Zdaňování společností v Evropské unii, 19. část - Rakousko

Vydáno: 17 minut čtení

Rakousko, oficiálně Republika Rakousko (Republik Österreich), je jednou ze zemí sousedících s Českou republikou. Jedná se o zemi (nejen) rozlohou podobou České republice. Je však podobný i systém zdanění? Rakousko již v roce 1988 představilo model osvobození dividend, který učinil z Rakouska atraktivní zemi pro umísťování holdingových společností.

Zdaňování společností v Evropské unii
Mgr. Ing.
Hana
Skalická,
Ph. D., BA,
advokátka, PETERKA & PARTNERS
Právě režim zdaňování dividend u zahraničních holdingů je v současné době posuzován u Soudního dvora Evropské unie - spojené případy Haribo Lakritzen Hans Riegel a Österreichische Salinen AG. Dne 11. 11. 2010 bylo v tomto případu vydáno stanovisko generální advokátky.
 
Typ daňového systému
Rakousko v roce 1988 zavedlo klasický systém zdaňování společností. To znamená, že zisky společností jsou zdaňovány daní z příjmů právnických osob a dividendy vyplácené společníkům podléhají srážkové dani. U společníků fyzických osob je sražená daň považována za konečné vypořádání jejich daňové povinnosti. V případě společníků právnických osob je tato započtena na jejich celkovou daňovou povinnost, případně na základě žádosti vrácena.
 
Zákonný rámec
Základním předpisem, který upravuje zdaňování společností, je Zákon o dani z příjmů právnických osob
(Körperschafsteuergesetz 1988)
, který obsahuje ustanovení týkající se korporací, zatímco ustanovení ohledně zdaňování fyzických osob jsou upravena v Zákoně o daních z příjmů fyzických osob
(Einkommensteuregesetz 1988)
. Tyto zákony jsou vzájemně provázány. Např. výpočet zdanitelného příjmu je obsažen v zákoně o daních z příjmů fyzických osob. Zákon o daních z příjmů právnických osob na něj odkazuje a upravuje některé speciality zdaňování právnických osob. K oběma výše uvedeným zákonům existují i prováděcí vyhlášky.
Kromě zákonů a vyhlášek jsou velice důležité také pokyny a závazná posouzení správce daně. Vydané pokyny např. vysvětlují ustanovení zákona o daních z příjmů, a přestože tyto pro daňový subjekt ani pro soud nejsou závazné, jsou v praxi široce respektovány. Nelze opomenout ani existenci rozsáhlé judikatury v oblasti daně z p