Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2010

Vydáno: 24 minut čtení

Ze zákona č. 280/2009 Sb. , daňového řádu, který s účinností od 1. 1. 2011 nahradil dřívější zákon č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá jako hlavní povinnost daňových subjektů při správě daní povinnost přiznat a ve stanovené lhůtě zaplatit příslušnou daň.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2010
Ing.
Jiří
Vychopeň
Se vznikem této povinnosti souvisí
povinnost podat daňové tvrzení
, které je podle ustanovení § 1 odst. 3 daňového řádu základem pro správné zjištění a stanovení daně, přičemž:
*
„řádným daňovým tvrzením“ se rozumí daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování,
*
„dodatečným daňovým tvrzením“ se rozumí dodatečné daňové přiznání, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování.
Podle ustanovení § 135 odst. 1 daňového řádu je řádné daňové tvrzení povinen podat každý daňový subjekt, kterému to zákon ukládá, nebo daňový subjekt, který je k tomu správcem daně vyzván. Podle ustanovení § 135 odst. 2 daňového řádu je daňový subjekt povinen v řádném daňovém tvrzení sám vyčíslit daň a uvést předepsané údaje, jakož i další okolnosti rozhodné pro vyměření daně.
Od 1. 1. 2011 jsou daňové subjekty nově povinny sdělovat správci daně i skutečnost, že jim ve zdaňovacím období nevznikla daňová povinnost k dani, ke které jsou registrovány. Podle ustanovení § 136 odst. 5 daňového řádu je daňový subjekt povinen tuto skutečnost sdělit správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání.
 
Povinnost podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob
Při zpracování a předkládání přiznání k dani z příjmů fyzických osob postupuje poplatník, popř. jeho právní nástupce, podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
Podle ustanovení § 38g odst. 1 ZDP je daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob povinen podat
každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč
, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
Daňové přiznání je povinen podat i ten poplatník, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale
vykazuje daňovou ztrátu
.
Podle ustanovení § 38g odst. 2 ZDP není povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob poplatník:
*
který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze