Nájem a pacht nemovitých věcí v účetnictví

Vydáno: 13 minut čtení

V účetnictví obchodních společností se často setkáváme s nájmy či pronájmy nemovitých věcí. Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb. , ve znění pozdějších předpisů – dále jen „NOZ“) s účinností od 1. 1. 2014 přinesl nejen novou právní úpravu „věci“, „nemovité věci“, ale i definici specifického typu nájmu, kterým je pacht.

Nájem a pacht nemovitých věcí v účetnictví
Ing.
Pavlína
Orlová
 
Nemovitá věc
Věcí dle NOZ je vše, co je rozdílné od osoby (člověk nebo právnické osoby), je nějakým způsobem užitečné či ovladatelné a slouží potřebě lidí. Nemovitou věcí pak jsou
pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením,
jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. Veškeré další věci, hmotné či nehmotné, jsou věcmi movitými.
Mezi nemovité věci patří:
Pozemky.
Stavby:
-
podzemní stavby
se samostatným účelovým určením (jde o stavbu, která nebrání v užívání pozemku nad stavbou obvyklým způsobem),
-
inženýrské sítě,
které nelze bez porušení jejich podstaty přenést z místa na místo,
-
dočasné stavby,
které nelze přenést z místa na místo bez porušení jejich podstaty,
-
jednotky
(byt nebo nebytový prostor, soubory bytů a nebytových prostorů),
-
věci, které nejsou součástí pozemku,
nelze-li je přenést z místa na místo bez porušení jejich podstaty,
-
stavby spojené se zemí pevným základem, které se nestaly podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku
(například stavby, které k 1. 1. 2014 byly ve vlastnictví jiné osoby, než byl vlastník pozemku, se nestávají součástí pozemku).
Práva
(tj. věcná práva k nemovitým věcem a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon).
 
Nájem
Nájem představuje vztah alespoň dvou osob, kdy jedna osoba – pronajímatel – disponující vlastnictvím nemovité věci se na základě nájemní smlouvy zaváže přenechat nájemci věc k dočasnému užívání. Nájemce se zavazuje platit za to pronajíma