Splátkový a platební kalendář v kontrolním hlášení k DPH

Vydáno: 13 minut čtení

Splátkový a platební kalendář představuje z hlediska DPH specifický typ daňového dokladu. Údaje uvedené na tomto dokladu jsou plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, a plátce, který uplatňuje na základě tohoto dokladu nárok na odpočet daně, povinni uvádět nejen v daňovém přiznání k DPH, ale s účinností od 1.1.2016 i v kontrolním hlášení za sledované období.

Splátkový a platební kalendář v kontrolním hlášení k DPH
Ing.
Dagmar
Fitříková
V části A.4. kontrolního hlášení je plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, povinen uvést údaje o
dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku
(nebo přijetí úplaty na toto plnění), pokud celková hodnota zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty (vznikla-li jejím přijetím povinnost přiznat a zaplatit daň) uvedená na daňovém dokladu
přesahuje hodnotu 10 000 Kč včetně daně
. Část B.2. kontrolního hlášení je vyčleněna pro přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty,
u kterých příjemce zdanitelného plnění uplatňuje nárok na odpočet daně podle
§ 73 odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a to pouze v případě, že
hodnota přijatého plnění přesahaje částku 10 000 Kč včetně daně
.
Informace Generálního finančního ředitelství (GFŘ)
V prosinci 2015 byly zveřejněny na webových stránkách Finanční správy dvě informace obsahující pokyny k vyplnění kontrolního hlášení:
-
Informace GFŘ k vyplnění kontrolního hlášení (ke dni 4.12.2015),
-
Praktické informace ke kontrolnímu hlášení obsahující odpovědi na dotazy zveřejněné 11. 8. a 21.12.2015.
Splátkový kalendář
Podle je
splátkový kalendář
daňovým dokladem, pokud obsahuje náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 ZDPH a
tvoří součást nájemní smlouvy nebo je na něj v těchto smlouvách výslovně odkazováno
. Tento typ dokladu je v praxi často využíván nejen v případě smluv, jejichž předmětem je nájem movitých nebo nemovitých věcí s tím, že po ukončení nájmu se najatá věc vrací zpět pronajímateli, ale také v případě tzv. leasingových smluv bez povinnosti odkupu předmětu leasingu (resp. smluv o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci). Jednotlivé částky uvedené na tomto typu daňového dokladu představují úplaty za dílčí zdanitelná plnění, která se pro účely DPH považují za samostatná zdanitelná plnění. Splátkový kalendář musí ve shodě s § 29 odst. 1 písm. h) ZDPH obsahovat den uskutečnění zdanitelného plnění. Tento typ daňového dokladu je možné použít pouze v případě plnění realizovaných na základě nájemních smluv včetně zmiňovaných leasingových smluv.
Platební kalendář
Podle je
platební kalendář
daňovým dokladem, pokud obsahuje náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 ZDPH
s výjimkou
dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo
dne přijetí úplaty
. Platební kalendář je daňovým dokladem, na základě kterého je příjemce - plátce schopen prokázat nárok na odpočet daně, pouze v případě, že poskytuje úplatu před uskutečněním zdanitelného plnění a za předpokladu, že je na tomto dokladu uveden rozpis plateb na předem stanovené období.
Evidenční číslo daňového dokladu
V příslušné části kontrolního hlášení, tj. v části A.4. (dodavatel) a v části B.2. (odběratel), je plátce povinen mimo jiné uvést i
evidenční číslo daňového dokladu
. Z pohledu odběratele, který přijímá daňový doklad (splátkový nebo platební kalendář) je nutné pro účely kontrolního hlášení uvést v části B.2. kontrolního hlášení „Ev. číslo daňového dokladu“ co nejpřesněji tak, jak je uvedeno na daňovém dokladu. Minimálně však
musí být zachovány alfanumerické znaky ve správném pořadí
shodně, jak jsou uvedeny na splátkovém nebo platebním kalendáři vystaveném jiným plátcem. Při vykazování ev. čísla daňového dokladu je možné v souladu s informacemi GFŘ ke kontrolnímu hlášení vynechat speciální znaky jako jsou pomlčky, lomítka, mezery atp. Ev. číslo daňového dokladu vykazované v kontrolním hlášení nemusí rovněž obsahovat tzv. úvodní nuly, tj. nuly, které jsou uvedeny před číslem daňového dokladu. Pokud jsou součástí ev. čísla daňového dokladu malá a velká písmena, je možné provést záměnu (malá na velká a naopak), ale není možné písmena vynechat. V případě splátkového nebo platebního kalendáře, tj. jednoho daňového dokladu, který obsahuje několik opakujících se shodných úplat (tj. úplat za jednotlivá dílčí zdanitelná plnění nebo zálohových plateb vztahujících se ke zdanitelným plněním), bude toto evidenční číslo daňového dokladu v kontrolním hlášení v části A.4. opakovaně uvádět plátce, který ve sledovaných obdobích uskutečňuje dílčí zdanitelné plnění nebo přijímá úplaty vztahující se ke zdanitelnému plnění, a za předpokladu, že celková částka uvedená na předmětném dokladu přesáhne limit 10 000 Kč včetně daně. Obdobně plátce, který uplatňuje nárok na odpočet daně na základě splátkového nebo platebního kalendáře, bude evidenční číslo předmětného daňového dokladu uvádět opakovaně v kontrolním hlášení v části B.2., pokud celková částka uvedená na předmětném dokladu přesáhne limit 10 000 Kč včetně daně.
Datum povinnosti přiznat daň
V části A.4. (dodavatel) a v části B.2. (odběratel) kontrolního hlášení je plátce povinen mimo jiné uvést
datum povinnosti přiznat daň
(v kontrolním hlášení se pro tyto účely používá zkratka
„DPPD*“
). Povinnost přiznat daň se váže ve shodě s § 21 odst. 1 ZDPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, pokud se jedná o úplatu přijatou před dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Zatímco povinnou náležitostí splátkového kalendáře je den uskutečnění zdanitelného plnění, platební kalendář nemusí obsahovat den uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí úplaty.
Testování limitní částky pro účely kontrolního hlášení
Podle pokynů GFŘ k vyplnění kontrolního hlášení se v případě specifických druhů daňových dokladů jako je
splátkový
(§ 31 ZDPH)
a platební
(§ 31a ZDPH)
kalendář
limit 10 000 Kč včetně daně testuje
na součet všech jednotlivých dílčích plnění nebo úplat na těchto dokladech uváděných
. Přitom jednotlivá plnění nebo přijaté úplaty uváděné na těchto dokladech nemusí svojí hodnotou dosahovat stanovený limit. Údaje ve splátkovém a platebním kalendáři vystaveném pro osobu nepovinnou k dani vykazuje plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění v části A.5. za sledované období, bez ohledu na to, zda celkový součet všech úplat uvedených na předmětném dokladu přesahuje limit 10 000 Kč včetně daně.
 
