Legislativní novinky k 21. 3. 2016

Vydáno: 7 minut čtení

První čtvrtletí roku 2016 je za námi. Ani toto období se však v naší praxi neobešlo bez klidového režimu zákonodárců. Neustále zmiňovaná elektronická evidence tržeb doznala svého schválení Senátem, čímž byl zpečetěn primární záměr v podobě narovnání podnikatelského prostředí v České republice a očekávaného dodatečného daňového výnosu na daních z příjmů a dani z přidané hodnoty, který by měla evidence tržeb přinést. Podrobnosti ke schválenému návrhu a přehled dalších aktualit je obsahem předkládaného příspěvku.

Legislativní novinky k 21. 3. 2016
Ing.
Lenka
Froschová
 
ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
Návrh zákona o evidenci tržeb se dočkal svého schválení Senátem, a to dne 16. 3. 2016. Na webových stránkách Ministerstva financí je toto opatření definováno jako „jedno z nejdůležitějších systémových opatření k narovnání podnikatelského prostředí v novodobé historii České republiky“. Po podpisu návrhu zákona prezidentem a následném zveřejnění ve Sbírce zákonů začne běžet sedmiměsíční legisvakanční lhůta. V této lhůtě bude spuštěno testovací prostředí pro vývojáře pokladního softwaru a zveřejněna technická dokumentace systému tak, aby byla umožněna simulace procesu transakcí nanečisto a následně, s nabytím účinnosti zákona, tak mohla být elektronická evidence spuštěna v ostrém provozu bez větších komplikací. Datum účinnosti zákona není známo, MFČR předpokládá do konce roku 2016.
Připomeňme, že zavádění elektronické evidence tržeb bude probíhat postupně, a to ve čtyřech vlnách:
1)
První vlna dopadne na poskytovatele ubytovacích a stravovacích služeb.
2)
Tři měsíce po spuštění vznikne povinnost elektronické evidence pro sektor maloobchodu a velkoobchodu.
3)
Ve třetí fázi budou evidovány tržby v činnostech, jako jsou například svobodná povolání, doprava a zemědělství, přičemž tato fáze začne 15 měsíců po spuštění.
4)
Čtvrtá fáze, která nastane 18 měsíců po spuštění, nakonec dopadne na vybraná řemesla a výrobní činnosti.
Ministerstvo financí si je vědomo zatížení tohoto opatření dopadající na poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kterým v daném roce vznikne povinnost evidovat tržby. Proto jako
kompenzace
zvýšených nákladů byla schválena jednorázová sleva na dani pro všechny zmíněné poplatníky daně z příjmů fyzických osob, a to ve výši 5 000 Kč.
Současně byl Senátem schválen návrh Ministerstva financí na snížení DPH u stravovacích služeb ze současných 21 % na snížených 15 %, s výjimkou alkoholických nápojů. Účinnost ustanovení by mělo jít ruku v ruce s účinností zákona o evidenci tržeb.
 
ZDAŇOVÁNÍ BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ
Jako reakci na zvýšené množství dotazů týkajících se zdaňování bezúplatných příjmů daní z příjmů právnických osob vydalo Generální finanční ředitelství sdělení, ve kterém reaguje na vybrané výkladové problémy. Sdělení objasňuje charakteristiku bezúplatného příjmů pro účely zdaňování příjmů, přičemž stanoví, že hlavním znakem bezúplatnosti je absence protiplnění. V první řadě je důležité určit, zda je dané plnění příjmem ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), tedy zda naplňuje podmínky § 18 odst. 1 daného zákona a je tak předmětem daně. Následně je nutné posoudit, zda se jedná o bezúplatný příjem či nikoli.
Sdělení se také zabývá otázkou vkladů a jiných plnění ve prospěch právnické osoby a dále se zaměřuje na objasnění problematik v oblasti zdaňování bezúplatných příjmů příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky.
Sdělení je k dispozici na internetových stránkách Finanční správy ČR.
 
