Kontrolní hlášení v příkladech

Vydáno: 10 minut čtení

V příspěvku Kontrolní hlášení v příkladech - dokončení, uveřejněném v č. 1/2016 časopisu Účetnictví v praxi na straně 18, byly v příkladech obsaženy nepřesné údaje. Tímto se čtenářům jménem autorky i redakce omlouváme a dále uvádíme správné znění všech zveřejněných příkladů. Důvodem k provedení opravy původního textu je v případě uvádění DIČ dodavatele/odběratele skutečnost, že dne 10.2.2016 byly zveřejněny opravy chybného textu obsažené v Pokynech k vyplnění kontrolního hlášení ke dni 4.12.2015.

Kontrolní hlášení v příkladech
Ing.
Dagmar
Fitříková
PŘÍKLAD
Plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím (DIČ: CZ111111) uskutečnil dne 31.12.2015 ve prospěch jiného plátce (DIČ: CZ333333) zdanitelné plnění dodání stavebního materiálu. Celková cena dodaného zboží činila 121 000 Kč včetně DPH. V pozici kupujícího (příjemce plnění) je fyzická osoba, plátce se čtvrtletním zdaňovacím obdobím. Daňový doklad č. VDD-25/2016 byl vystaven 4.1.2016 a kupující jej obdržel 7.1.2016. Příjemce plnění použije pořízený stavební materiál k uskutečnění plnění zakládajících nárok na odpočet daně v plné výši
.
Postup u poskytovatele plnění
K uskutečnění zdanitelného plnění došlo v roce 2015. Dodavatel uvede uskutečněné zdanitelné plnění v daňovém přiznání k DPH za prosinec 2015.
Část B.2. kontrolního hlášení za 1. čtvrtletí 2016 - příjemce plnění
 I-------I------------I---------------------I--------------I----------I--------I------------I I Číslo I    DIČ     I Ev. číslo daňového  I    DPPD*     I  Základ  I Daň 1  I   Použit   I I řádku I dodavatele I       dokladu       I              I  daně 1  I        I   pomě

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty