Kontrolní hlášení v příkladech

Vydáno: 10 minut čtení

V příspěvku Kontrolní hlášení v příkladech - dokončení, uveřejněném v č. 1/2016 časopisu Účetnictví v praxi na straně 18, byly v příkladech obsaženy nepřesné údaje. Tímto se čtenářům jménem autorky i redakce omlouváme a dále uvádíme správné znění všech zveřejněných příkladů. Důvodem k provedení opravy původního textu je v případě uvádění DIČ dodavatele/odběratele skutečnost, že dne 10.2.2016 byly zveřejněny opravy chybného textu obsažené v Pokynech k vyplnění kontrolního hlášení ke dni 4.12.2015.

Kontrolní hlášení v příkladech
Ing.
Dagmar
Fitříková
PŘÍKLAD
Plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím (DIČ: CZ111111) uskutečnil dne 31.12.2015 ve prospěch jiného plátce (DIČ: CZ333333) zdanitelné plnění dodání stavebního materiálu. Celková cena dodaného zboží činila 121 000 Kč včetně DPH. V pozici kupujícího (příjemce plnění) je fyzická osoba, plátce se čtvrtletním zdaňovacím obdobím. Daňový doklad č. VDD-25/2016 byl vystaven 4.1.2016 a kupující jej obdržel 7.1.2016. Příjemce plnění použije pořízený stavební materiál k uskutečnění plnění zakládajících nárok na odpočet daně v plné výši
.
Postup u poskytovatele plnění
K uskutečnění zdanitelného plnění došlo v roce 2015. Dodavatel uvede uskutečněné zdanitelné plnění v daňovém přiznání k DPH za prosinec 2015.
Část B.2. kontrolního hlášení za 1. čtvrtletí 2016 - příjemce plnění
 I-------I------------I---------------------I--------------I----------I--------I------------I I Číslo I  DIČ   I Ev. číslo daňového I  DPPD*   I Základ I Daň 1 I  Použit  I I řádku I dodavatele I    dokladu    I       I daně 1 I    I  poměr  I I-------I------------I---------------------I--------------I----------I--------I------------I I  1  I  111111  I   VDD-25/2016   I 31. 12. 2015 I 100 000 I 21 000 I   NE   I I-------I------------I---------------------I--------------I----------I--------I------------I 
PŘÍKLAD
Plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím (DIČ: CZ121212) uskutečnil dne 29.2.2016 ve prospěch jiného plátce (DIČ: CZ343434) dodání zboží podléhající základní sazbě daně. Celková sjednaná cena činí 10 000 EUR bez DPH. Příjemcem plnění je právnická osoba, plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím. Daňový doklad č. VF/152/2016 byl vystaven 29.2.2016 a tentýž den předán příjemci. Poskytovatel plnění (dodavatel) používá pro účely přepočtu cizí měny na českou tzv. pevný kurs (kurs ČNB k prvnímu pracovnímu dni příslušného kalendářního měsíce - stanoveno vnitřní směrnicí účetní jednotky). Příjemce plnění použije pořízené zboží k uskutečnění plnění zakládajících nárok na odpočet daně v plné výši
.
Část A.4. kontrolního hlášení za měsíc únor 2016 - poskytovatel plnění
 I-------I------------I---------------------I--------------I----------I--------I------------I I Číslo I  DIČ   I Ev. číslo daňového I  DPPD*   I Základ I Daň 1 I Kód režimu I I řádku I odběratele I    dokladu    I       I daně 1 I    I  plnění  I I-------I------------I---------------------I--------------I----------I--------I------------I I  1  I  343434  I   VF/152/2016   I 29. 02. 2016 I 272 500 I 57 225 I   0   I I-------I------------I---------------------I--------------I----------I--------I------------I 
Poznámka:
Kurs ČNB ke dni 1.2.2016, tj. pevný kurz k prvnímu pracovnímu dni měsíce února 2016, činí 27,25 Kč/EUR. Uvedený kurs použije plátce - dodavatel jako osoba provádějící přepočet v souvislosti se splněním povinnosti přiznat daň z tohoto zdanitelného plnění.
