Legislativní novinky k 30. 12. 2015

Vydáno: 7 minut čtení

Rok 2015 je úspěšně za námi. Byl to rok plný změn, který přinesl rozsáhlé změny v daňových zákonech, jako je kontrolní hlášení a novinky v oblasti DPH, v dani z příjmů nebo novelizaci zákona o účetnictví a souvisejících vyhlášek a předpisů. Stejně jako každý rok, ani rok 2016 nebude legislativně klidným rokem a ačkoliv bych vám všem přála rok bez významných novel, obávám se, že se opět budeme muset ponořit do studia a neustále se učit novým zněním zákonů.

Legislativní novinky k 30. 12. 2015
Ing.
Lenka
Kohanová
partner společnosti Brantl & Partners, s.r.o.
V následujícím článku bychom chtěli stručně shrnout, na jaké novinky se můžeme počátkem tohoto roku těšit. Jedná se o přehled novel, které byly schváleny závěrem roku nebo které zákonodárci nestihli projednat, ale očekává se jejich schválení v průběhu prvních měsíců roku 2016.
Zákonodárci nechystají žádnou velkou novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), nýbrž několik menších novel, které jsou často doprovodné k jiným zákonům. Některé z nich byly již schváleny, převážnou část návrhů zákonů Poslanecká sněmovna nestihla projednat do konce roku a očekává se, že budou schváleny pravděpodobně až v průběhu prvního čtvrtletí roku 2016.
Mezi již schválené změny (novela č. 221/2015 Sb.) patří zúžení definice předškolních zařízení pro účely čerpání slevy na dani, tzv. školkovné. Nově lze uplatnit slevu jen u mateřských školek dle školského zákona a dětských skupin. Do konce roku 2015 zákon definici zařízení neobsahoval a slevu na dani za rok 2015 tedy lze uplatnit na jakékoliv zařízení pečující o děti předškolního věku, které svým charakterem poskytuje péči obdobnou mateřským školám (včetně mateřské školy samotné).
Další změny byly vyvolané novelou zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a to např. zrušení kategorie nehmotného majetku - zřizovacích výdajů. Mikro účetním jednotkám je nově umožněno dosáhnout daňově uznatelné ztráty při prodeji určitých cenných papírů. Novela zákona zavádí také novou rezervu na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do 1.1.2013, kterou novela č. 221/2015 Sb. vložila do zákona o rezervách (zákon č. 593/1992 Sb.). Přechodné ustanovení umožňuje uplatnit předmětnou rezervu již za zdaňovací období započaté v roce 2015.
Další novely ZDP jsou stále v legislativním procesu a sledujeme jejich projednání Poslaneckou sněmovnou:
-
Novela, kterou Poslanecká sněmovna projednává jako sněmovní tisk PS 612, obsahuje nejvýznamnější změnu, a to zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, resp. třetí a každé další, dítě. Daňové zvýhodnění by na druhé dítě mělo být vyšší o 3 600 Kč ročně, tj. roční sleva dosáhne výše 17 004 Kč, a na třetí a další dítě by se sleva na dani zvýšila o 7 200 Kč ročně a celková roční sleva bude činit 20 604 Kč. Tuto novelu Poslanecká sněmovna nestihla projednat do konce roku a zřejmě ji schválí až v lednu, ale přestože je tento návrh novely teprve ve 2. čtení, Ministerstvo financí zaručuje posunutí účinnosti na leden 2016, i když novela nabude účinnosti později.
-
Novela zákona, která je projednávána jako sněmovní tisk PS 514, reaguje na přijetí zákona o elektronické evidenci tržeb a zavádí novou slevu na dani z příjmů fyzických osob ve výši 5 000 Kč pro poplatníky, kteří vykazují dostatečný dílčí daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti a začnou elektronicky evidovat tržby. Tuto slevu bude možné uplatnit poprvé v roce, kdy vznikne povinnost evidovat tržby.
-
Novela, která je projednávána jako sněmovní tisk PS 494, je doprovodným zákonem k ukončení programu důchodového spoření a má zavést osvobození převedených příspěvků účastníka zrušeného třetího pilíře důchodového spoření. Novelou se rozšiřuje v § 4 odst. 1 písm. l) ZDP osvobození penzí o penze s výplatou sjednanou alespoň na dobu 10 let (dosud se osvobození vztahovalo jen při sjednání penze na dobu neurčitou) a ve stejném ustanovení budou osvobozeny i prostředky účastníka důchodového spoření. Účastníci se budou moci rozhodnout, zda budou chtít prostředky vyplatit nebo převést na svoji smlouvu o doplňkovém penzijním spoření nebo penzijním připojištění (III. pilíř). Prostředky, o které se účastníci nepřihlásí, penzijní společnost převede na účet určený finanční správou.
-
Novela tzv. branného zákona vedená jako sněmovní tisk PS 455 upravuje osvobození od daně z příjmů fyzických osob dle § 4 odst. 1 písm. m), tj. např. vojáků v aktivní záloze.
-
Novela zákona o prokazování původu majetku, která je projednávána jako sněmovní tisk PS 571, je stále ještě v 1. čtení v Poslanecké sněmovně a měla by zavést dodaňování neprokázaného majetkového přírůstku daní z příjmů.
-
Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu vedená jako sněmovní tisk PS 571, která se nachází taktéž v 1. čtení v Poslanecké sněmovně, má do ZDP zavést sjednocení zdanění otevřeného a uzavřeného podílového fondu.
 
