Kontrolní hlášení - připravte se na novou povinnost plátce DPH v roce 2016

Vydáno: 16 minut čtení

V rámci novely zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), provedené zákonem č. 360/2014 Sb. byla s účinností od 1.1.2016 do stávající úpravy ZDPH doplněna nová ustanovení § 101c až 101i . Cílem tohoto příspěvku je shrnutí základních pravidel týkajících se nových povinností plátce DPH a upozornění na zdroje informací týkající se kontrolního hlášení.

Kontrolní hlášení - připravte se na novou povinnost plátce DPH v roce 2016
Ing.
Dagmar
Fitříková
Dosavadní povinnosti nepeněžité povahy v oblasti DPH spočívající v podání daňového přiznání k DPH a souhrnného hlášení se s účinností
od 1.1.2016
rozšíří o nový institut, o tzv.
kontrolní hlášení
. Kontrolní hlášení je specifický druh podání (daňového tvrzení), které je plátce povinen od uvedeného data podávat samostatně v předepsaném formátu a elektronicky. Vzhledem k tomu, že součástí kontrolního hlášení jsou i údaje týkající se režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, odpadá plátcům s účinností od 1.1.2016 povinnost podávat samostatně výpis z evidence pro daňové účely. Tato povinnost je s platností
do 31.12.2015
upravena . Nové povinnosti týkající se kontrolního hlášení budou spojeny nejen s úpravami softwaru, který plátce využívá ke zpracování daňového přiznání k DPH, ale i s přijetím konkrétních opatření, jejichž účelem bude zajistit správné vyplnění a podání kontrolního hlášení.
 
INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ
Informace týkající se kontrolního hlášení jsou veřejně přístupné na úvodní stránce webu Finanční správy ČR s využitím odkazu „Kontrolní hlášení DPH“. Informace o webové službě pro elektronická podání jsou k dispozici v sekci „Dokumentace“ na stránkách Daňového portálu, popř. na stránkách ePodpora (http://www.financnisprava. cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/ kontrolni-hlaseni-DPH).
Jedná se zejména o tyto informace a dokumenty:
-
Základní informace ke kontrolnímu hlášení (zveřejněno 14.5.2015). Dokument obsahuje stručné informace týkající se otázek, kdo a kdy podává kontrolní hlášení, formy a náležitosti, přehled sankcí při nepodání kontrolního hlášení.
-
Předběžné informace k vyplnění kontrolního hlášení verze č. 1 (zveřejněno 12.5.2015).
-
Kontrolní hlášení - vzor č. 2 (verze k 17.7.2015).
-
Kontrolní hlášení - nové struktury XML souborů (zveřejněno 17.7.2015).
-
Přehled změn k 17.7.2015 - verze č. 2 (zveřejněno 17.7.2015). Dokument obsahuje přehled změn oproti verzi č. 1 zveřejněné 12.5.2015.
-
Předběžné informace k vyplnění kontrolního hlášení - verze č. 2
(zveřejněno 17.7.2015). Rozsáhlý dokument týkající se kontrolního hlášení s výkladem k aplikaci jednotlivých ustanovení . Součástí tohoto dokumentu je upozornění, že jeho obsah může být doplňován a měněn do 31.12.2015.
-
Odpovědi na dotazy (zveřejněno 11.8.2015). Text této informace bude s největší pravděpodobností průběžně doplňován.
Poznámka redakce:
Výše uvedený přehled odpovídá stavu k 15.10.2015.
Dotazy týkající se kontrolního hlášení je možné směřovat na speciální e-mailovou adresu zřízenou pro tyto účely Generálním finančním ředitelstvím (dále jen „GFŘ“) nebo na zvláštní tel. čísla zřízená rovněž k tomuto účelu.
 
SHRNUTÍ ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL
Povinnosti týkající se kontrolního hlášení jsou s účinností
od 1.1.2016
upraveny v ustanoveních , ve znění platném od 1.1.2016. Součástí právní úpravy postihující kontrolní hlášení je vymezení okruhu plátců, kteří jsou povinni podat toto specifické podání včetně stanovení pravidel týkajících se způsobu, formy a lhůt pro jeho podání. Postup při nesplnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením a sankční postihy za porušení těchto povinností upravuje s účinností od 1.1.2016 ustanovení , ve znění platném od 1.1.2016.
 