PRAKTICKÝ POSTUP PŘI VYPLNĚNÍ OBSAHOVÉ ČÁSTI KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ
S využitím příkladů, které se v praxi plátců často vyskytují, je dále vysvětlen postup při vyplňování obsahové části kontrolního hlášení ve vazbě na splátkový nebo platební kalendář, a to
části A.4. a části B.2
. Každý příklad bude řešen souběžně u obou plátců, tj. u poskytovatele plnění (dodavatele) i příjemce plnění (odběratele).
 
Část A.4. kontrolního hlášení
V případě splátkového kalendáře podle § 31 ZDPH, pokud součet úplat za jednotlivá zdanitelná plnění uvedená na tomto dokladu přesahuje limit 10 000 Kč včetně daně, bude plátce, který takové zdanitelné plnění uskutečnil pro osobu povinnou k dani, vykazovat úplaty za jednotlivá dílčí plnění samostatně do kontrolního hlášení v části A.4. za období, do kterého předmětná úplata spadá podle dne uskutečnění zdanitelného plnění, s opakovaným uváděním shodného ev. čísla dokladu - splátkového kalendáře. V případě platebního kalendáře podle § 31a ZDPH, pokud součet všech úplat uvedených na tomto dokladu přesahuje limit 10 000 Kč včetně daně, bude plátce, který přijímá takové úplaty, vykazovat jednotlivé úplaty samostatně do kontrolního hlášení v části A.4. za období, do kterého předmětná úplata spadá podle data přijetí úplaty s opakovaným uváděním ev. čísla dokladu - platebního kalendáře.
 
