Finanční leasing v roce 2011

Vydáno: 23 minut čtení

Cílem tohoto článku je popsat situaci finančního leasingu z hlediska daně z příjmů v roce 2011, s jakými režimy finančního leasingu je možné se v roce 2011 setkat a jaké jsou nejvýznamnější novinky týkající se finančního leasingu.

Finanční leasing v roce 2011
Josef
Rajdl
 
Stručný přehled vývoje finančního leasingu
Finanční leasing je jednou z forem financování majetku cizím kapitálem, která umožňuje optimalizovat využití finančních prostředků. Posoudíme-li finanční leasing z hlediska nákladovosti, pak se jedná oproti financování úvěrem většinou o dražší formu. Leasingové společnosti samy financují svoji činnost cizími zdroji a mezi podnikatele a úvěrující instituci, resp. mezi podnikatele a dodavatele daného předmětu leasingu, vstupuje další subjekt. Z obecného hlediska můžeme finanční leasing charakterizovat jako pronájem s právem na odkoupení majetku po skončení pronájmu.
V historii byla motorem pro rozmach finančního leasingu vČeské republice jeho daňová výhodnost oproti jiným formám pořízení majetku a neochota bank k financování majetku. Výhoda leasingu se projevuje hlavně u hromadně pořizovaných předmětů, kde leasingové společnosti připraví snadno podmínky pro financování majetku subjektů, které nezískají vhodné podmínky v bance. Logicky tak největší boom finanční leasing zaznamenal v oblasti financování automobilů, ačkoliv jsou financovány i složité investiční celky, resp. nemovitosti, kde však již jsou podmínky leasingového financování tvrdší. Protože byly od roku 2008 daňové podmínky upraveny tak, aby žádná forma financování majetku nebyla zvýhodněna, byl finanční leasing v posledních letech spíše v útlumu, mírné oživení nastalo v souvislosti s investicemi do projektů solárních elektráren, kde se opět projevila výhoda financování leasingem oproti úvěru - měkčí podmínky pro získání financování.
Vzhledem ke snaze udržet formy financování majetku v rovnováze, aby žádná z nich nebyla výrazně daňově zvýhodněna, přicházely změny podmínek v poslední době takřka každoročně. Protože však změna zákona zároveň ovlivňuje soukromé smluvní vztahy, bylo třeba podmínky pro existující vztahy finančního pronájmu zachovat, čehož je důsledkem, že v současné době je možné se setkat s platnými smlouvami finančního leasingu dle různých daňových režimů.
 
Podmínky daňové uznatelnosti nájemného
Stěžejním problémem u finančního leasingu jsou podmínky daňové uznatelnosti nájemného, které závisí především na období, v němž byla uzavřena smlouva. V současné době podléhají smlouvy finančního leasingu 5 hlavním režimům. Obecné podmínky byly vždy stejné:
1.
doba nájmu musí splňovat určitou minimální hranici danou dle příslušnosti majetku do odpisových skupin,
2.
po skončení nájmu musí následovat bezprostřední převod vlastnických práv na nájemce, přičemž kupní cena nesmí být vyšší než daňová zůstatková cena, kterou by předmět nájmu měl při rovnoměrném odepisování k datu prodeje (není-li nulová - pak by se k výši kupní ceny nepřihlíželo),
3.
poplatník, který je fyzickou osobou, po ukončení finančního pronájmu zahrne po odkoupení předmět pronájmu do obchodního majetku.
Vlastní daňové režimy finančního pronájmu se