Kdo je povinen podat kontrolní hlášení?
Povinnost podat kontrolní hlášení se vztahuje z obecného pohledu na všechny osoby registrované k DPH v tuzemsku jako plátci daně bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o tuzemský nebo zahraniční subjekt. Za skupinu spojených osob podává kontrolní hlášení zastupující člen skupiny. Kontrolní hlášení za společnost (dříve „sdružení bez právní subjektivity“) podává určený společník, který vede evidenci pro účely DPH za společnost, a podle osoby určeného společníka se určují i lhůty pro podání kontrolního hlášení. Pokud však uskutečňují členové společnosti ekonomickou činnost i mimo společnost a splní některou z podmínek vymezených v , ve znění platném od 1.1.2016 (viz níže uvedený přehled), vzniká jim povinnost podat kontrolní hlášení samostatně za svoji činnost.
Okruh plátců, na něž se s účinností od 1.1.2016 vztahuje povinnost podat kontrolní hlášení, vyplývá z úpravy obsažené v § 101c písm. a) až c) ZDPH, ve znění platném od 1.1.2016. V zásadě je povinen od uvedeného data podat kontrolní hlášení každý plátce, který:
-
uskutečnil zdanitelné plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
-
přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytnul úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
-
uskutečnil plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato.
Z výše uvedeného přehledu lze vymezit
okruh osob, na které se povinnost podat kontrolní hlášení nevztahuje.
Jedná se o:
-
osoby, které nejsou plátcem DPH,
-
osoby, které nejsou identifikovanou osobou,
-
plátce, který neuskutečnil ani nepřijal za sledované období žádné plnění a nepřijal
ani neposkytl na toto plnění úplatu; ve vztahu k přijatým zdanitelným plněním není rozhodující samotné přijetí (resp. uskutečnění) zdanitelného plnění plátcem, který je v pozici příjemce plnění, ale skutečnost, zda plátce
uplatňuje ve sledovaném období nárok na odpočet daně
z přijatých plnění v běžném režimu,
-
plátce uskutečňující pouze plnění osvobozená od daně
bez nároku na odpočet daně podle § 51 ZDPH (např. poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční činnosti, penzijní činnosti, pojišťovací činnosti, dodání a nájem vybraných nemovitých věcí, výchova a vzdělávání, zdravotní služby a dodání zdravotního zboží, sociální pomoc a provozování loterií a jiných podobných her atd.).
Na rozdíl od daňového přiznání k DPH není plátce povinen podat „nulové“ kontrolní hlášení.
 
Náležitosti kontrolního hlášení
Pokud se týče náležitostí kontrolního hlášení, úprava obsažená , ve znění platném od 1.1.2016, se omezuje pouze na konstatování, že v kontrolním hlášení je plátce povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daně. Podrobné informace k postupu při sestavení kontrolního hlášení jsou obsaženy v informacích GFŘ zveřejněných na webových stránkách Finanční správy ČR. Výkaz kontrolního hlášení se sestává ze tří částí (část A, B a C):
-
Část A - v této části plátce uvádí údaje týkající se plnění, u kterých je povinen přiznat daň, a uskutečněná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti.
-
Část B - v této části plátce uvádí údaje týkající se přijatých plnění s místem plnění v tuzemsku.
-
Část C - zde jsou uvedeny kontrolní řádky na daňové přiznání k DPH.
 