Část B.2. kontrolního hlášení
Část B.2.
kontrolního hlášení je vyčleněna pro přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty,
u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně
podle § 73 odst. 1 písm. a) ZDPH, a to pouze v případě, že
hodnota přijatého plnění přesahaje částku 10 000 Kč včetně daně
. V případě splátkového kalendáře podle § 31 ZDPH, pokud součet úplat za jednotlivá zdanitelná plnění uvedená na tomto dokladu přesahuje limit 10 000 Kč včetně daně, bude plátce, který takové zdanitelné plnění přijal, vykazovat úplaty za jednotlivá dílčí plnění samostatně do kontrolního hlášení v části B.2. za období, ve kterém nárok na odpočet uplatnil, s uvedením dne uskutečnění jednotlivých dílčích zdanitelných plnění a s opakovaným uváděním shodného ev. čísla dokladu - splátkového kalendáře. V případě platebního kalendáře podle § 31a ZDPH, pokud součet všech úplat uvedených na tomto dokladu přesahuje limit 10 000 Kč včetně daně, bude plátce, který poskytl takové úplaty a uplatnil nárok na odpočet daně, vykazovat jednotlivé úplaty samostatně do kontrolního hlášení v části B.2. nejdříve za období, do kterého předmětná úplata spadá podle dne přijetí úplaty s opakovaným uváděním ev. čísla dokladu - platebního kalendáře.
PŘÍKLAD
Plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím (DIČ: CZ111111) uzavřel s jiným plátcem (DIČ: CZ333333) dne 4.1.2016 nájemní smlouvu, jejímž předmětem je osobní automobil. Smlouva je uzavřena na dobu 24 měsíců. Na základě nájemní smlouvy byl dohodnut režim tzv. dílčích plnění s tím, že úplaty za jednotlivá dílčí plnění činí 12 100 Kč včetně DPH a každé dílčí plnění se považuje za uskutečněné vždy k 5. dni příslušného kalendářního měsíce. Nájemné za příslušný kalendářní měsíc je splatné vždy k 15. dni kalendářního měsíce. Součástí nájemní smlouvy je splátkový kalendář č. 00016/2016, který nájemce obdržel dne 4.1.2016. V pozici nájemce (příjemce plnění) je fyzická osoba, plátce se čtvrtletním zdaňovacím obdobím. Nájemce používá předmětné vozidlo výhradně k ekonomickým činnostem zakládajícím nárok na odpočet daně v plné výši. Nájemné za měsíc březen 2016 uhradil nájemce pronajímateli po splatnosti, tj. až dne 7.4.2016.
Část A.4. kontrolního hlášení za měsíc leden 2016 - poskytovatel plnění
 I-------I------------I--------------I--------------I--------I-------I--------I I 
Číslo
I
DIČ
I
Ev. číslo
I
DPPD*
I
Základ
I
Daň 1
I
Kód
I I
řádku
I
odběratele
I
daňového
I I
daně 1
I I
režimu
I I I I
dokladu
I I I I
plnění
I I-------I------------I--------------I--------------I--------I-------I--------I I 1. I CZ333333 I 00016/2016 I 05. 01. 2016 I 10 000 I 2 100 I 0 I I-------I------------I--------------I--------------I--------I-------I--------I
Část A.4. kontrolního hlášení za měsíc únor 2016 - poskytovatel plnění
 I-------I------------I--------------I--------------I--------I-------I--------I I 
Číslo
I
DIČ
I
Ev. číslo
I
DPPD*
I
Základ
I
Daň 1
I
Kód
I I
řádku
I
odběratele
I
daňového
I I
daně 1
I I
režimu
I I I I
dokladu
I I I I
plnění
I I-------I------------I--------------I--------------I--------I-------I--------I I 1. I CZ333333 I 00016/2016 I 05. 02. 2016 I 10 000 I 2 100 I 0 I I-------I------------I--------------I--------------I--------I-------I--------I
Část A.4. kontrolního hlášení za měsíc březen 2016 - poskytovatel plnění
 I-------I------------I--------------I--------------I--------I-------I--------I I 
Číslo
I
DIČ
I
Ev. číslo
I
DPPD*
I
Základ
I
Daň 1
I
Kód
I I
řádku
I
odběratele
I
daňového
I I
daně 1
I I
režimu
I I I I
dokladu
I I I I
plnění
I I-------I------------I--------------I--------------I--------I-------I--------I I 1. I CZ333333 I 00016/2016 I 05. 03. 2016 I 10 000 I 2 100 I 0 I I-------I------------I--------------I--------------I--------I-------I--------I
