Kontrolní hlášení v příkladech, 1. část

Vydáno: 12 minut čtení

V minulém příspěvku (Účetnictví v praxi č. 11/2015, s. 32) byly řešeny odpovědi na základní otázky týkající se kontrolního hlášení, které představuje s účinností od 1.1.2016 pro plátce nové povinnosti v oblasti DPH. Cílem tohoto příspěvku je blíže se seznámit s obsahem kontrolního hlášení, a to s využitím příkladů, které se budou v praxi plátci nejčastěji vyskytovat.

Kontrolní hlášení v příkladech
Ing.
Dagmar
Fitříková
 
PŘIPOMENUTÍ ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL
Kontrolní hlášení je specifický druh podání (daňového tvrzení), které stejně jako daňové přiznání k DPH vychází ze záznamní evidence ve smyslu § 100 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). S účinností od 1.1.2016 je plátce povinen podávat kontrolní hlášení samostatně v předepsaném formátu a elektronicky. Součástí kontrolního hlášení jsou i údaje týkající se režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění podle § 92a ZDPH, a proto
s účinností od 1.1.2016 odpadá plátcům povinnost podávat samostatně výpis z evidence pro daňové účely.
Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením je upraven od 1.1.2016 v § 101g ZDPH. Porušením povinnosti spojené s kontrolním hlášením se plátce vystavuje riziku uložení sankce ve smyslu § 101h ZDPH.
 
OBSAH KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ
Kontrolní hlášení obsahuje samostatné oddíly A, B a C. Oddíl A kontrolního hlášení je dále členěn na části A.1. až A.5. V oddíle A uvádí plátce údaje týkající se plnění, u kterých je povinen přiznat daň a údaje za uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a ZDPH. Oddíl B je určen pro vykazování přijatých zdanitelných plnění s místem plnění v tuzemsku, u kterých plátce uplatňuje nárok na odpočet daně včetně přijatých zdanitelných plnění v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a ZDPH. Část C kontrolního hlášení umožňuje kontrolu souhrnu údajů uváděných v kontrolním hlášení ve vazbě na údaje uvedené v příslušných řádcích a sloupcích daňového přiznání k DPH.
 
PRAKTICKÝ POSTUP
S využitím příkladů, které se v praxi plátců často vyskytují, je dále vysvětlen postup při vyplňování jednotlivých částí kontrolního hlášení. Každý příklad bude řešen souběžně u obou plátců, tj. u poskytovatele i příjemce plnění. V tomto příspěvku se zaměříme zejména na zdanitelná plnění, která podléhají režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle . Tato plnění je povinen uvádět plátce, který zdanitelné plnění uskutečnil v části A.1., a plátce, který je v pozici příjemce zdanitelného plnění, v části B.1.
 
Část A.1.
V části A.1. kontrolního hlášení uvádí plátce údaje týkající se uskutečněných zdanitelných plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a ZDPH. Plátce, který je v pozici poskytovatele takového plnění, uvede
v části A.1. kontrolního hlášení
údaje za každé jednotlivé zdanitelné plnění uskutečněné v režimu přenesení daňové povinnosti. Souhrn těchto plnění za zdaňovací období odpovídá
řádku 25 daňového přiznání k DPH.
 
Část B.1.
V části B.1. kontrolního hlášení uvádí plátce údaje týkající se uskutečněných zdanitelných plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a ZDPH. Plátce, který je v pozici příjemce takového plnění, uvede v
části B.1. kontrolního hlášení
údaje za každé jednotlivé zdanitelné plnění uskutečněné v jeho prospěch v režimu přenesení daňové povinnosti. Souhrn těchto plnění za zdaňovací období odpovídá údajům vykazovaným v
řádcích 10 a 11 daňového přiznání k DPH.
PŘÍKLAD
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněné v roce 2015 - daňový doklad vystaven v roce 2016
Plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím (DIČ: CZ111222) uskutečnil dne 30.12.2015 ve prospěch jiného plátce (DIČ: CZ333444) dodání videoherních konzolí za celkovou cenu 150 000 Kč. Příjemce plnění je plátcem s měsíčním zdaňovacím obdobím. Daňový doklad č. VF00012016 byl vystaven 4.1.2016 a příjemce plnění jej obdržel 7.1.2016.
Postup u poskytovatele a příjemce plnění:
Povinnosti týkající se kontrolního hlášení platí s účinností od 1.1.2016, tzn. že se vztahují na zdanitelná plnění uskutečněná od uvedeného data. Uskutečněné zdanitelné plnění poskytovatel ani příjemce v kontrolním hlášení neuvádí, protože k jeho uskutečnění došlo v roce 2015. Poskytoval i příjemce plnění uvedou údaje ve výpise z evidence pro daňové účely za prosinec 2015.
PŘÍKLAD
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněné v roce 2016
Plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím (DIČ: CZ111222) uskutečnil dne 8.1.2016 ve prospěch jiného plátce (DIČ: CZ333444) stavební práce, které spadají do režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku a které podléhají základní sazbě daně. Celková sjednaná cena činila 40 000 Kč. Příjemcem plnění je fyzická osoba, plátce se čtvrtletním zdaňovacím obdobím. Daňový doklad č. VF00092016 byl vystaven 14.1.2016 a příjemce plnění jej obdržel 18.1.2016.
Postup u poskytovatele plnění:
Část A.1. kontrolního hlášení za měsíc leden 2016
 I-------I----------------I----------------I--------------I-------------I----------I I 
Číslo
I
DIČ
I
Ev. číslo
I
DUZP
I
Základ
I
Kód
I I
řádku
I
odběratele
I
daňového
I I
daně
I
předmětu
I I I I
dokladu
I I I
plnění
I I-------I----------------I----------------I--------------I-------------I----------I I 1 I CZ333444 I VF00092016 I 08. 01. 2016 I 40 000 I 4 I I-------I----------------I----------------I--------------I-------------I----------I
Postup u příjemce plnění:
Část A.1. kontrolního hlášení za 1. čtvrtletí 2016
 I-------I------------I------------I--------------I-----------I---------I----------I I 
Číslo
I
DIČ
I
Ev. číslo
I
DUZP
I
Základ
I
Daň 1
I
Kód
I I
řádku
I
dodavatele
I
daňového
I I
daně 1
I I
předmětu
I I I I
dokladu
I I I I
plnění
I I-------I------------I------------I--------------I-----------I---------I----------I I 1 I CZ111222 I VF00092016 I 08. 01. 2016 I 40 000 I 8 400 I 4 I I-------I------------I------------I--------------I-----------I---------I----------I
PŘÍKLAD
Záloha na plnění v režimu přenesení daňové povinnosti s uskutečněním plnění v jiném zdaňovacím období
Plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím (DIČ: CZ111222) přijal dne 25.1.2016 zálohu ve výši 200 000 Kč na dodání ocelových profilů (kód nomenklatury celního sazebníku 7304). K dodání zboží ve prospěch jiného plátce (DIČ: CZ333444) došlo dne 29.2.2016. Příjemcem plnění je právnická osoba, plátce se čtvrtletním zdaňovacím obdobím. Daňový doklad č. VF00252016 byl vystaven 1.3.2016 na celkovou částku 250 000 Kč. Doplatek sjednané ceny po odečtení zálohy činil 50 000 Kč.
Postup u poskytovatele plnění:
Část A.1. kontrolního hlášení za měsíc únor 2016
 I-------I----------------I----------------I--------------I-------------I----------I I 
Číslo
I
DIČ
I
Ev. číslo
I
DUZP
I
Základ
I
Kód
I I
řádku
I
odběratele
I
daňového
I I
daně
I
předmětu
I I I I
dokladu
I I I
plnění
I I-------I----------------I----------------I--------------I-------------I----------I I 1 I CZ333444 I VF00252016 I 29. 02. 2016 I 250 000 I 13 I I-------I----------------I----------------I--------------I-------------I----------I
Poznámka:
Úplata přijatá před uskutečněním zdanitelného plnění, které podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, se v kontrolním hlášení neuvádí.