OSVOBOZENÉ PŘÍJMY NAD 5 mil. Kč
Tisková zpráva publikovaná 15. 3. 2016 na webových stránkách finanční správy upozorňuje poplatníky daně z příjmů fyzických osob na novou oznamovací povinnost, která se vztahuje na osvobozené příjmy převyšující 5 mil. Kč, jež poplatník přijal v roce 2015. Tato povinnost je zakotvena v § 38v ZDP. Pro oznámení těchto příjmů nebyl vydán předepsaný tiskopis, lze však využít nepovinný tiskopis dostupný na stránkách finanční správy. Oznámení musí obsahovat vybrané náležitosti, jako je výše příjmu, popis okolností nabytí příjmu a datum, kdy příjem vznikl. Lhůta pro podání Oznámení je shodná se lhůtou pro podání řádného daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, tedy 1. 4., respektive 1. 7. 2016, a lze podat elektronicky (datovou zprávou), papírově (osobně nebo poštou), anebo ústně do protokolu. V případě nepodání hrozí poplatníkovi sankce v podobě pokuty ve výši 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splní poplatník po lhůtě, aniž byl k tomu správcem daně vyzván. Vyšší pokuta, 10 % z částky neoznámeného příjmu, hrozí tomu, kdo podá Oznámení až na výzvu správce daně; pokuta 15 % pak tomu, kdo na výzvu nijak nereaguje.
 
MPSV NAVRHUJE VYŠŠÍ RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK
Dne 29. 2. 2016 byl zveřejněn návrh Ministerstva práce a sociálních věcí o státní sociální podpoře, který upravuje výši rodičovského příspěvku. Zákon by měl upravit i rodičovskou při střídavé péči či rodičům bez výdělku. Ministerstvo práce navrhuje vyšší příspěvky a rychlejší návrat do práce. Současnou horní hranici dávky 11 500 Kč měsíčně (při dvouletém čerpání) chce zrušit a zavést ještě kratší rodičovskou dovolenou s vyšší měsíční částkou, která by se mohla rovnat mateřské. Matky či otcové s výdělkem 20 000 Kč hrubého by tak podle letošních pravidel mohli dostávat až 13 800 Kč. Pobírali by je do necelých dvou let potomka. U výdělku 30 000 Kč by rodičovská mohla činit 20 040 Kč, trvala by 11 měsíců. Celkem i s mateřskou by tak matka či otec měli nastoupit zpět do práce, když by dítěti bylo 17 měsíců. U platu 40 000 Kč by teď příspěvek činil 24 150 Kč, stát by ho vyplácel devět měsíců. I s mateřskou by peníze plynuly do doby, než by dítěti byl rok a čtvrt. Nejvyšší měsíční dávka by nyní činila 33 096 Kč. Měli by ji rodiče, kteří vydělávají nad 81 000 Kč. Do zaměstnání by se vraceli kolem potomkových prvních narozenin. Navrženou úpravou se očekává rychlejší návrat rodičů do práce namísto řetězení rodičovské dovolené na několik let.
 
UKONČENÍ DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ (II. pilíře důchodového systému)
Dne 1. 1. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření, který vedle způsobu ukončení důchodového spoření a způsobu vypořádání prostředků jeho účastníků upravuje rovněž možnost doplatit pojistné na důchodové pojištění, a tím v budoucnu získat vyšší procentní výměru starobního důchodu. Oznámení o postupu při ukončení tohoto spoření penzijní společnosti zašlou všem účastníkům do 31. 3. 2016. Následně do 30. 9. 2016 musí účastníci penzijní společnosti sdělit své jméno, rodné číslo (datum narození) a zvolený způsob vyplacení prostředků. Penzijní společnost pak vyplatí účastníkovi prostředky nejdříve dnem 15. 10. 2016 a nejpozději do dne 31. 12. 2016.
Účastník, který bude chtít doplatit pojistné na „standardní“ důchodové pojištění, jako by účastníkem důchodového spoření nebyl, je povinen ve lhůtě do 30. 6. 2017 na tiskopisu vydaném ČSSZ požádat OSSZ o sdělení výše tohoto doplatku. Doplatek pojistného na důchodové pojištění lze zaplatit nejpozději do 29. 12. 2017.