STRUČNÝ PŘEHLED NOVINEK
-
Vyhláška č. 344/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s určenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků - tato vyhláška mění u několika desítek katastrálních území ceny rozhodné pro stanovení základu daně ze zemědělských pozemků.
-
Dne 21.12.2015 zveřejnilo Generální finanční ředitelství dlouho očekávanou Informaci k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí v souvislosti s novelou zákona o DPH č. 260/2014 Sb., a to z důvodu změn v ustanoveních § 56 a 56a zákona o DPH. Tato ustanovení nabyla účinnosti 1.1.2016 a vyvolávají spoustu výkladových problémů.
-
V databázi aktuálních daňových tiskopisů na stránkách daňového portálu byl zveřejněn tiskopis přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2015 (vzor č. 26) včetně vysvětlivek. Tiskopis pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015 (vzor č. 22) zveřejněn stále nebyl, ale je již dostupný v aplikaci EPO pro elektronická podání.
-
V roce 2015 vstoupily v platnost smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Kolumbijskou republikou a Pákistánskou islámskou republikou. Obě tyto nové smlouvy se začnou aplikovat od roku 2016.
-
Mezinárodní výměna informací o finančních účtech - výměna informací o zahraničních účtech českých občanů (daňových rezidentů) - bude v roce 2016 rozšířena na dalších několik desítek států. Česká finanční správa bude mít k dispozici podrobné informace o zůstatcích na účtech českých daňových poplatníků v zahraničí bez nutnosti podstupovat proces získání informací na základě individuální žádosti. Tímto krokem by mělo dojít ke zrychlení a zefektivnění některých daňových řízení.
-
Od 1.1.2016 už nebudou moci poplatníci (nebo jejich zástupci), kteří mají zpřístupněnou datovou schránku nebo mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, podávat přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, žádosti o zrušení registrace, řádná daňová přiznání a dodatečná daňová přiznání, hlášení a vyúčtování datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu a dodatečně je do 5 dnů potvrzovat v listinné formě tzv. e-tiskopisem. Přechodné období, po které to možné bylo, skončilo 31. prosince 2015. Možnost potvrzovat elektronická podání tzv. e-tiskopisem zůstává nadále zachována pro některé případy, a to zejména pro podání na DPH.