Část B.2. kontrolního hlášení za 1. čtvrtletí 2016 - příjemce plnění
 I-------I------------I--------------I--------------I--------I-------I--------I I 
Číslo
I
DIČ
I
Ev. číslo
I
DPPD*
I
Základ
I
Daň 1
I
Použit
I I
řádku
I
dodavatele
I
daňového
I I
daně 1
I I
poměr
I I I I
dokladu
I I I I I I-------I------------I--------------I--------------I--------I-------I--------I I 1. I CZ111111 I 162016 I 05. 01. 2016 I 10 000 I 2 100 I NE I I-------I------------I--------------I--------------I--------I-------I--------I I 2. I CZ111111 I 162016 I 05. 02. 2016 I 10 000 I 2 100 I NE I I-------I------------I--------------I--------------I--------I-------I--------I I 3. I CZ111111 I 162016 I 05. 03. 2016 I 10 000 I 2 100 I NE I I-------I------------I--------------I--------------I--------I-------I--------I
PŘÍKLAD
Plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím (DIČ: CZ121212) vystavil dne 4.1.2016 jinému plátci (DIČ: CZ343434) platební kalendář (ev. č. PK/152/2016), který obsahuje rozpis celkem 12 plateb (záloh) na dodávku elektřiny na období od 1. 1. do 31.12.2016. Odběratel je povinen provádět se splatností vždy do 10. dne příslušného kalendářního měsíce úhradu zálohy na dodávku elektřiny ve výši 6 050 Kč (z toho základ daně činí 5 000 Kč a DPH ve výši 21% činí 1 050 Kč). Dodavatel a odběratel mají běžný účet vedený u stejné banky. Příjemce plnění, právnická osoba, plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím, používá elektřinu pro účely, kdy má nárok na odpočet v krácené výši (§ 76 ZDPH). Záloha za měsíc leden byla zaplacena odběratelem v měsíci lednu dne 15.1.2016 a tentýž den byla připsána na účet dodavatele. Záloha na dodávku elektřiny za měsíc únor 2016 byla zaplacena odběratelem až dne 4.3.2016 a tentýž den byla připsána na účet dodavatele.
Část A.4. kontrolního hlášení za měsíc leden 2016 - poskytovatel plnění
 I-------I------------I--------------I--------------I--------I-------I--------I I 
Číslo
I
DIČ
I
Ev. číslo
I
DPPD*
I
Základ
I
Daň 1
I
Kód
I I
řádku
I
odběratele
I
daňového
I I
daně 1
I I
režimu
I I I I
dokladu
I I I I
plnění
I I-------I------------I--------------I--------------I--------I-------I--------I I 1. I CZ343434 I PK/152/2016 I 15. 01. 2016 I 5 000 I 1 050 I 0 I I-------I------------I--------------I--------------I--------I-------I--------I
Poznámka:
Zálohu na dodávku elektřiny na měsíc únor 2016 zaplacenou až dne 4.3.2016 uvede dodavatel v kontrolním hlášení v části A.4. za březen 2016 s DPPD* 04.03.2016 a s ev. číslem platebního kalendáře (PK/152/2016).
Část B.2. kontrolního hlášení za měsíc leden 2016 - příjemce plnění
 I-------I------------I--------------I--------------I--------I-------I--------I I 
Číslo
I
DIČ
I
Ev. číslo
I
DPPD*
I
Základ
I
Daň 1
I
Použit
I I
řádku
I
dodavatele
I
daňového
I I
daně 1
I I
poměr
I I I I
dokladu
I I I I I I-------I------------I--------------I--------------I--------I-------I--------I I 1. I CZ121212 I pk1522016 I 15. 01. 2016 I 5 000 I 1 050 I NE I I-------I------------I--------------I--------------I--------I-------I--------I
Poznámka:
Nárok na odpočet ze zálohy na dodávku elektřiny na měsíc únor 2016 zaplacenou až dne 4.3.2016 uvede dodavatel v kontrolním hlášení v části B.2. za březen 2016 s DPPD* 04.03.2016 a s ev. číslem platebního kalendáře (PK/152/2016 nebo pk1522016).
Použité zkratky v části A.4. a B.2. kontrolního hlášení:
„Ev. číslo daňového dokladu“ - evidenční číslo daňového dokladu
„DIČ“ - daňové identifikační číslo ve formátu kód státu a kmenová část bez mezer
„DPPD*“ - datum povinnosti přiznat daň podle § 21 ZDPH „Základ daně 1“ a „Daň 1“ - základ daně a daň odpovídající základní sazbě daně (21%)

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty