Dodatečné daňové přiznání k DPH na nižší daňovou povinnost

Vydáno: 11 minut čtení

V praxi nejsou výjimečné situace, kdy plátce přizná v daňovém přiznání k DPH daň v částce vyšší, než stanoví zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “). Z hlediska DPH se jedná o chybu, kterou je plátce oprávněn, nikoli povinen, napravit. Možnost, resp. právo, provedení opravy chyby, v důsledku které došlo ke zvýšení DPH, vyplývá z úpravy obsažené v hmotně právním předpise, tj. v § 43 ZDPH . I podle procesních pravidel vymezených zákonem č. 280/2009 Sb. , daňový řád , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ “), je podání dodatečného daňového přiznání na nižší daňovou povinnost právem, nikoli povinností, daňového subjektu.

Dodatečné daňové přiznání k DPH na nižší daňovou povinnost
Ing.
Dagmar
Fitříková
 
PŘÍČINY CHYBNÉHO POSTUPU
Z hlediska DPH není důležité, z jakého titulu došlo k chybě, která v konečném důsledku vedla k přiznání DPH v částce vyšší než stanovené ZDPH. V praxi se plátci do této situace dostávají z nejrůznějších důvodů. Častou příčinou je např. nesprávně uplatněná vyšší sazba daně, než stanoví zákon, uplatnění daně na výstupu namísto uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, uplatnění daně na výstupu namísto osvobození od daně, duplicitně zaúčtovaná vystavená faktura - daňový doklad atd.
 
PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ OPRAVY VÝŠE DANĚ
Řešení situace, kdy plátce daně zjistí, že v některém z předcházejících zdaňovacích období postupoval chybně a v konkrétních případech přiznal daň v částce vyšší, než stanoví ZDPH, upravuje speciální ustanovení ZDPH označené jako
oprava výše daně v jiných případech.
Plátce může provést opravu takové chyby při splnění všech podmínek stanovených v Předmětná oprava se promítne v dodatečném daňovém přiznání k DPH za zdaňovací období, ve kterém byla nesprávně uplatněna daň. Základním předpokladem pro provedení předmětné opravy je, že v důsledku chyby, které se plátce dopustil, fakticky došlo k přiznání daně v nesprávně vyšší částce a jsou splněny i ostatní podmínky vymezené v § 43 ZDPH. Zejména u plátců, kteří realizují kromě plnění zakládajících právo na odpočet daně v plné výši i plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, je nutné zkoumat všechny dopady chyby spočívající v nesprávně vyšší přiznané dani na výstupu ve vazbě na celkovou daňovou povinnost za předmětné zdaňovací období. Zmíněná chyba spočívající v nesprávně uplatněné vyšší DPH na výstupu totiž úzce souvisí s výší nároku na odpočet daně uplatněného v předmětných zdaňovacích obdobích včetně ročního vypořádání nároku na odpočet daně, který se provádí v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období příslušného kalendářního roku.
PŘÍKLAD
Obchodní společnost, plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím, vlastní budovu, ve které jsou umístěny nebytové prostory. Předmětnou budovu obchodní společnost společně částečně využívá pro svoje aktivity a část objektu pronajímá plátcům i neplátcům. U nájmu nebytových prostor uplatňovala obchodní společnost základní sazbu bez ohledu na to, zda byl v pozici nájemce plátce nebo neplátce. Takto uplatněnou DPH přiznala v daňových přiznáních za příslušná zdaňovací období. V případě nájmu nebytových prostor neplátcům mělo být správně aplikováno osvobození od daně podle § 56a ZDPH. Nájemci, kteří jsou v postavení neplátce, toto pochybení zjistili a požadovali po pronajímateli vrácení neoprávněně fakturovanou vyšší DPH. Pronajímatel nájemcům, neplátcům, příslušné částky ve výši odpovídající neoprávněně účtované DPH u nájmu, který je osvobozen od daně, vrátil. Zjištěnou chybu napravil pronajímatel podáním dodatečných daňových přiznání k DPH za příslušná zdaňovací období.
Komentář k příkladu:
Před podáním dodatečných daňových přiznání k DPH za předmětná zdaňovací období musí pronajímatel zejména
ověřit a správně vyhodnotit všechny dopady chyby spočívající v uplatnění DPH na výstupu u nájmů,
které splňují podmínky pro osvobození od daně. Zmíněná chyba může ovlivnit i výši krátícího koeficientu, a tím i výši odpočtu uplatněného v režimu krácení.
 