Postup u příjemce plnění:
Část B.1. kontrolního hlášení za měsíc únor 2016
 I-------I------------I------------I--------------I-----------I---------I----------I I 
Číslo
I
DIČ
I
Ev. číslo
I
DUZP
I
Základ
I
Daň 1
I
Kód
I I
řádku
I
dodavatele
I
daňového
I I
daně 1
I I
předmětu
I I I I
dokladu
I I I I
plnění
I I-------I------------I------------I--------------I-----------I---------I----------I I 1 I CZ111222 I VF00252016 I 29. 02. 2016 I 250 000 I 52 500 I 13 I I-------I------------I------------I--------------I-----------I---------I----------I
Poznámka:
Úplata poskytnutá před uskutečněním zdanitelného plnění, které podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, se v kontrolním hlášení neuvádí. Příjemcem plnění je právnická osoba, pro kterou je sledovaným obdobím kalendářní měsíc, a proto je povinna údaje o přijatém zdanitelném plnění v režimu přenesení daňové povinnosti uvést v kontrolním hlášení za únor 2016 s tím, že tyto údaje uvede v daňovém přiznání za 1. čtvrtletí 2016.
PŘÍKLAD
Cena za plnění v režimu přenesení daňové povinnosti sjednaná v cizí měně
Plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím (DIČ: CZ111222) uskutečnil dne 29.2.2016 ve prospěch jiného plátce (DIČ: CZ333444) stavební práce, které spadají do režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku a které podléhají základní sazbě daně. Celková sjednaná cena činí 100 000 EUR. Příjemcem plnění je právnická osoba, plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím. Daňový doklad č. VF00262016 byl vystaven 29.2.2016 a příjemce plnění jej obdržel 29.2.2016. Poskytovatel plnění (dodavatel) používá pro účely přepočtu cizí měny tzv. pevný kurs (kurs ČNB k prvnímu pracovnímu dni v daném čtvrtletí). Příjemce plnění (odběratel) používá pro účely přepočtu cizí měny denní kurs ČNB. Dodavatel je povinen přiznat uskutečnění zdanitelného plnění v daňovém přiznání i v kontrolním hlášení, a to v české měně. Odběrateli vzniká povinnost přiznat daň na výstupu. Při přepočtu cizí měny postupuje dodavatel a odběratel ve shodě s § 4 odst. 5 ZDPH.
Poznámka:
Níže uvedený postup při přepočtu cizí měny u dodavatele a odběratele vychází z ustanovení § 4 odst. 5 a § 29 odst. 1 písm. j) a l) a ze znění § 92a ZDPH a není dosud podpořen výkladem GFŘ.
Postup u poskytovatele plnění:
Část A.1. kontrolního hlášení za měsíc únor 2016
 I-------I----------------I----------------I--------------I-------------I----------I I 
Číslo
I
DIČ
I
Ev. číslo
I
DUZP
I
Základ
I
Kód
I I
řádku
I
odběratele
I
daňového
I I
daně
I
předmětu
I I I I
dokladu
I I I
plnění
I I-------I----------------I----------------I--------------I-------------I----------I I 1 I CZ333444 I VF00262016 I 29. 02. 2016 I 2 701 000 I 4 I I-------I----------------I----------------I--------------I-------------I----------I
Poznámka:
Plátce - dodavatel používá pro účely přepočtu cizí měny pevný kurs ČNB k prvnímu pracovnímu dni v daném čtvrtletí (stanoveno vnitřní směrnicí účetní jednotky). Kurs ČNB ke dni 4.1.2016, tj. pevný kurs k prvnímu dni 1. čtvrtletí 2016, činí 27,01 Kč/EUR. Uvedený kurs použije plátce - dodavatel jako osoba provádějící přepočet v souvislosti se splněním povinnosti přiznat uskutečnění zdanitelného plnění.
Postup u příjemce plnění:
Část A.1. kontrolního hlášení za měsíc únor 2016
 I-------I------------I------------I--------------I-----------I---------I----------I I 
Číslo
I
DIČ
I
Ev. číslo
I
DUZP
I
Základ
I
Daň 1
I
Kód
I I
řádku
I
dodavatele
I
daňového
I I
daně 1
I I
předmětu
I I I I
dokladu
I I I I
plnění
I I-------I------------I------------I--------------I-----------I---------I----------I I 1 I CZ111222 I VF00262016 I 29. 02. 2016 I 2 607 000 I 547 470 I 4 I I-------I------------I------------I--------------I-----------I---------I----------I
Poznámka:
Plátce - odběratel používá pro účely přepočtu cizí měny denní kurs ČNB (stanoveno vnitřní směrnicí účetní jednotky). Kurs ČNB ke dni 29.2.2016 činí 26,07 Kč/EUR. Uvedený kurs použije plátce - odběratel jako osoba provádějící přepočet v souvislosti se splněním povinnosti přiznat daň u přijatého zdanitelného plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce.
 
