Sleva na studenta

Vydáno: 2 minuty čtení
Sleva na studenta
JUDr.
Marcela
Smutná
Zaměstnanec, kterému je 23 let, začal v roce 2009 studovat v kombinovaném studiu vysokou školu. Dne 15. 9. 2010 na vlastní žádost zanechal studia. Za jaký měsíc lze naposledy uplatnit slevu na studenta?
Související předpisy:
*
§ 35ba, 35c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
*
§ 12, 14 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládám, že se dotaz týká snížení daně poplatníka podle § 35ba zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Podle odst. l písm. f) se daň za zdaňovací období snižuje o částku 4 020 Kč na poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let. Dobou soustavné přípravy na budoucí povolání se rozumí doba uvedená podle zvláštního právního předpisu pro účely státní sociální podpory. Co se považuje za soustavnou přípravu na budoucí povolání, stanoví § 12 až 15 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.
Podle § 14 odst. 1 soustavná příprava na budoucí povolání začíná nejdřív dnem, kdy se dítě stává studentem vysoké školy a končí dnem, kdy dítě ukončilo vysokoškolské studium. V uvedeném případě student ukončil vysokoškolské studium dne 15. 9. 2010. Podle § 35ba odst. 3 může poplatník uplatnit snížení daně podle odst. 1 písm. b) až f) o částku ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně splněny. Jestliže student ukončil studium 15. 9., může uplatnit snížení daně i za měsíc září.
Pokud by se dotaz měl týkat i uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě podle § 35c ZDP, upozorňuji na ustanovení odstavce 10, podle kterého poplatníkovi, jenž vyživuje dítě jen jeden kalendářní měsíc nebo několik kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, lze poskytnout daňové zvýhodnění ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro jeho uplatnění. V daném případě by se poskytlo daňové zvýhodnění ve výši 9/12.