KDY JE MOŽNÉ PROVÉST OPRAVU CHYBY?
Podle § 43 ZDPH je plátce oprávněn provést opravu chyby spočívající v přiznání DPH v částce vyšší, než stanoví ZDPH, a to v dodatečném daňovém přiznání k DPH za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo původní zdanitelné plnění. Podle § 43 odst. 2 ZDPH lze opravu provést nejdříve ke dni, ve kterém plátce, pro něhož se zdanitelné plnění uskutečnilo, obdržel opravný daňový doklad nebo ve kterém byla provedena oprava v evidenci pro daňové účely, tj. v evidenci podle § 100 ZDPH. Pravidla pro postup při opravě chyby podle § 43 ZDPH se vztahují nejen na plátce, ale i na identifikované osoby. Procesní podmínky pro podání dodatečného daňového přiznání upravuje § 141 DŘ.
 
ZPŮSOB PROVEDENÍ OPRAVY CHYBY Z POHLEDU DPH
Z ustanovení § 43 ZDPH vyplývá, že opravu chyby spočívající v nesprávně vyšší přiznané DPH je plátce oprávněn, nikoli povinen, provést. Pokud se plátce pro opravu zmíněné chyby sám rozhodne nebo je k tomu donucen obchodním partnerem, který požaduje vrácení příslušné částky DPH, musí tak učinit zákonem stanoveným způsobem, a to
podáním dodatečného daňového přiznání k DPH.
Uvedený postup vyplývá jednoznačně z úpravy obsažené v § 43 odst. 1 ZDPH, kde je výslovně uvedeno, že plátce je oprávněn opravu provést v dodatečném daňovém přiznání k DPH při splnění ostatních zákonem stanovených podmínek.
 
DŮSLEDKY NERESPEKTOVÁNÍ ZÁKONNÝCH PODMÍNEK
Promítnutím opravy chyby spočívající v přiznání DPH v částce vyšší než stanoví ZDPH v daňovém přiznání k DPH za jiné zdaňovací období, než ve kterém byla předmětná chyba promítnuta, se plátce vystavuje riziku dodatečného vyměření DPH, a s tím souvisejících sankcí. Na tyto případy nelze aplikovat postup podle § 104 ZDPH, tj. podle ustanovení, které upravuje nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období. Důsledky promítnutí opravy chyby v řádném daňovém přiznání k DPH jsou vysvětleny na níže uvedených příkladech.
PŘÍKLAD
Plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím zjistil v měsíci říjnu 2015, že v daňovém přiznání k DPH za zdaňovací období leden 2015 uplatnil u shodného zdanitelného plnění DPH na výstupu duplicitně. Náprava chyby nebyla v tomto případě spojena s vystavením opravného daňového dokladu, a proto byla promítnuta do daňové evidence a v návaznosti na to do dodatečného daňového přiznání k DPH za zdaňovací období leden 2015.
PŘÍKLAD
Plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím zjistil v měsíci říjnu 2015, že v daňovém přiznání k DPH za zdaňovací období leden 2015 uplatnil při poskytnutí stavebních prací realizovaných pro neplátce v nebytových prostorách bytového domu základní sazbu daně namísto první snížené sazby DPH. Na chybu upozornil v měsíci říjnu zákazník, který následně požadoval sjednání nápravy, tj. vrácení příslušné částky DPH, která mu byla neoprávněně účtována jako součást ceny za poskytnuté stavební práce. Poskytovatel stavebních prací vrátil zákazníkovi příslušnou částku DPH. Opravu výše daně odpovídající rozdílu mezi nesprávně uplatněnou sazbou daně ve výši 21% namísto správné 15% sazby promítl zhotovitel v daňovém přiznání k DPH za měsíc říjen 2015. Uvedený postup je v rozporu s principy stanovenými v § 43 ZDPH. Poskytovatel stavebních prací, plátce, snížil v daňovém přiznání za zdaňovací období říjen 2015 neoprávněně celkovou výši daně na výstupu. Tímto postupem se vystavil riziku dodatečného vyměření daně a s tím souvisejících sankcí.
LHŮTA PRO PROVEDENÍ OPRAVY PODLE ZDPH
Podle nelze provést opravu výše daně, pokud došlo k uplynutí lhůty 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního plnění.
PŘÍKLAD
Plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím se dopustil v daňovém přiznání k DPH za měsíc duben 2012 chyby tím, že při dodání zboží podléhajícího snížené sazbě uplatnil základní sazbu daně namísto správné snížené sazby daně. Ke zjištění chyby došlo v měsíci srpnu 2015. V tomto případě nelze opravu výše daně provést z důvodu uplynutí lhůty pro provedení opravy výše daně ve smyslu § 43 odst. 5 ZDPH.
LHŮTA PRO PODÁNÍ DODATEČNÉHO PŘIZNÁNÍ PODLE
Lhůtu pro podání dodatečného tvrzení na daňovou povinnost nižší upravuje § 141 odst. 2 ve vazbě na § 141 odst. 1 DŘ. Podle citovaného ustanovení je tato lhůta stanovena do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém daňový subjekt „zjistil“ skutečnosti vedoucí k podání dodatečného daňového přiznání. Ustanovení § 141 odst. 1 DŘ vymezuje podmínky, které je daňový subjekt povinen splnit při podání dodatečného daňového přiznání na daň vyšší, včetně lhůty, kdy lze považovat dodatečné daňové přiznání za včas podané (tzv. subjektivní lhůta). Citované ustanovení, na které je odkazováno v § 141 odst. 2 a také odst. 4 DŘ, stanoví, že povinnost podat dodatečné daňové přiznání trvá po celou dobu běhu lhůty pro stanovení daně (objektivní lhůta).
 
