška konána v květnu nebo červnu, do konce období školního vyučování školního roku, v němž byla taková zkouška konána,
*
doba školních prázdnin (§ 4 vyhlášky č. 16/1995 Sb., o organizaci školního roku) bezprostředně navazujících na skončení studia.
Dobu školních prázdnin nelze považovat za soustavnou přípravu na budoucí povolání v případech uvedených v odstavci 3. Patří sem především pobírání podpory v nezaměstnanosti (tu dítě nepobíralo) a výkon výdělečné činnosti po celý kalendářní měsíc. Podle § 10 se výkonem výdělečné činnosti rozumí činnost osoby samostatně výdělečně činné nebo činnost na území Česka, která zakládá účast na nemocenském pojištění. Pokud dítě nebylo v období školních prázdnin po celý kalendářní měsíc výdělečně činné, doba školních prázdnin se považuje za soustavnou přípravu na budoucí povolání.
Podle § 35c odst. 10 ZDP lze poplatníkovi, který vyživuje dítě jen jeden nebo několik kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, poskytnout daňové zvýhodnění ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro jeho uplatnění. Pokud dítě v období školních prázdnin nevykonávalo výdělečnou činnost, považuje se za vyživované dítě do konce školních prázdnin, tj. do konce měsíce srpna. Lze tedy uplatnit daňové zvýhodnění ve výši 8/12.