Financování oprav obecní kaple

Vydáno: 4 minuty čtení
Financování oprav obecní kaple
Ing.
Jiří
Vychopeň
Právnická osoba, s. r. o., plátce DPH vedoucí účetnictví, chce zrekonstruovat kapli obecnímu úřadu, která je ve vlastnictví uvedené obce.
Jakým způsobem se tato akce dá financovat, kolik finančních prostředků můžeme vynaložit a můžeme provádět odpočet DPH na daňové doklady týkající se této akce? Jak budeme postupovat při dani z příjmů právnických osob a na jaké účty budeme všechny náklady účtovat?
Budeme moci v přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2010 použít § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a snížit základ daně o 5 %?
Související předpisy:
*
§ 14 odst. 3 písm. a), § 14 odst. 4 písm. b), § 36 odst. 6 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
*
§ 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
*
pokyn č. D-300 k jednotnému postupu při uplatňování zákona o daních z příjmů.
V daném případě jde o poskytnutí služby obci, přičemž s. r. o. může tuto službu obci poskytnout za dohodnutou cenu nebo bezúplatně. Výše vynaložených prostředků bude záležet na rozsahu, případně i na způsobu provedení rekonstrukce. Výše případné úplaty za rekonstrukci bude věcí dohody o ceně mezi s. r. o. a obcí.
V případě provedení rekonstrukce kaple za dohodnutou cenu vystaví s. r. o. obci daňový doklad na dohodnutou úplatu, která bude zahrnovat i příslušnou částku DPH (u tohoto zdanitelného plnění bude uplatněna základní sazba daně). Částku dohodnuté ceny bez DPH zaúčtuje s. r. o. do výnosů. Náklady vynaložené v souvislosti s provedením rekonstrukce (materiál, energie, služby, mzdy apod.) zaúčtuje s. r. o. běžným způsobem na příslušné účty v účtové třídě 5. U přijatých zdanitelných plnění týkajících se této akce může s. r. o. uplatnit nárok na odpočet DPH.
Pokud bude dohodnuto provedení rekonstrukce kaple bez úplaty, nemůže s. r. o. vynaložené náklady na tuto rekonstrukci uplatnit jako náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Tyto náklady bude nutno vyčíslit, případně přeúčtovat na příslušný účet v účtové skupině 54 (např. 543-Dary) a s. r. o. zvýší o částku těchto daňově neuznatelných nákladů výsledek hospodaření v přiznání k dani z příjmů právnických osob za příslušné zdaňovací období. V tomto případě nebude s. r. o. povinna při provedení rekonstrukce kaple uplatnit DPH na výstupu, pokud neuplatní u přijatých zdanitelných plnění týkajících se této akce nárok na odpočet daně. Jestliže ale s. r. o. u souvisejících přijatých zdanitelných plnění nárok na odpočet daně uplatní, pak se bude bezúplatné provedení rekonstrukce kaple posuzovat podle ustanovení § 14 odst. 3 písm. a) a odst. 4 písm. b) zákona o dani z přidané hodnoty jako poskytnutí služby za úplatu a s. r. o. bude povinna uplatnit DPH i na výstupu, přičemž základem daně bude podle ustanovení § 36 odst. 6 zákona o dani z přidané hodnoty výše celkových nákladů vynaložených na provedení rekonstrukce kaple ke dni jejího dokončení (podle § 29 zákona o dani z přidané hodnoty by za tím účelem byla s. r. o. povinna vystavit doklad o použití).
Pro případné uplatnění odpočtu hodnoty daru poskytnutého obci (v daném případě formou bezplatného provedení rekonstrukce kaple) ke snížení základu daně by musela být splněna podmínka, že tento dar byl obci poskytnut na takový účel, který je vymezen v § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů (např. na financování kultury, na účely náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti apod.). V pokynu D-300 je k tomu uvedeno, že poskytnuté dary prokáže dárce dokladem, ze kterého musí být patrno, kdo je příjemcem daru, hodnota daru, předmět daru, účel, na který byl dar poskytnut, a datum darování. Dále je v tomto pokynu uvedeno, že hodnotu daru, kterou lze odečíst od základu daně podle § 20 odst. 8 zákona, může poplatník uplatnit v tom zdaňovacím období, ve kterém byl dar poskytnut. Aby tedy mohla v daném případě společnost uplatnit dar podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů v daňovém přiznání za rok 2010, musela by rekonstrukci kaple pro obec zdarma provést nejpozději do konce roku 2010.