Část B.2. kontrolního hlášení za měsíc únor 2016 - příjemce plnění
 I-------I------------I---------------------I--------------I----------I--------I------------I I Číslo I  DIČ   I Ev. číslo daňového I  DPPD*   I Základ I Daň 1 I  Použit  I I řádku I dodavatele I    dokladu    I       I daně 1 I    I  poměr  I I-------I------------I---------------------I--------------I----------I--------I------------I I  1  I  121212  I   VF/152/2016   I 29. 02. 2016 I 272 500 I 57 225 I   NE   I I-------I------------I---------------------I--------------I----------I--------I------------I 
PŘÍKLAD
Plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím (DIČ: CZ121212) přijal dne 8.1.2016 zálohu na dodávku elektřiny pro jiného plátce, obchodní společnost (DIČ: CZ343434), ve výši 12 100 Kč (z toho základ daně 10 000 Kč a DPH ve výši 21% činí 2 100 Kč). Odečet spotřeby elektřiny za leden 2016 provedl dodavatel dne 31.1.2016. Dodavatel elektřiny vystavil dne 12.1.2016 příjemci plnění v souvislosti s přijetím zálohy daňový doklad č. DPP/25/2016 na částku 12 100 Kč. Dne 4.2.2016 vystavil dodavatel daňový doklad č. DD/175/2016, na kterém vyčíslil celkovou spotřebu elektřiny za měsíc leden 2016 a současně provedl v souladu s § 37a ZDPH vyúčtování zálohy zaplacené dne 8.1.2015 s tím, že doplatek spotřeby elektřiny za měsíc leden 2016 činí 2 420 Kč (z toho základ daně 2 000 Kč a DPH ve výši 21% činí 420 Kč). Příjemce plnění použil přijaté zdanitelné plnění pro účely, kdy má nárok na odpočet v krácené výši (§ 76 ZDPH).
Část A.4. kontrolního hlášení za měsíc leden 2016 - poskytovatel plnění
 I-------I------------I---------------------I--------------I----------I--------I------------I I Číslo I  DIČ   I Ev. číslo daňového I  DPPD*   I Základ I Daň 1 I Kód režimu I I řádku I odběratele I    dokladu    I       I daně 1 I    I  plnění  I I-------I------------I---------------------I--------------I----------I--------I------------I I  1  I  343434  I   DPP/25/2016   I 08. 01. 2016 I 10 000 I 2 100 I   0   I I-------I------------I---------------------I--------------I----------I--------I------------I 
Poznámka: Celková hodnota včetně daně uvedená na daňovém dokladu č. DD/175/2016 ze dne 4.2.2016 nepřesahuje limit 10 000 Kč včetně daně, a proto bude uvedená částka zahrnuta do části A.5. kontrolního hlášení za měsíc leden 2016.
Část B.2. kontrolního hlášení za měsíc leden 2016 - příjemce plnění
 I-------I------------I---------------------I--------------I----------I--------I------------I I Číslo I  DIČ   I Ev. číslo daňového I  DPPD*   I Základ I Daň 1 I  Použit  I I řádku I dodavatele I    dokladu    I       I daně 1 I    I  poměr  I I-------I------------I---------------------I--------------I----------I--------I------------I I  1  I  121212  I   DPP/25/2016   I 08. 01. 2016 I 10 000 I 2 100 I   NE   I I-------I------------I---------------------I--------------I----------I--------I------------I 
Poznámka:
Celková hodnota včetně daně uvedená na daňovém dokladu č. DD/175/2016 ze dne 4.2.2016 nepřesahuje limit 10 000 Kč včetně daně, a proto bude uvedená částka zahrnuta do části B.3. kontrolního hlášení. Vzhledem k tomu, že předmětný daňový doklad má příjemce plnění až v únoru 2016, je oprávněn podle § 73 odst. 1 písm. a) ZDPH uplatnit nárok na odpočet nejdříve v daňovém přiznání k DPH za měsíc únor 2016 a současně jej promítne v kontrolním hlášení za únor 2016.
