Dary v účetnictví 2016

Vydáno: 9 minut čtení
Dary v účetnictví 2016
Radim
Botek,
Rödl & Partner
Dušan
Marek
Rödl & Partner
Rozsáhlá novelizace účetních předpisů účinná od 1.1.2016 se dotkla i oblasti vybraných účetních postupů, mimo jiné i metodiky darů, jejichž účtování je upraveno v rámci vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a Českých účetních standardů (dále jen „vyhláška č. 500/2002 Sb.“ a „ČUS“). Přestože je problematika darů více akcentována u nevýdělečných organizací (typu církví, obecně prospěšných společností, nadací apod.), předmětem tohoto článku by měla být spíše rekapitulace pojetí darů z hlediska účetnictví a výkaznictví v podnikatelském prostředí ve vazbě na če