Příplatek mimo základní kapitál

Vydáno: 1 minuta čtení

Jsme s. r. o. s jediným společníkem, který je zároveň jednatelem. Společník chce do s. r. o. vložit příplatek mimo základní kapitál. Je správný náš názor, že podle § 162 a 163 zákona o obchodních korporacích stačí písemný souhlas jednatele (úředně ověřený podpis na souhlasu) s příplatkem? Výše příplatku není omezena, notářský zápis se nevyžaduje?

PŘÍPLATEK MIMO ZÁKLADNÍ KAPITÁL
JUDr.
Vlasta
Víghová
ODPOVĚĎ:
Tzv. dobrovolné příplatky mimo základní
kapitál
upravuje ustanovení § 163 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), které říká, že společník může se souhlasem jednatele společnosti poskytnout příplatek i tehdy, pokud tak nestanoví společenská smlouva. Příplatek je možné poskytnout i jako nepeněžitý. Výše dobrovolně poskytovaného příplatku není zákonem omezena. V souladu s ustanovením § 163 ZOK tedy společník opravdu se souhlasem, resp. na základě smlouvy uzavřené se společností zastoupenou jednatelem, může společnosti poskytnout příplatek mimo základní
kapitál
, jehož výše není předem omezena. Schválení valnou hromadou se nevyžaduje a notářský zápis též není potřebný. S ohledem na ustanovení § 13 ZOK se nicméně domnívám, že smlouva o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní
kapitál
musí mít v tomto případě písemnou formu a musí být podepsána s úředně ověřenými podpisy.