Dodatečné daňové přiznání k DPH na nižší daňovou povinnost

Vydáno: 11 minut čtení

V praxi nejsou výjimečné situace, kdy plátce přizná v daňovém přiznání k DPH daň v částce vyšší, než stanoví zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “). Z hlediska DPH se jedná o chybu, kterou je plátce oprávněn, nikoli povinen, napravit. Možnost, resp. právo, provedení opravy chyby, v důsledku které došlo ke zvýšení DPH, vyplývá z úpravy obsažené v hmotně právním předpise, tj. v § 43 ZDPH . I podle procesních pravidel vymezených zákonem č. 280/2009 Sb. , daňový řád , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ “), je podání dodatečného daňového přiznání na nižší daňovou povinnost právem, nikoli povinností, daňového subjektu.

Dodatečné daňové přiznání k DPH na nižší daňovou povinnost
Ing.
Dagmar
Fitříková
 
PŘÍČINY CHYBNÉHO POSTUPU
Z hlediska DPH není důležité, z jakého titulu došlo k chybě, která v konečném důsledku vedla k přiznání DPH v částce vyšší než stanovené ZDPH. V praxi se plátci do této situace dostávají z nejrůznějších důvodů. Častou příčinou je např. nesprávně uplatněná vyšší sazba daně, než stanoví zákon, uplatnění daně na výstupu namísto uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, uplatnění daně na výstupu namísto osvobození od daně, duplicitně zaúčtovaná vystavená faktura - daňový doklad atd.
 
PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ OPRAVY VÝŠE DANĚ
Řešení situace, kdy plátce daně zjistí, že v některém z předcházejících zdaňovacích období postupoval chybně a v konkrétních případech přiznal daň v částce vyšší, než stanoví ZDPH, upravuje speciální ustanovení ZDPH<