Daňové přiznání k DPH a jeho vazba na kontrolní hlášení
Kontrolní hlášení nenahrazuje daňové přiznání, jedná se o institut zcela specifický. Podkladem pro sestavení daňového přiznání k DPH je tzv. záznamní evidence pro účely DPH podle § 100 ZDPH. Z evidence pro účely DPH, kterou jsou plátci daně povinni vést i podle současně platné úpravy obsažené v § 100 ZDPH, vychází i kontrolní hlášení. Vazba mezi údaji uváděnými v daňovém přiznání k DPH a v kontrolním hlášení vyplývá z níže uvedeného přehledu. Povinnost podat kontrolní hlášení se váže ke vzniku jedné z níže uvedených skutečností, které plátce uvádí v daňovém přiznání k DPH za příslušné období, a to k:
-
uskutečnění zdanitelného plnění
s místem plnění v tuzemsku, nebo přijetí úplaty přede dnem uskutečnění tohoto plnění (vazba na řádky
1, 2 nebo 25
daňového přiznání k DPH),
-
přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytnutí úplaty přede dnem uskutečnění tohoto plnění (vazba na řádky
40, 41 nebo 10 a 11
daňového přiznání k DPH)
nebo přijetí plnění, u nichž příjemci, plátci, vzniká povinnost přiznat daň
podle § 108 odst. 1 písm. b) a c) ZDPH (vazba na řádky
3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13
daňového přiznání k DPH),
-
ve zvláštním režimu pro investiční zlato:
-
k přijetí zprostředkovatelské služby, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5 ZDPH,
-
uskutečnění dodání investičního zlata osvobozeného od daně, u kterého má plátce nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c) ZDPH, nebo
-
investiční zlato vyrobené nebo zlato přeměněné na investiční zlato dle § 92 odst. 7 ZDPH.
PŘÍKLAD
Plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím přijal v měsíci lednu 2016 od obchodní společnosti poradenskou službu. K uskutečnění zdanitelného plnění došlo dne 31.1.2016. Daňový doklad na takto poskytnutou službu byl vystaven dne 4.2.2016. Poskytoval služby je povinen podle § 21 ZDPH přiznat daň za takto poskytnutou službu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ke dni 31.1.2016. Příjemce služby je oprávněn ve shodě s § 73 odst. 1 písm. a) ZDPH uplatnit nárok na odpočet daně nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období únor 2016. Údaje o poskytnuté službě je plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, povinen uvést v kontrolním hlášení za leden 2016. Plátce, který zdanitelné plnění přijal a nárok na odpočet daně uplatnil v daňovém přiznání k DPH za únor 2016, uvede údaje o přijaté službě v kontrolním hlášení za únor 2016.
Schéma č. 1 (vazba mezi kontrolním hlášením a DAP k DPH)
 I----------------------------------------------------I----------------------------------------------------I I                
Kontrolní hlášení
I
Daňové přiznání k DPH
I I----------------------------------------------------I----------------------------------------------------I I
Část A.1.
- základ daně u uskutečněných I
Řádek 25
- základ daně. I I zdanitelných plnění v režimu přenesení daňové I I I povinnosti podle § 92a ZDPH. I I I----------------------------------------------------I----------------------------------------------------I I
Část A.2.
- základ daně a daň podle sazeb daně - I
Řádky 3, 4, 5, 6, 9, 12, a 13
- základ daně a daň I I povinnost přiznat daň podle § 24 a 25 ZDPH. I podle sazeb daně. I I----------------------------------------------------I----------------------------------------------------I I
Část A.3.
- hodnota osvobozeného plnění (zvláštní I
Řádek 26
- základ daně; v řádku 26 daňového I I režim pro investiční zlato podle § 92 ZDPH). I přiznání k DPH uvádí plátce kromě plnění podle I I I § 92 ZDPH i další uskutečněná plněná jako např. I I I plnění ve smyslu § 24a, 67, 69, 70, 89 a 90 ZDPH, I I I která se v kontrolním hlášení neuvádí. I I----------------------------------------------------I----------------------------------------------------I I
Část A.4.
- základ daně a daň (10% , 15% a 21% ) I
Řádek 1
- základ daně a daň (21% ) a
řádek 2
- I I u jednotlivých uskutečněných plnění s hodnotou nad I základ daně a daň (15% a 10% ); v případě opravy I I 10 000 Kč včetně DPH včetně všech provedených I podle § 44 vazba i na řádek 33. I I oprav podle § 44 ZDPH bez ohledu na jejich výši I I I (zde neplatí limit 10 000 Kč). I I I----------------------------------------------------I----------------------------------------------------I I
Část A.5.
- základ daně a daň včlenění podle sazeb I
Řádek 1
- základ daně a daň (21% ) a
řádek 2
- I I daně (10% , 15% a 21% ) a souhrnně za všechna I základ daně a daň (15% a 10% ). I I plnění; tato část je vyčleněna pro ostatní I I I uskutečněná zdanitelná a přijaté úplaty I I I s povinností přiznat daň podle I I I § 108 odst. 1 písm. a) ZDPH s hodnotou do 10 000 I I I Kč včetně DPH nebo plnění, u nichž nevznikla I I I povinnost přiznat daň. I I I----------------------------------------------------I----------------------------------------------------I I
Část B.1.
- základ daně a daň podle sazeb daně (21 I
Řádek 10
- základ daně a daň (21% ) a
řádek 11
- I I % a 15% ) u přijatých zdanitelných plnění v režimu I základ daně a daň (15% ). I I přenesení daňové povinnosti podle § 92a ZDPH. I I I----------------------------------------------------I----------------------------------------------------I I
Část B.2.
- základ daně a daň (10% , 15% a 21% ) I
Řádek 40
- základ daně a daň (21% ) a
řádek 41
- I I u jednotlivých přijatých zdanitelných plnění nebo I základ daně a daň (10% , 15% ). I I poskytnutých úplat s hodnotou nad 10 000 Kč včetně I I I DPH včetně všech přijatých oprav podle § 44 ZDPH I I I bez ohledu na jejich výši (zde neplatí limit I I I 10 000 Kč). I I I----------------------------------------------------I----------------------------------------------------I I
Část B.3.
- základ daně a daň včlenění podle sazeb I
Řádek 40
- základ daně a daň (21% ) a
řádek 41
- I I daně (10% , 15% a 21% ) a souhrnně za všechna I základ daně a daň (10% , 15% ). I I přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty; I I I tato část je vyčleněna pro ostatní přijatá I I I zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých I I I příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně podle I I I § 73 odst. 1 písm. a) ZDPH s hodnotou do 10 000 I I I včetně DPH. I I I----------------------------------------------------I----------------------------------------------------I
 