PŘÍKLAD
Plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím (DIČ: CZ123456) uskutečnil dne 22.1.2016 pro jiného plátce, obchodní společnost (DIČ: CZ456789), zdanitelné plnění, jehož hodnota činila celkem 24 200 Kč (z toho základ daně 20 000 Kč a DPH ve výši 21% činí 4 200 Kč). Předmětem smluvního vztahu byl pronájem konferenční místnosti za účelem prezentace výrobků klientům obchodní společnosti a zajištění cateringu. Cena za pronájem činí 6 050 Kč (z toho základ daně činí 5 000 Kč a DPH ve výši 21% činí 1 050 Kč), částka za zajištění cateringu činí 18 150 Kč včetně daně. Poskytovatel plnění vystavil dne 22.1.2016 příjemci plnění daňový doklad č. 12-2016 na částku 24 200 Kč. Příjemce plnění je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně v plné výši pouze v případě částky 6 050 Kč, u zbývající částky 18 150 Kč uvedené na přijatém daňovém dokladu, která se vztahuje k poskytnutí občerstvení pro obchodní partnery (catering), je povinen příjemce plnění respektovat zákaz odpočtu (§ 72 odst. 4 ZDPH)
.
Část A.4. kontrolního hlášení za měsíc leden 2016 - poskytovatel plnění
 I-------I------------I---------------------I--------------I----------I--------I------------I I Číslo I  DIČ   I Ev. číslo daňového I  DPPD*       I Základ  I Daň 1 I Kód režimu I I řádku I odběratele I    dokladu    I       I daně 1  I    I  plnění  I I-------I------------I---------------------I--------------I----------I--------I------------I I  1  I  456789  I    12-2016    I 22. 01. 2016 I 20 000  I 4 200 I   0   I I-------I------------I---------------------I--------------I----------I--------I------------I 
Část B.2. kontrolního hlášení za měsíc leden 2016 - příjemce plnění
 I-------I------------I---------------------I--------------I----------I--------I------------I I Číslo I  DIČ   I Ev. číslo daňového I  DPPD*   I Základ I Daň 1 I  Použit  I I řádku I dodavatele I    dokladu    I       I daně 1 I    I  poměr  I I-------I------------I---------------------I--------------I----------I--------I------------I I  1  I  123456  I    12-2016    I 22. 01. 2016 I 5 000  I 1 050 I   NE   I I-------I------------I---------------------I--------------I----------I--------I------------I 
Poznámka:
Celková hodnota včetně daně uvedená na daňovém dokladu č. 12-2016 ze dne 22.1.2016 přesahuje limit 10 000 Kč včetně daně, a proto je plátce povinen uvést uplatněný nárok na odpočet do části B.2. kontrolního hlášení. Skutečnost, že celková částka včetně daně, u které příjemce plnění uplatňuje nárok na odpočet daně, nepřesahuje limit 10 000 Kč včetně daně, není pro účely testování limitu důležitá.
PŘÍKLAD
Plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím (DIČ: CZ123456) vystavil dne 31.1.2016 pro jiného plátce, obchodní společnost (DIČ: CZ456789), opravný daňový doklad č. OPD/21/2016 na celkovou částku -12 100 Kč (z toho základ daně činí -10 000 Kč a DPH ve výši 21% činí -2 100 Kč). Důvodem k provedení opravy bylo dodatečné snížení ceny zboží dodaného v prosinci 2015 na základě uznané reklamace uplatněné odběratelem. Výsledek reklamačního řízení se odběratel dozvěděl až na základě opravného daňového doklad č. OPD/21/2016, který mu byl ve formátu pdf doručen dne 31.1.2016 jako příloha e-mailové zprávy zaslané dodavatelem. Obchodní společnost je povinna provést opravu odpočtu podle § 74 odst. 1 ZDPH za zdaňovací období leden 2016 a současně je povinna tuto opravu uvést v části B.2. kontrolního hlášení za leden 2016.
