Daňové a účetní odpisy automobilů

Vydáno: 18 minut čtení

Vzhledem ke skutečnosti, že se nacházíme v období uzavírání účetního a zdaňovacího období kalendářního roku 2015, bude nutné věnovat opět zvýšenou pozornost odpisům majetku, a to nejenom odpisům daňovým, ale také účetním. V následujícím příspěvku bychom se zaměřili na tuto problematiku u automobilů.

Daňové a účetní odpisy automobilů
Ing.
Zdeněk
Morávek
 
DAŇOVÉ ODPISY
Daňové odpisy
jsou významným daňovým nákladem souvisejícím s provozem automobilu. Právní úprava daňových odpisů je obsažena v § 26 až 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a významná je dále příloha č. 1 ZDP, která obsahuje rozdělení hmotného majetku do odpisových skupin.
Automobil bude z pohledu daňových odpisů představovat
hmotný majetek
, za hmotný majetek se považují samostatné hmotné movité věci, popřípadě soubory hmotných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok. Z pohledu zařazení do hmotného majetku tak bude rozhodující zejména hodnotová hranice 40 000 Kč.
PŘÍKLAD
S. r. o. pořídí nový osobní automobil, jehož kupní cena činí 425 000 Kč. Tento automobil představuje samostatnou hmotnou movitou věc, jejíž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a provozně-technické funkce delší než jeden rok. To znamená, že se jedná o hmotný majetek ve smyslu ZDP, který je nutné daňově odpisovat, a vstupní cena ve výši 425 000 Kč bude do daňových nákladů promítnuta postupně formou daňových odpisů.
PŘÍKLAD
A. s. pořídí ojetý osobní automobil, jehož kupní cena činí 37 500 Kč. V tomto případě tedy není hodnotová hranice hmotného majetku překročena a daňově takovýto majetek odpisován nebude. Pro daňové posouzení tak bude určující jeho účetní režim, resp. pravidla, která bude mít a.s. jako účetní jednotka nastavená pro vedení účetnictví.
Pokud budeme předpokládat, že pro zařazení do dlouhodobého hmotného majetku bude hranice ocenění stanovena stejně, jako je tomu v ZDP, tedy 40 000 Kč, a dále majetek pod tuto hranici ocenění bude představovat zásoby, jak to upravují účetní předpisy, potom bude částka 37 500 Kč představovat daňový náklad v roce pořízení tohoto automobilu.
Pokud by ale měla a.s. stanovena pravidla tak, že by byl tento majetek účetně odpisován, typicky proto, že bude hranice ocenění stanovena nižší, např. na 20 000 Kč, potom by i tyto úče