Odměna jednatele za období zpětně

Vydáno: 4 minuty čtení
Odměna jednatele za období zpětně
Ing.
Martin
Děrgel
Jednateli spol. s r. o. byla přiznána valnou hromadou v roce 2010 odměna jednatele zpětně za období 2008-2009. Lze považovat celou odměnu jednatele jako daňový náklad roku 2010 nebo je nutné podávat dodatečná daňová přiznání k dani z příjmů právnických osob za všechny roky zpětně? V minulých letech neexistoval souhlas valné hromady k vyplácení odměny jednatele.
Související předpisy:
*
§ 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
*
body 6.1. a 6.2 Českého účetního standardu pro podnikatele č. 019 - Náklady a výnosy,
*
§ 23 odst. 1, § 23 odst. 3 písm. a) body 4 a 5, § 23 odst. 3 písm. b) body 2 a 3, § 24 odst. 1, § 24 odst. 2 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
Odměna jednatele za roky 2008 a 2009 nepochybně souvisí s hospodařením dotyčné společnosti za tato účetní období a coby tzv. osobní náklad měla ovlivnit účetní výsledek hospodaření za dotčené roky. Protože ale účetnictví za tyto roky již bylo uzavřeno, nelze naplnit účetní zásadu časového rozlišení nákladů, takže je nutno účtovat do běžného účetního období roku 2010, kdy bylo rozhodnuto o této dodatečné odměně jednatele. Zřejmě půjde o poměrně významnou částku pro danou s. r. o., o které by proto měla účtovat na vrub mimořádných účetních nákladů roku 2010, a to včetně souvisejících pojistných odvodů.
Pro účely daně z příjmů je pro účetní jednotky striktně stanovena zásada věcné a časové souvislosti k danému zdaňovacímu období. Zmírňující výjimky povoleného časového nerozlišování upravené metodickým pokynem Ministerstva financí č. D-300 zde nelze uplatnit, takže podle mne je skutečně zapotřebí uplatnit odměnu jednatele za roky 2008 a 2009 pouze jako daňový náklad těchto zdaňovacích období. K čemuž bude zapotřebí podat dodatečná daňová přiznání za roky 2008 a 2009.
Daňovým nákladem roků 2008 a 2009 přitom bude pouze přiznaná odměna jednatele snížená o pojistné hrazené zaměstnancem (jednatelem) strhávané z jeho odměny, protože toto pojistné nebylo společností odvedeno do konce ledna roku 2009, resp. 2010 [viz § 23 odst. 3 písm. a) bod 5 ZDP]. Ze stejného důvodu nebude daňovým nákladem let 2008 a 2009 ani pojistné hrazené zaměstnavatelem (s. r. o.) z dodatečně přiznaných odměn jednatele [viz § 24 odst. 2 písm. f) ZDP].
Tyto pojistné odvody - za zaměstnance i za zaměstnavatele - z odměn jednatele za rok 2008 a 2009 proto budou daňově účinné až v roce jejich odvodu, tedy v běžném roce 2010, viz § 23 odst. 3 písm. b) body 2 a 3 ZDP.
Současně je třeba pamatovat na to, že odměna jednatele za roky 2008 a 2009, která byla daňovým nákladem těchto let (2008 a 2009) již samozřejmě nemůže být znovu daňovým nákladem roku jejího zaúčtování do účetních nákladů, tedy roku 2010. Proto se bude v roce 2010 jednat o daňově neúčinný účetní náklad, resp. o položku zvyšující účetní výsledek hospodaření při vyčíslování základu daně za rok 2010. Dodejme, že jelikož se odměny jednatele týkají minulých zdaňovacích období, nelze počítat zálohu na daň z příjmů odvodově výhodnějším postupem podle § 38h odst. 7 ZDP, tedy rozpočítávat na jednotlivé měsíce, ale bude jednorázově zdaněna v měsíci jejího zúčtování jednateli v průběhu roku 2010 dle § 38h odst. 1 ZDP.