Typy kontrolního hlášení ve vazbě na lhůtu pro jeho podání
-
Kontrolní hlášení
(řádné) je povinen podat
plátce, který je právnickou osobou
, a to ve lhůtě do 25. dne po skončení kalendářního měsíce.
-
Kontrolní hlášení
(řádné) je povinen
podat plátce, který je fyzickou osobou
, a to ve lhůtě pro podání daňového přiznání k DPH (tj. do 25. dne po skončení kalendářního měsíce nebo čtvrtletí podle zdaňovacího období).
-
Opravné kontrolní hlášení
je povinen
podat plátce
před uplynutím lhůty pro podání kontrolního hlášení (řádného). Toto podání nahrazuje původní podání, k němuž se podání opravného kontrolního hlášení nepřihlíží. Postup je obdobný jako v případě podání opravného daňového přiznání k DPH.
-
Následné kontrolní hlášení
je povinen
podat plátce
do 5 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných nebo neúplných údajů. V následném kontrolním hlášení plátce neuvádí pouze rozdíl proti dříve podanému hlášení, ale je nutné je znovu podat, tj. jako úplné kontrolní hlášení se všemi údaji s promítnutím všech oprav.
Podle § 101e odst. 3 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2016, nelze lhůty pro podání kontrolního hlášení prodloužit. Nesplnění zákonných lhůt pro podání bude ze strany správce daně sankcionováno.
Následné kontrolní hlášení - datum zjištění
Lhůta pro podání následného kontrolního hlášení se odvíjí od data zjištění nesprávných nebo neúplných údajů. Řada plátců využívá pro interní potřeby tzv. vnitřní směrnice (např. pro oběh účetních dokladů nebo vnitřní směrnice zaměřené speciálně na daňové doklady ve vazbě na DPH). S cílem
eliminovat
rizika vyměření sankce za nesplnění lhůty pro podání následného kontrolního hlášení lze doporučit, aby předmětné vnitřní směrnice s účinností od 1.1.2016 obsahovaly i postup při řešení situací vedoucích k podání následného kontrolního hlášení včetně stanovení okamžiku zjištění důvodu pro toto podání a určení osoby odpovědné za řešení takového případu.
 
Způsob podání kontrolního hlášení
Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně v předepsaném formátu a struktuře (§ 101d odst. 2 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2016). Kontrolní hlášení lze podat prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) na stránkách Daňového portálu a také prostřednictvím datové schránky s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se přihlašuje do datové schránky. Pokud bude schválen doprovodný zákon o elektronické evidenci tržeb v navrhovaném znění (sněmovní tisk č. 514), bude možné podat daňové přiznání k DPH, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení a další vymezená podání podle navrhovaného znění § 101a odst. 3, a to elektronicky pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně:
a)
podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,
b)
odeslanou prostřednictvím datové schránky,
c)
s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
nebo
d)
dodatečně potvrzenou za podmínek uvedených v daňovém řádu (zákon č. 280/2009 Sb.).
Struktura pro podání kontrolního hlášení (XML)
Pro účely podání kontrolního hlášení v předepsaném formátu a struktuře (XML) je možné využít formulář aplikace EPO, který je k dispozici na stránkách www.daneelektronicky.cz a který obsahuje nápovědy, pomůcky k vyplňování, číselníky apod. Plátci, kteří budou vytvářet XML soubory s podáním kontrolního hlášení ve vlastní aplikaci, mohou využít k tomuto účelu popis XML struktury veřejně přístupný na webových stránkách Finanční správy ČR. Při řešení technických dotazů týkajících se struktury kontrolního hlášení je možné využít Technickou podporu aplikací Daňového portálu na adrese: http://epodpora.mfcr.cz/index.html.