Stanovení místa plnění v roce 2011

Vydáno: 23 minut čtení

Místo plnění pro účely zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), určuje prakticky místo zdanění. Správné určení místa plnění je důležité zejména v případě intrakomunitárních dodávek zboží, při dovozu zboží a také při poskytování přeshraničních služeb, kdy z něj vlastně vyplývá určení státu, v němž má být vypořádána DPH.

Stanovení místa plnění v roce 2011
Ing.
Václav
Benda
 
Úvod
Od 1. 1. 2010 nabyla účinnosti novela zákona o DPH provedená zákonem č. 489/2009 Sb., která přinesla vedle dalších metodických změn zejména změnu pravidel pro stanovení místa plnění u služeb, které vycházejí ze směrnice Rady 2008/8/ES, jež mění dřívější pravidla pro stanovení místa plnění u služeb, a tím určení členského státu zdanění. Další novelou zákona o DPH, která měla původně nabýt účinnosti od 1. 1. 2011 a jejíž účinnost byla posunuta od 1. 4. 2011, dochází k dalším dílčím změnám při stanovení místa plnění při dodání zboží a poskytování služeb. Tyto změny vycházejí také z příslušných aktuálně platných směrnic Evropské unie.
V následujícím textu jsou vysvětlena základní pravidla pro stanovení místa plnění při dodání zboží, poskytování služeb i při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží, a to se zaměřením zejména na problematické případy a aktuální změny. Praktické postupy a dopady jsou vysvětlovány s využitím příkladů.
 
Místo plnění při dodání zboží a převodu nemovitosti
Místo plnění při dodání zboží a převodu nemovitosti je vymezeno v § 7 zákona o DPH, který se pro rok 2011 oproti úpravě platné v roce 2010 nemění. Při dodání zboží bez odeslání nebo přepravy je podle § 7 odst. 1 zákona o DPH nadále místem plnění místo, kde dochází k dodání předmětného zboží, např. pokud si kupující vyzvedne sám zboží v prodejně nebo na skladě, je místem plnění místo, kde dochází k prodeji. Při dodání zboží, které je spojeno s přepravou nebo odesláním zboží, je podle § 7 odst. 2 zákona o DPH místem plnění místo, kde se zboží nachází v době, kdy se přeprava nebo odeslání zboží začíná uskutečňovat. Pokud je např. zboží dodáváno spolu se zajištěním přepravy např. kamionem do jiného členského státu, je místem plnění to místo, kde se zboží, nakládá, např. sklad dodavatele v tuzemsku. Při následném dodání zboží dovezeného ze třetí země se za místo plnění považuje členský stát, ve kterém vznikla daňová povinnost při dovozu zboží. Správné rozlišování postupu podle § 7 odst. 1 a § 7 odst. 2 zákona o DPH je důležité zejména při tzv. řetězových obchodech.