Cizí měny v účetnictví podle IFRS

Vydáno: 25 minut čtení

Cílem tohoto příspěvku je vysvětlit požadavky IAS 21 Dopady změn směnných kursů cizích měn, který se zabývá dvěma okruhy problémů. První část standardu se zaměřuje na účtování kursových rozdílů v průběhu účetního období a na účtování kursových rozdílů při účetní uzávěrce. Vykazování tohoto typu kursových rozdílů (za předpokladu, že společnost vede účetnictví v českých korunách a její funkční měnou je také česká koruna) je vlastně shodné s českou účetní legislativou; rozdíly jsou pouze v oblastech, které česká účetní legislativa vůbec neobsahuje (například kursové přepočty aktiv, která byla koupena za cizí měnu a která se podle IFRS následně oceňují ve fair value). Druhá část IAS 21 se zabývá převodem účetní závěrky z jedné (funkční) měny do jiné měny (měny vykazování). Postupy uvedené v IAS 21 se využívají zejména při sestavování konsolidované účetní závěrky, kdy je měnou vykazování mateřské společnosti jedna měna (například euro) a funkční měnou dceřiné společnosti je jiná měna (například česká koruna).

Cizí měny v účetnictví podle IFRS
doc. Ing.
Lenka
Krupová,
Ph. D., MBA
Anglia Ruskin University, Cambridge a Chelmsford, Velká Británie
 
FUNKČNÍ MĚNA
Klíčovým pojmem IAS 21 je pojem funkční měna, která je definována jako
měna primárního ekonomického prostředí, ve kterém společnost podniká.
Jedná se o měnu, v níž společnost primárně přijímá a vydává peněžní prostředky. Jinak řečeno, jde o měnu, která v transakcích společnosti převažuje, bez ohledu na to, v jaké měně společnost vede účetnictví. IAS 21 požaduje, aby společnost
určila svou funkční měnu a v této měně sestavila svou účetní závěrku.
Smyslem tohoto požadavku je, aby společnost nevykazovala ve své účetní závěrce kursové rozdíly, pokud nenese kursové riziko, k čemuž dochází, pokud společnost vede účetnictví v jiné měně, než je její funkční měna. K této situaci v praxi dochází u českých společností poměrně často tím, že společnost vede účetnictví v českých korunách, avšak podle IFRS je její funkční (převažující) měnou jiná měna (nejčastěji euro). Situace je vysvětlena v následujícím příkladu.
PŘÍKLAD
Příklad (1)
1)
Společnost účtuje v jiné měně, než je její funkční měna
Předpokládejme českou společnost, která vznikla vkladem ve výši 1 milion euro na běžný účet. K datu vzniku společnosti byl směnný kurs 1 euro = 26 CZK. Následně společnost koupila z běžného účtu budovu za 0,5 milionu euro. K datu nákupu budovy byl kurs 1 euro = 25 CZK. Do data rozvahy společnost zaúčtovala pouze tržbu (proti pohledávce) v částce 0,1 milionu euro. Kurs k datu zaúčtování tržby byl 1 euro = 24 CZK. Dále společnost zaúčtovala odpisy budovy ve výši 0,025 milionů euro (doba životnosti 20 let, odpisy lineární). Od dalších operací abstrahujme. Kurs k datu rozvahy byl 1 euro = 23 CZK.
Z příkladu jasně vyplývá, že funkční měnou této společnosti je euro, protože její veškeré transakce se uskutečňují v eurech. Podle požadavků IAS 21 musí tedy společnost sestavit ke konci období rozvahu a výsledovku v této podobě:
 I----------------------------------------I I-----------------------------------------I I      Rozvaha v mil. euro     I I      Výsledovka v mil. euro    I I------------I--------I----------I-------I I-----------------I-------I-------I-------I I Budova   I 0,500 I Vklad  I 1,000 I I Odpisy     I 0,025 I Tržby I 0,100 I I------------I--------I----------I-------I I         I    I    I    I I Oprávky  I -0,025 I Výsledek I 0,075 I I         I    I    I    I I------------I--------I----------I-------I I         I    I    I    I I Peníze   I 0,500 I     I    I I         I    I    I    I I------------I--------I----------I-------I I         I    I    I    I I Pohledávka I 0,100 I     I    I I         I    I    I    I I------------I--------I----------I-------I I-----------------I-------I-------I-------I 
Společnost není vystavena kursovému riziku, které vyplývá z pohybu směnného kursu mezi českou korunou a eurem. Pokud by však vedla účetnictví v českých korunách (tedy v jiné měně, než je její funkční měna), měla by její rozvaha a výsledovka tuto podobu:
 I-----------------------------------------I I----------------------------------------I I      Rozvaha v mil. CZK      I I     Výsledovka v mil. CZK     I I------------I--------I----------I--------I I----------------I-------I-------I-------I I Budova   I 12,500 I Vklad  I 26,000 I I Odpisy     I 0,625 I Tržby I 2,400 I I------------I--------I----------I--------I I----------------I-------I-------I-----

Související dokumenty