DATUM ZJIŠTĚNÍ DŮVODŮ
Podle § 141 odst. 5 DŘ je daňový subjekt povinen uvést v dodatečném daňovém přiznání nejen rozdíl oproti poslední známé dani, ale také datum zjištění důvodů pro podání dodatečného daňového přiznání. Uvedení doby zjištění důvodů pro podání dodatečného daňového přiznání má vliv na posouzení včasnosti jeho podání.
PŘÍKLAD
Plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím zjistil v měsíci září 2015, že v daňovém přiznání k DPH za zdaňovací období leden 2015 uplatnil v důsledku chybného účtování daň na výstupu v částce o 21 000 Kč vyšší, než byla jeho zákonná povinnost. Dne 30.10.2015 podal plátce dodatečné daňové přiznání k DPH za zdaňovací období leden 2015, ve kterém uvedl datum zjištění chyby 25.9.2015. K dodatečnému daňovému přiznání k DPH bylo připojeno zdůvodnění tohoto podání včetně žádosti o vrácení přeplatku na DPH. Dodatečné daňové přiznání k DPH bylo podáno ve lhůtě do 31.10.2015, tj. v rámci subjektivní lhůty vymezené v § 141 odst. 1 DŘ.
 
ZKUŠENOSTI Z PRAXE
Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost při vyplňování údajů v dodatečném daňovém přiznání na nižší daňovou povinnost, zejména
pak datu zjištění důvodu podání.
Z dosavadní praxe vyplývá, že správce daně v případech, kdy bylo dodatečné daňové přiznání na daňovou povinnost nižší podáno po uplynutí lhůty do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém daňový subjekt „zjistil“ skutečnosti vedoucí k podání dodatečného daňového přiznání, vyhodnotil takto stanovenou subjektivní lhůtu jako prekluzivní s tím, že po jejím uplynutí již neumožnil daňovému subjektu účinně podat dodatečné daňové přiznání na nižší daň, ačkoli objektivní lhůta dosud neuplynula. V těchto případech správce daně s odkazem na § 161 odst. 1 písm. e) DŘ zastavil řízení.