Část A.4. kontrolního hlášení za měsíc leden 2016 - poskytovatel plnění
 I-------I------------I---------------------I--------------I----------I--------I------------I I Číslo I  DIČ   I Ev. číslo daňového I  DPPD*   I Základ I Daň 1 I Kód režimu I I řádku I odběratele I    dokladu    I       I daně 1 I    I  plnění  I I-------I------------I---------------------I--------------I----------I--------I------------I I  1  I  456789  I   0PD/21/2016   I 31. 01. 2016 I -10 000 I -2 100 I   0   I I-------I------------I---------------------I--------------I----------I--------I------------I 
Část B.2. kontrolního hlášení za měsíc leden 2016 - příjemce plnění
 I-------I------------I---------------------I--------------I----------I--------I------------I I Číslo I  DIČ   I Ev. číslo daňového I  DPPD*   I Základ I Daň 1 I  Použit  I I řádku I dodavatele I    dokladu    I       I daně 1 I    I  poměr  I I-------I------------I---------------------I--------------I----------I--------I------------I I  1  I  123456  I   0PD/21/2016   I 31. 01. 2016 I -10 000 I -2 100 I   NE   I I-------I------------I---------------------I--------------I----------I--------I------------I 
PŘÍKLAD
Plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím (DIČ: CZ123456) splnil podmínky stanovené v § 44 odst. 1 písm. a) až d) ZDPH a vystavil dne 29.2.2016 pro jiného plátce, obchodní společnost v insolvenci (DIČ: CZ456789), dva opravné daňové doklady, a to doklad č. OPD-001/2016 na celkovou částku -1 470 Kč a doklad č. OPD-002/2016 na celkovou částku -105 000 Kč. Na základě obou opravných daňových dokladů byla plátcem (věřitelem) provedena oprava podle § 44 ZDPH (oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení). Oba opravné daňové doklady vystavené věřitelem na jméno dlužníka byly doručeny dne 11.3.2016 insolvenčnímu správci.
Část A.4. kontrolního hlášení za měsíc březen 2016 - poskytovatel plnění (věřitel)
 I-------I------------I---------------------I--------------I---------I----------I-----------I I Číslo I  DIČ   I Ev. číslo daňového I  DPPD*   I Základ I Daň 1  I § 44 ZDPH I I řádku I odběratele I    dokladu    I       I daně 1 I     I      I I-------I------------I---------------------I--------------I---------I----------I-----------I I  1  I  456789  I  0PD-001/2016   I 11. 03. 2016 I     I -1 470 I   X   I I-------I------------I---------------------I--------------I---------I----------I-----------I I  2  I  456789  I  OPD-002/2016   I 11. 03. 2016 I     I -105 000 I   X   I I-------I------------I---------------------I--------------I---------I----------I-----------I 
Poznámka:
Při opravě podle § 44 ZDPH věřitel neopravuje základ daně ani jej neuvádí v kontrolním hlášení, opravuje pouze výši daně. Současně ve sloupci 12 části A.4. kontrolního hlášení označí příznakem „X“, že se jedná o opravu výše daně podle § 44 ZDPH.
Část B.2. kontrolního hlášení za měsíc březen 2016 - příjemce plnění (dlužník)
 I-------I------------I---------------------I--------------I----------I----------I----------I I Číslo I  DIČ   I Ev. číslo daňového I  DPPD*   I Základ  I Daň 1  I  § 44  I I řádku I dodavatele I    dokladu    I       I daně 1  I     I  ZDPH  I I-------I------------I---------------------I--------------I----------I----------I----------I I  1  I  123456  I  0PD-001/2016   I 11. 03. 2016 I     I -1 470 I  X   I I-------I------------I---------------------I--------------I----------I----------I----------I I  2  I  123456  I  OPD-002/2016   I 11. 03. 2016 I     I -105 000 I  X   I I-------I------------I---------------------I--------------I----------I----------I----------I 
Poznámka:
Při opravě podle § 44 ZDPH dlužník neopravuje základ daně ani jej neuvádí v kontrolním hlášení, opravuje pouze výši daně. Současně ve sloupci 12 části B.2. kontrolního hlášení označí příznakem „X“, že se jedná o opravu výše daně podle § 44 ZDPH.
Použité zkratky v části A. a B.:
„Ev. číslo daňového dokladu“ - evidenční číslo daňového dokladu
„DIČ“ - daňové identifikační číslo (kmenová část)
„DPPD*“ - datum povinnosti přiznat daň podle § 21 ZDPH
„Základ daně 1“ a „Daň 1“ - základ daně a daň odpovídající základní sazbě daně (21%)

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty