Legální snížení základu daně a slevy na dani z příjmů fyzických osob

Vydáno: 14 minut čtení

Základní částí každého přiznání k dani z příjmů fyzických osob jsou zdanitelné příjmy podle jednotlivých druhů (§ 6-10 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů) a daňově uznatelné výdaje s nimi související. Přičemž u výdajů má poplatník možnost si sám způsob jejich uplatnění zvolit. V úvahu přicházejí buď výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení příjmů (§ 24 zákona o daních z příjmů), nebo výdaje v procentuální výši v rozmezí 30 až 80 %, v závislosti na tom, z jaké činnosti jsou příjmy dosahovány (§ 7 odst. 7 a § 9 odst. 4 zákona o daních z příjmů). Od zjištěného základu daně (§ 5 zákona o daních z příjmů) a vypočtené daně (§ 16 zákona o daních z příjmů) lze ještě dále odečítat následující úlevy.

Legální snížení základu daně a slevy na dani z příjmů fyzických osob
PhDr.
Jitka
Fučíková
 
Nezdanitelné části základu daně (§ 15 zákona o daních z příjmů)
U daně z příjmů fyzických osob lze základ daně snížit ještě o tzv. odčitatelné položky vymezené zákonem o dani z příjmů v § 15. Jedná se o:
 
Dary
Důležitým momentem oprávněnosti odečtu darů je komu, za jakým účelem bylo darováno a v jaké výši. Zákonem je stanovena minimální i maximální hranice pro možný odečet hodnoty darů. Úhrn darů musí přesáhnout 2 % ze základu daně anebo činit alespoň 1 000 Kč. Maximálně lze odečíst 10 % ze základu daně, a to pouze v tom zdaňovacím období, ve kterém byly prokazatelně poskytnuty. Příjemcem daru může být jak právnická, tak fyzická osoba a dar musí být použit na společensky prospěšnou činnost taxativně vyjmenovanou v příslušném ustanovení zákona o daních z příjmů.
Odečítat lze i dary poskytnuté do jiného státu Evropské unie, Norska nebo Islandu, pokud příjemce daru a účel daru splňují podmínky stanovené zákonem o daních z příjmů.
 
Úroky zaplacené z hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření
Základní podmínkou možnosti odečtu je, že byly tyto úvěry použity na financování bytových potřeb. Co se rozumí kategorií bytové potřeby, je stanoveno v § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů.
U odečítaných úroků, zaplacených přirozeně v příslušném zdaňovacím období, nedochází k chybám početního charakteru nad rámec stanovených limitů, neboť spodní hranice není stanovena a horní úhrnná částka, o kterou lze snížit základ daně ze všech úvěrů poplatníků v téže domácnosti