Část A.2.
V části A.2. kontrolního hlášení uvádí plátce údaje týkající se přijatých zdanitelných plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 108 odst. 1 písm. b) a c) ZDPH. Vznik povinnosti přiznat daň pro tyto případy upravuje § 24 a 25 ZDPH.
PŘÍKLAD
Dne 8.1.2016 byla plátci, právnické osobě se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, poskytnuta služba (stavební práce s místem plnění v tuzemsku) osobou registrovanou k DPH na Slovensku (VAT ID: SK123456). Sjednaná cena činila 70 000 Kč. Stavební práce byly provedeny na dokončeném bytovém domě v prostoru pronajatém jinému plátci.
Postup u příjemce plnění:
Část A.2. kontrolního hlášení za měsíc leden 2016
 I-------I----------------I----------------I--------------I-------------I----------I I 
Číslo
I
Identifikace
I
Ev. číslo
I
DPPD
I
Základ
I
Daň 2
I I
řádku
I
dodavatele
I
daňového
I I
daně 2
I
(první
I I I
(VAT ID)
I
dokladu
I I
(první
I
snížená
I I I I I I
snížená
I
sazba)
I I I I I I
sazba DPH)
I I I-------I----------------I----------------I--------------I-------------I----------I I 1 I SK123456 I 102016 I 08. 01. 2016 I 70 000 I 10 500 I I-------I----------------I----------------I--------------I-------------I----------I
PŘÍKLAD
Dne 15.1.2016 byla plátci, právnické osobě s měsíčním zdaňovacím obdobím, poskytnuta poradenská služba zahraniční osobou se sídlem ve Švýcarsku. Sjednaná cena v přepočtu na Kč činila 50 000.
Postup u příjemce plnění:
Část A.2. kontrolního hlášení za měsíc leden 2016
 I-------I----------------I----------------I--------------I------------I-----------I I 
Číslo
I
Identifikace
I
Ev. číslo
I
DPPD
I
Základ
I
Daň 1
I I
řádku
I
dodavatele
I
daňového
I I
daně 1
I
(základní
I I I
(VAT ID)
I
dokladu
I I
(základní
I
sazba
I I I I I I
sazba DPH
) I
DPH)
I I-------I----------------I----------------I--------------I------------I-----------I I 1 I I 201600025 I 15. 01. 2016 I 50 000 I 10 500 I I-------I----------------I----------------I--------------I------------I-----------I
Poznámka:
Poskytovatelem plnění je osoba, která není registrována k DPH v EU, proto plátce část vyčleněnou pro identifikaci dodavatele nevyplňuje
Použité zkratky:
DUZP - datum uskutečnění zdanitelného plnění
DPPD - datum povinnosti přiznat daň podle § 24 ZDPH
 
Část A.3.
Část A.3. kontrolního hlášení je určena k uvádění údajů týkajících se dodávek ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle § 92 ZDPH. Tato plnění se vyskytují pouze u úzké skupiny plátců. Většina plátců tato specifická plnění neuskutečňuje, a proto nebude část A.3. kontrolního hlášení vyplňovat.
V dalším příspěvku se budeme věnovat zdanitelným plněním, které plátce - poskytovatel plnění uvádí v části A.4. nebo A.5. a plátce - příjemce plnění v části B.2. nebo B.3. kontrolního hlášení.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty