Nákup nákladního automobilu z Evropské unie a jeho zařazení do majetku firmy

Vydáno: 2 minuty čtení
Nákup nákladního automobilu z Evropské unie a jeho zařazení do majetku firmy
Ing.
Martin
Děrgel
Fyzická osoba, plátce DPH vedoucí daňovou evidenci, zakoupila ojetý nákladní automobil z Evropské unie pro uskutečňování své ekonomické činnosti. V technickém průkazu Slovenské republiky je podnikatel zapsán jako vlastník i držitel dnem, kdy vozidlo koupil, tj. 11. 11. 2010. Platnost evidence je omezena do 11. 12. 2010. Kdy mohu automobil zařadit do majetku firmy? Dnem 11. 11. 2010 nebo až po evidenci na dopravním inspektorátu v České republice?
Související předpisy:
*
§ 38 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
*
§ 26 odst. 5 a 10, § 29 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Hmotným majetkem se stávají věci uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání, kterým se pro tyto účely rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání. Obdobně je stanovena taktéž podmínka pro zahájení daňového odpisování takového majetku.
Podle § 38 zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo:
a)
které je technicky nezpůsobilé k provozu,
b)
které není zaregistrováno v registru silničních vozidel v České republice nebo v registru silničních vozidel jiného státu,
c)
které není opatřeno registrační značkou nebo registrační značkou jiného státu,
d)
k němuž není splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
e)
které nemá platné osvědčení o technické způsobilosti vydané stanicí měření emisí a stanicí technické kontroly,
f)
které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru silničních vozidel.
Jednou ze základních předpokladů pro užívání vozidla je tedy jeho registrace u příslušného orgánu. Proto lze podle mne vozidlo zařadit do hmotného majetku a začít daňově odpisovat až po splnění uvedených podmínek pro užívání, resp. provozování daného vozidla. Přitom do té doby nabíhající související náklady vstupují do ocenění tohoto hmotného majetku pořizovací, resp. vstupní cenou.